Gegevensbescherming bij Pilz

I. Definities

In onze gegevensbeschermingsverklaring worden begrippen gehanteerd die worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van de EU. Om de gegevensbeschermingsverklaring leesbaar en begrijpelijk te maken, leggen wij deze begrippen hierna uit:

1. Persoonsgegevens

Volgens de AGV zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, IP-adres of telefoonnummer, en uw gebruikersgedrag. Daarentegen worden gegevens die niet direct met uw werkelijke identiteit samenhangen – zoals algemeen door alle gebruikers geprefereerde websites of het aantal gebruikers van een website – niet aangemerkt als persoonsgegevens.

2. Betrokkene

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

3. Verwerking

Verwerking is elke met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerde procedure of elke reeks procedures in relatie tot persoonsgegevens, zoals verzamelen, registreren, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of een andere vorm van beschikbaar stellen, vergelijken of koppelen, inperken, verwijderen of vernietigen.

4. Inperking van de verwerking

Inperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel om de toekomstige verwerking ervan in te perken.

5. Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke

Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of gemeenschappelijk met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking worden bepaald door de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, kan in de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

6. Verwerker

Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

7. Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie aan wie persoonsgegevens openbaar worden gemaakt, onafhankelijk van de vraag of het hierbij om een derde gaat of niet. Officiële instanties die in het kader van een onderzoeksopdracht krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvangers.

8. Derde

Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie buiten de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

9. Toestemming

Toestemming is elke door de betrokkene vrijwillig voor het bepaalde geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig afgegeven wilsuiting in de vorm van een verklaring of een anderszins eenduidige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene duidelijk maakt dat hij of zij akkoord gaat met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

II. Naam en adres van de verantwoordelijke [Art. 4 Lid 7 AVG]

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving inzake gegevensbescherming van de lidstaten alsook overige gegevensbeschermende bepalingen is:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Duitsland

Tel.: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de
Website: www.pilz.com

III. Functionaris gegevensbescherming

U kunt onze functionaris gegevensverwerking bereiken onder: dataprotection@pilz.com

 

IV. Algemene bepalingen voor gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers in principe alleen voor zover dit is vereist voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze contents en dienstverlening. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt periodiek alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering vormen gevallen waarin het verkrijgen van toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften toegestaan is.

2. Rechtsgrondslagen voor de gegevensverwerking

De door u verstrekte of verzamelde gegevens worden uitsluitend in het kader van de geldende gegevensbeschermingswetten (AVG, Wet bescherming persoonsgegevens en Duitse telemediawet) verzameld, gebruikt, verwerkt, opgeslagen en eventueel – zover wettelijk voorgeschreven, contractueel noodzakelijk of in het kader van de geldende voorschriften toegestaan – aan derden doorgestuurd.

Uit Art. 6 AVG komen verschillende rechtsgrondslagen naar voren voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarnaar in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt verwezen:

Voor zover wij voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming van de betrokkene vragen, dient Art. 6 Lid 1 sub a van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die voor de uitvoering van een contract, waarbij de betrokkene een contractpartij is, vereist is, dient Art. 6 Lid 1 sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen vereist zijn.

Voor zover een verwerking van persoonsgegevens voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming moet voldoen, vereist is, dient Art. 6 Lid 1 sub c AVG als rechtsgrondslag.

In het geval dat de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van de persoonsgegevens verplichten, dient Art. 6 Lid 1 sub d AVG als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking tot bescherming van een vitaal belang van onze onderneming of een derde vereist is en indien de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene de belangen van eerstgenoemde niet overtreffen, dan dient Art. 6 Lid 1 sub f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonsgegevens van betrokkene worden verwijderd of afgeschermd zodra het doel van de opslag wegvalt. Opslag van de persoonsgegevens kan daarnaast plaatsvinden wanneer hierin is voorzien door de Europese of nationale wetgevers in verordeningen van de EU-wetgeving, wetten of overige voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Afscherming of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij verdere opslag van de gegevens vereist is voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

V. Beschikbaarstelling van de website en aanmaken van logbestanden

De omvang en aard van het verzamelen en gebruiken van uw gegevens hangt af van de vraag of u onze website alleen bezoekt voor het opvragen van informatie of gebruikmaakt van ons aanbod – Newsletter (onder VII), registratie bij de webshop (VIII), statische koppelingen (IX) en de mogelijkheid van e-mailcontact in het contactformulier of via het e-mailadres (X):

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproep van informatie op onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.
De volgende gegevens worden verzameld:

 1. informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. het besturingssysteem van de gebruiker
 3. het IP-adres van de gebruiker
 4. datum en tijdstip van de toegang
 5. websites, van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website komt
 6. websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook opgeslagen in logbestanden van ons systeem. Opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om uitlevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien gebruiken wij deze gegevens voor optimalisatie van de website en om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Een beoordeling van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Op deze doelen berust ook ons rechtmatige belang in gegevensverwerking conform Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan. In het geval dat gegevens worden geregistreerd voor de beschikbaarstelling van de website betekent dit dat de gegevens worden verwijderd zodra de sessie is beëindigd.

