Türkiye | türkçe

Avrupa'da kanunlar ve standartlar

Avrupa

Avrupa Birliği'nde birçok direktif uygulanır; bu direktiflerin her bir üye devlet tarafından iç hukuklarına dahil edilmesi gerekir.

Çok sayıdaki bu direktiflerin tek bir ortak özelliği ise, bu direktiflerin kapsamına giren ürünlerde CE işareti olması zorunluluğudur.

AB dışı ülkelerde bazı farklı kanunlar ve direktifler bulunabilir.

Avrupa'daki direktif, kanun ve standartlar arasındaki ilişki

Bu direktifler, AB direktiflerini iç hukuklarıyla birleştirmek zorunda olan AB üye devletlerine yöneliktir. Örneğin Almanya'da bu direktif Ürün Güvenliği Kanunu (ProdSG) ile uygulanmıştır.

Standartlar hukuki açıdan bağlayıcı değildir ve yalnızca yayımlandıkları tarihteki bilim ve teknolojinin durumunu temsil eder. Standartlar, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde bir AB direktifi ile yayımlanarak uyum sağlamadıkları sürece AB uygunluk değerlendirme prosedüründe uygulanmaz. Gereksinimlerin karşılanması "uyum varsayımını" doğurur. Bu uyum varsayımına göre, bir üretici standartları doğru şekilde uyguladığında, standardın Ekinde tanımlanan AB direktifindeki temel sağlık ve emniyet gereksinimlerini karşıladığını varsayar.

Eğer bir üretici Avrupa direktiflerini ve uyarlanmış ilgili standartları doğru şekilde uygularsa, ürün güvenilirliği açısından kanıtlama zorunluluğu da ortadan kalkar. Bir başka değişle, kaza ya da felaket durumunda, piyasa gözetim yetkilileri (Almanya'da fabrika denetim kurulu) ya da savcılık, üreticinin direktifleri ve uyarlanmış standartları göz önünde bulundurmadığı ve doğru şekilde uygulamadığını kanıtlamak zorundadır.

AB ülkeleri

Makine Direktifi

1993 yılında Makine Direktifi (MD) kabul edildiğinde amaç, ticaret sınırlamalarını ortadan kaldırmak ve Avrupa içinde serbest bir iç pazar oluşturmaktı. İki yıllık bir geçiş sürecinin ardından, Makine Direktifi 01.01.1995 yılından itibaren Avrupa'da bağlayıcı hale geldi. Bu direktif, insan ve makine arasındaki etkileşim için standart hale getirilmiş sağlık ve emniyet gereksinimlerini tanımlar ve bireysel devletler bazında makine emniyeti hakkındaki mevcut düzenlemelerin yerine geçer. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi 29.12.2009 yılından beri uygulanmaktadır.

Zorunlu CE işareti

Aşağıdaki direktiflerden biri ya da birden fazlasının kapsamına giren ürünlerde CE işaretinin bulunması zorunludur. Bu ürünlerde ayrıca uygunluk beyanı da bulunmak zorundadır.

Hukuken bağlayıcı olan uygunluk beyanı ile üretici, bu ürünün, AB direktiflerinde bu ürün ile ilgili belirtilmiş tüm gereksinimleri karşıladığını onaylamış olur. Diğer bir deyişle, üretici bu ürünü herhangi bir ulusal yasayı göz önünde bulundurmaksızın AB içinde, İsviçre, Norveç ve Türkiye de dahil olmak üzere halihazırdaki 27 üye ülkede tanıtabilir ve satabilir.

Pilz ürünleri için uygunluk beyanları dosya indirme alanında mevcuttur.

Zorunlu CE işaretine sahip AB direktifleri örnekleri

Büyük Britanya

Büyük Britanya'da özel bir çalışma donanımı direktifi uygulanır: Çalışma Donanımı Tedariki ve Kullanımı Yönetmeliği (PUWER).

Bu yönetmelik çalışanların çalışma esnasında kullandığı tüm donanımları (çekiçten mekanik preslere ve motorlu araçlara kadar) içeren tüm çalışma donanımını kapsar. Çalışma donanımının "kullanımı" ayrıca çalışma donanımının bakımı, temizlenmesi, taşınması veya devreye sokulmasını da içerir.

PUWER yalnızca uygun çalışma donanımının temin edilmesini ve doğru bir şekilde muhafaza edilmesini değil, ayrıca çalışma donanımının kullanımından kaynaklı risklerin önceden önlenebilmesini de içerir.

 

AB ülkeleri

PUWER nedir?

"Çalışma Donanımı Tedariki ve Kullanımı Yönetmeliği" (PUWER), "İş ve benzeri Alanlarda Sağlık ve Emniyet Kanunu 1974" (HSW Kanunu) kapsamında oluşturulmuş ve 5 Aralık 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. PUWER'in temel amacı, ülke, yaş ve köken ayrımı yapmaksızın, tüm hizmet süresi boyunca, emniyetli çalışma donanımının temin edilmesini garantilemektir.

Kim sorumludur?

Her işveren, çalışma alanlarındaki kişilerin sağlık ve emniyeti açısından riskleri değerlendirmekle yükümlüdür. Bu yönetmelik yalnızca işverenlerin uygun, emniyetli çalışma donanımı ve makinesi sağlamasını değil, aynı zamanda uygun eğitimin sağlanması da dahil olmak üzere çalışanlarının sağlık ve emniyeti açısından çalışma koşullarını ve riskleri göz önünde bulundurmasını gerektirir.

PUWER neyi kapsar?

PUWER, mobil donanım ve yük asansörleri de dahil olmak üzere, yani bir aletten, tek başına bir makineye ve fabrikaya kadar her şeyi kapsayan tüm çalışma donanımı ve makinelerinin tedariki ve kullanımı için geçerlidir.

Ayrıntılı bilgi:

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr