Recht en normen in Europa

Europa

In de Europese Unie gelden diverse richtlijnen die door de afzonderlijke lidstaten in nationaal recht moeten worden omgezet.

Veel richtlijnen hebben met elkaar gemeen dat er een CE-markeringsplicht bestaat voor producten die onder deze richtlijnen vallen.

Niet-EU-landen hebben deels daarvan afwijkende wetten en richtlijnen.

Verband tussen richtlijnen, wetten en normen in Europa

De richtlijnen zijn gericht aan de EU-lidstaten, die de plicht hebben om de Europese richtlijnen om te zetten in nationaal recht. In Nederland bijvoorbeeld zijn ze ingepast in de Warenwet.

Normen hebben geen bindend karakter en geven slechts de stand van de wetenschap en techniek op het moment van de publicatie weer. Pas wanneer normen door een publicatie in het Publicatieblad van de EU tot een EU-richtlijn geharmoniseerd zijn, mogen ze in een EU-conformiteitsbeoordelingsprocedure worden toegepast. De naleving van de eisen leidt tot het zogenaamde vermoeden van overeenstemming. Dit vermoeden van overeenstemming betekent dat een fabrikant ervan kan uitgaan dat bij de juiste omzetting van de norm is voldaan aan de fundamentele veiligheidseisen van de in de normbijlage gedefinieerde EU-richtlijn.

Als een fabrikant Europese richtlijnen en de daarbij geharmoniseerde normen juist toepast, geldt in de zin van de productaansprakelijkheid de zogenaamde omkering van bewijslast. Dat wil zeggen: bij een ongeval of sterfgeval moet de markttoezichthouder (in Nederland de Arbeidsinspectie) of het Openbaar Ministerie aan de fabrikant aantonen dat richtlijnen en geharmoniseerde normen niet juist zijn nageleefd en toegepast.

EU-landen

Machinerichtlijn

In 1993 werd de Machinerichtlijn (MRL) geratificeerd met als doel om handelsbelemmeringen weg te nemen en zo een vrije markt in Europa mogelijk te maken. Na een overgangstermijn van twee jaar werd de Machinerichtlijn op 1 januari 1995 bindend in Europa. Ze beschrijft uniforme eisen aan de veiligheid en gezondheid bij de interactie tussen mens en machine en vervangt zo de vele nationale regelingen ten aanzien van de machineveiligheid. De Machinerichtlijn 2006/42/EG is sinds 29 december 2009 van kracht.

CE-markeringsplicht

Voor producten die onder een of meerdere van de onderstaande richtlijnen vallen, bestaat een CE-markeringsplicht. Bij deze producten moet ook een conformiteitsverklaring zijn bijgevoegd.

Met de conformiteitsverklaring bevestigt de fabrikant bindend dat er is voldaan aan alle eisen van de Europese richtlijnen waaronder zijn product valt. Zo kan hij zijn product binnen het toepassingsgebied van de EU, momenteel in 27 EU-landen inclusief Zwitserland, Noorwegen en Turkije, invoeren en verkopen zonder rekening te houden met nationale bepalingen.

Conformiteitsverklaringen voor Pilz-producten vindt u in onze downloadsectie.

Voorbeelden EU-richtlijnen met verplichte CE-markering

Groot-Brittannië

De Brexit komt eraan - zoveel is zeker! Juridische status quo: Groot-Brittannië is op 31 december 2020 uit de EU gestapt. Voor constructeurs van machines en installaties heeft de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie flinke gevolgen. Welke dat zijn, leest u bij ons:

meer informatie

Bestaande regelingen blijven echter van kracht!

In Groot-Brittannië geldt een bijzondere richtlijn voor het gebruik van arbeidsmiddelen: Provision and Use of Work Equipement Regulations (PUWER).

Deze richtlijn regelt alle arbeidsmiddelen die medewerkers in het kader van hun werk gebruiken - van een hamer en mechanische persen tot en met motorvoertuigen. Het "gebruik" van arbeidsmiddelen omvat ook het onderhoud, de reiniging, het transport of de inbedrijfstelling van de arbeidsmiddelen.

PUWER eist niet alleen dat geschikte arbeidsmiddelen ter beschikking gesteld en correct onderhouden worden, maar schrijft ook voor dat risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de arbeidsmiddelen vooraf moeten worden voorkomen.

Groot-Brittannië

Wat is PUWER?

De "Provision and Use of Work Equipment Regulations" (PUWER) werd in het kader van de "Health and Safety at Work etc Act 1974" (HSW Avt) opgesteld en trad op 5 december 1998 in werking. Het hoofddoel van PUWER is het garanderen van de beschikbaarstelling van veilige arbeidsmiddelen gedurende de gehele gebruiksduur ervan, ongeacht hun toestand, ouderdom of herkomst.

Wie is verantwoordelijk?

Elke werkgever is verplicht om de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de mensen op hun werkplek te beoordelen. De voorschriften eisen van werkgevers niet alleen dat ze geschikte en veilige arbeidsmiddelen en machines ter beschikking stellen, maar ook dat ze rekening houden met de arbeidsomstandigheden en de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, waarbij dit ook het aanbieden van passende trainingen omvat.

Waarvoor geldt PUWER?

PUWER heeft betrekking op de beschikbaarstelling en het gebruik van alle arbeidsmiddelen en machines, inclusief bewegende uitrusting en hefwerktuigen - kortom alles van een gereedschap en een afzonderlijke machine tot en met een montage-inrichting.

Meer informatie:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Was dit artikel nuttig?