In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit ten laatste na 7 dagen het geval. Een verdergaande opslag is mogelijk. In dat geval worden de IP-adressen van de gebruiker verwijderd of vervreemd, zodat identificatie van de gebruiker niet meer mogelijk is.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De registratie van de gegevens voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk. De gebruiker heeft dientengevolge geen herroepingsmogelijkheid.

VI. Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de webbrowser resp. door de webbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Dit cookie bevat een kenmerkende tekenreeks, die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt als de website opnieuw wordt opgeroepen.

I. Eigen cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Bepaalde elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook kan worden geïdentificeerd, nadat een pagina is verlaten.

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies, op deze gegevensbeschermingsverklaring gewezen en om toestemming gevraagd voor de verwerking van in dit verband gebruikte persoonsgegevens.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

 

Content Management System Cookie

 1. is_mobile – geeft aan of u een mobiel apparaat gebruikt
 2. is_new – geeft aan of u de website voor de eerste keer bezoekt
 3. region_select
 4. user_language – gekozen taal
 5. user_locale
 6. user_region – regio waar de gebruiker zich bevindt
 7. true (indien toestemming gegeven voor privacybeleid)
 8. tijdzone van de gebruiker

Shop Cookie

 1. serverknooppunten, informatie voor het uitbalanceren van de databelasting
 2. verschillende configuratie-informatie voor opnieuw inloggen, in aangemelde toestand met referentie naar contactpersoon
 3. sessieverwerking
 4. product-ID's voor het herstel van de merklijst
 5. product-ID's voor het herstel van het open winkelmandje

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 Lid 1 sub f AVG. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook kan worden herkend, nadat de pagina is verlaten.

Voor de volgende toepassingen gebruiken wij cookies:

 1. winkelmandje
 2. overname van de taalinstellingen
 3. landenallocatie

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt voor het opstellen van een gebruikersprofiel. Op deze doelen berust ook ons rechtmatige belang in gegevensverwerking conform Art. 6 Lid 1 sub f AVG.

4. Duur van de opslag, herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en van daaruit aan onze website doorgegeven. Zodoende hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door wijziging van de instellingen in uw webbrowser kunt u het doorgeven van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website in hun volle omvang worden gebruikt.

II. Door derden gebruikte cookies - etracker

Op onze website worden met technologieën van etracker GmbH uit Hamburg, Duitsland (http://www.etracker.com) gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Daarom gebruiken wij standaard geen cookies voor webanalyse. Indien wij gebruikmaken van analyse- en optimalisatiecookies, vragen wij vooraf apart om uw expliciete toestemming. Indien dit het geval is en u toestemming geeft, worden er cookies gebruikt die een statistische analyse van het bereik van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen alsmede testprocedures voor het testen en optimaliseren van bijvoorbeeld verschillende versies van onze website of van delen ervan mogelijk maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij het oproepen van onze website worden de gebruikers via een informatiebanner geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden, op deze gegevensbeschermingsverklaring gewezen en om toestemming gevraagd voor de verwerking van in dit verband gebruikte persoonsgegevens.

Op basis van de gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de buffer van de webbrowser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. De cookies maken het opnieuw herkennen van de webbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens gebruiken wij niet om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om er inzicht in te krijgen of onze websites aantrekkelijk zijn en daarin verbetering te brengen.

Tot de verzamelde gegevens behoren bijvoorbeeld de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, van welke website een persoon komt, gemiddelde verblijftijd en de opgeroepen pagina's.

etracker-cookie:

 1. Bezoekersherkenning etracker Analytics
 2. Cookieherkenning etracker Analytics
 3. Herkenning van terugkerende bezoekers
 4. Herkenning of de scrolldiepte van de bezoeker wordt gemeten

 

De met etracker gegenereerde gegevens worden in opdracht van ons door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn dus onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en onderscheiden met het keurmerk voor gegevensbescherming.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is bij toestemming hiervoor van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG. Rechtsgrondslag voor het gebruik van etracker zonder een dergelijke toestemming is Art. 6 Lid 1 S. 1 sub f AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van analysecookies heeft tot doel de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan te verbeteren. De analysecookies maken ons duidelijk hoe de website wordt gebruikt en stellen ons in staat ons aanbod continu te optimaliseren. Op basis van de verkregen statistische gegevens kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Hierop berust ons rechtmatig belang.

4. Duur van de opslag, herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De verzamelde gegevens worden permanent opgeslagen en gepseudonimiseerd geanalyseerd. Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u op elk gewenst moment verbieden, ook voor de toekomst.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de voornoemde gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.5. Meer informatie

Informatie over de derde partij:

etracker GmbH
Erste Brunnenstraße 1
20459 Hamburg, Duitsland

https://www.etracker.com/de/datenschutz.html

6. Cookiebot - Overzicht van de gebruikte cookies

VII. Retargeting, Conversion Tracking en Pixel

1. Google Tag Manager

Wij maken gebruik van "Google Tag Manager", een dienst van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU, de EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

a. Soort persoonsgegevens

Met Google Tag Manager worden samengevoegde gegevens geregistreerd voor de activering van tags. Deze gegevens bevatten geen IP-adressen of andere gebruikersspecifieke identificatiemiddelen die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. D.w.z.: met Google Tag Manager zelf wordt geen informatie over bezoekers opgeslagen of gedeeld. Dit geldt ook voor de URL's van bezochte pagina's.
Verdere informatie over het gebruik van Google Tag Manager-gegevens is ook te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Google: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428.

b. Doel van de gegevensverwerking

Met Google Tag Manager worden programmacodes op onze website geïntegreerd. Marketeers kunnen de "website tags" (markeringen) beheren via de interface van Google Tag Manager.

c. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u op elk gewenst moment verbieden, ook voor de toekomst. Om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens, kunt u op de volgende link klikken: safety.google/privacy/privacy-controls.
Voor meer details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy.

d. Doorgifte van uw gegevens

Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies en kan dus geen persoonsgegevens verzamelen, maar activeert wel andere tags (markeringen), die op hun beurt persoonsgegevens kunnen verzamelen.

 

2. Google Ads

Wij maken gebruik van "Google Ads", een online advertentieprogramma van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De verantwoordelijke instantie voor gebruikers in de EU, de EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

a. Soort persoonsgegevens

Wij schakelen "Google Ads-advertenties" in en maken daarbij ook gebruik van Google Remarketing en evaluatie van bezoekersacties (conversietracking). Advertenties worden weergegeven op basis van zoekopdrachten op websites van het advertentienetwerk van Google. Daarnaast maken we gebruik van remarketing-lijsten voor zoekadvertenties. Zodoende kunnen we zoekadvertentiecampagnes aanpassen voor gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Dit stelt ons in staat om "Google Ads-advertenties" te combineren met specifieke zoektermen of om voor eerdere bezoekers advertenties weer te geven waarin voor producten of diensten wordt geadverteerd die deze bezoekers reeds op onze website hebben bekeken. Gebruikers van onze website ontvangen op interesses gebaseerde advertenties op het zoek- en weergavenetwerk van Google. D.w.z. dat gebruikers "Google Ads-advertenties" te zien krijgen in Google Zoeken of op andere websites van Google-partners.

b. Opslagperiode

Een analyse van het online gebruikersgedrag van de bezoekers van onze website is noodzakelijk voor op interesses gebaseerde advertenties. Google maakt gebruik van cookies om de analyse uit te voeren. Google plaatst een cookie op de computer van de gebruiker wanneer die op een advertentie klikt of onze website bezoekt. Deze cookies worden 90 dagen bewaard.

c. Doel van de gegevensverwerking

De hierover verzamelde informatie wordt gebruikt om bezoekers bij volgende zoekopdrachten gericht te kunnen benaderen en om advertenties te optimaliseren. Er worden geen gegevens verzameld of doorgegeven die kunnen worden gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren (bijv. via het IP-adres). De statistieken kunnen worden gebruikt om na te gaan welke zoektermen de meeste klikken op een advertentie hebben geactiveerd en welke advertenties hebben geleid tot een bezoekactie (conversie) op onze website.

d. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.
Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u op elk gewenst moment verbieden, ook voor de toekomst. Om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens, kunt u op de volgende link klikken: safety.google/privacy/privacy-controls.
Voor meer details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy.

e. Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU en worden niet doorgegeven aan derden buiten het Google-netwerk. Een overdracht naar een derde land in de zin van de AVG, zoals de VS, kan eventueel binnen het Google-netwerk plaatsvinden. De overdracht van uw gegevens naar servers in de VS vindt plaats op basis van gesloten EU-modelcontractbepalingen.

 

3. Facebook Pixel

Wij maken gebruik van de "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, een retargeting-technologie van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

a. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website worden door Facebook de volgende gegevens verzameld: IP-adres, ID van Facebook-gebruiker, apparaatinformatie, browserinformatie, locatie-informatie, gebruiksgegevens, gebruikersgedrag, marketinginformatie, interactie met advertentiemiddelen, interactie met websitediensten en bekeken advertenties.

b. Opslagperiode

De gegevens worden opgeslagen op servers binnen de EU totdat ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden. Ze worden niet gedeeld met derden buiten het Facebook-netwerk. Een overdracht naar een derde land in de zin van de AVG, zoals de VS, kan eventueel binnen het Facebook-netwerk plaatsvinden. De overdracht van uw gegevens naar servers in de VS vindt plaats op basis van het Facebook Page Controller Addendum, de voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook, het addendum voor gegevensoverdracht binnen de EU van Facebook en het addendum voor verantwoordelijke instanties van Facebook.

c. Doel van de gegevensverwerking

De technologie stelt ons in staat om ook op Facebook relevante advertenties te tonen aan gebruikers die onze website al hebben bezocht en lid zijn van Facebook (retargeting). Wanneer u onze website bezoekt, geeft de Facebook Pixel aan Facebook aan dat u onze website hebt bezocht en in welke inhoud u geïnteresseerd was.

d. Rechtsgrondslag voor de verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens, ook voor de toekomst. Om voor de toekomst bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens, kunt u op de volgende link klikken: www.facebook.com/ads/preferences.
Voor meer details over de verwerking van gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation.

e. Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen

Door de gebruikte marketingtool brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding met de Facebook-server tot stand. Pilz heeft geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens afgezien van de vermelde doeleinden: door de integratie van de "Facebook Pixel" krijgt Facebook de informatie dat u een bepaald deel van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons op Facebook hebt geklikt. Als u bij Facebook geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Facebook bent geregistreerd en niet bent aangemeld, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

f. Doorgifte van uw gegevens

Bij het gebruik van Facebook worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Voor de doorgifte van persoonsgegevens aan Meta Platforms Inc., dat in de VS is gevestigd, maakt Meta Platforms Inc. gebruik van zogenoemde modelcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie.

 

4. LinkedIn Insight Tag

Wij maken gebruik van de "LinkedIn Insight Tag", een conversietool van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, 2 Wilton PL Dublin, D02 CA30 Ierland.

a. Soort persoonsgegevens

De Conversion Tool maakt een cookie waarmee de volgende gegevens worden verzameld: URL, URL van referrer (doorverwijzer), IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempel.

b. Opslagperiode

De IP-adressen worden afgekort of gehasht, d.w.z. dat het IP-adres wordt omgezet in een teken- en symboolreeks die niet kan worden uitgelezen. De directe identificatiemiddelen van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens te pseudonimiseren. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 90 dagen gewist.

c. Doel van de gegevensverwerking

Wij maken gebruik van de "LinkedIn Insight Tag" voor de analyse van bezoekacties (conversietracking) en retargeting. De technologie stelt ons in staat om ook op LinkedIn relevante advertenties te tonen aan gebruikers onze website al hebben bezocht en lid zijn van LinkedIn (retargeting). Wanneer u onze website bezoekt, geeft de LinkedIn Pixel aan LinkedIn aan dat u onze website hebt bezocht en in welke inhoud u geïnteresseerd was. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de relevantie van advertenties op LinkedIn te verbeteren, u op verschillende apparaten te kunnen bereiken en u gerichte, gepersonaliseerde advertenties buiten onze website te tonen. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons die u zouden kunnen identificeren, maar verstrekt alleen rapporten en mededelingen over prestaties van de doelgroep en de advertenties.

d. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.
LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden zelf bepalen via hun accountinstellingen. Hier kunt u de Insight-tag op onze website deactiveren ("Opt-out"): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

e. Doorgifte van uw gegevens

Bij gebruik van LinkedIn worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS. Voor de doorgifte van persoonsgegevens aan de LinkedIn Corporation, die in de VS is gevestigd, maakt de LinkedIn Corporation gebruik van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie. Deze bepalingen zijn contractuele verplichtingen, die bedrijven verplichten de privacy en gegevensbeveiliging te beschermen bij de doorgifte van persoonsgegevens (bijv. tussen LinkedIn Ireland Unlimited Company of haar klanten en LinkedIn Corporation).

 

5. Twitter

Wij maken gebruik van het technische platform en de diensten van de berichtendienst Twitter, een technologie van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens van personen die buiten de Verenigde Staten wonen, is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland.

a. Soort persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden over u verzameld wanneer u de dienst gebruikt en worden verwerkt door Twitter Inc. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie: IP-adres, de gebruikte toepassing, gegevens van het door u gebruikte eindapparaat (inclusief apparaat-ID en toepassings-ID), informatie over de webpagina's die u hebt bezocht, uw locatie en uw mobiele-telefoonprovider.

b. Duur van de opslag

Twitter bewaart uw loggegevens maximaal 18 maanden.

c. Doel van de gegevensverwerking

Middels de in de website geïntegreerde Twitter-button en het gebruik van cookies is het voor Twitter mogelijk om uw bezoeken aan onze website te registreren en aan uw Twitter-profiel toe te wijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of advertenties aan te bieden die op u zijn afgestemd. Informatie hierover en over de beschikbare instelmogelijkheden vindt u op de volgende ondersteuningspagina's van Twitter:

De gegevens die u op Twitter invoert, met name uw gebruikersnaam en de onder uw account gepubliceerde inhoud, worden door ons verwerkt voor zover wij uw tweets kunnen retweeten of beantwoorden of ook onzerzijds tweets kunnen opstellen waarin naar uw account wordt verwezen. De gegevens die u vrij publiceert en verspreidt op Twitter, worden zodoende opgenomen in ons aanbod en toegankelijk gemaakt voor onze volgers.
Welke gegevens Twitter verwerkt en voor welke doeleinden, kunt u nalezen in de privacyverklaring van Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=de). Ook is er informatie over de mogelijkheid om uw eigen gegevens op Twitter in te zien (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

d. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.
U hebt de mogelijkheid om de verwerking van uw gegevens te beperken in de algemene instellingen van uw Twitter-account en onder het punt "Privacy en beveiliging". Bovendien kunt u de toegang van Twitter tot contact- en agendagegevens, foto's, locatiegegevens, enz. op mobiele apparaten (smartphones, tabletcomputers) beperken in de instelmogelijkheden aldaar. Dit is echter afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Meer informatie over deze punten is beschikbaar op de volgende ondersteuningspagina's van Twitter: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/twitter-privacy-settings.

e. Doorgifte van uw gegevens

Indien persoonsgegevens buiten de Europese Unie, de EVA-landen, Brazilië of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven, zorgt Twitter voor een passend beschermingsniveau voor de rechten van de betrokkenen, op basis van de toereikendheid van de gegevensbeschermingswetgeving van het ontvangende land en/of de contractuele verplichtingen van de ontvanger van de gegevens. Wanneer Twitter zich op de modelcontractbepalingen van de EU beroept, kunnen deze worden opgevraagd.

VIII. Newsletter en newslettertracking

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website heeft de gebruiker de mogelijkheid om zich te abonneren op een gratis Newsletter. Daarbij wordt bij de aanmelding voor de Newsletter het e-mailadres uit het invoermasker aan ons doorgegeven. Onze Newsletter verschijnt regelmatig en bevat informatie over producten en evenementen

Bij aanmelding worden de volgende gegevens verzameld:

 1. gewenste taal van de Newsletter
 2. datum en tijdstip van de registratie

Vrijwillige gegevens:

 1. aanspreektitel
 2. achternaam
 3. voornaam
 4. onderneming

Voor de verwerking van gegevens wordt in het kader van het verzendproces een toestemming gevraagd en naar dit privacybeleid verwezen.

U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail, waarin een link staat die moet worden aangeklikt om de aanmelding op onze Newsletter af te ronden (double opt-in). Dit hele proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen. Hiertoe behoort de opslag van zowel de registratiegegevens met de status “Nog niet bevestigd” in de database van het Newsletter-systeem als de registratiegegevens met de status “Registratie bevestigd”. Als de klant de registratie niet binnen 14 dagen bevestigt, wordt de record automatisch gewist. Het verzamelen van deze gegevens is vereist, zodat wij in het geval van misbruik van het e-mailadres de processen inzichtelijk kunnen maken, en dient derhalve voor onze rechtsbescherming. Door zich op onze Newsletter te abonneren, gaat u akkoord met de ontvangst ervan.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG. Voor zover in het kader van de beschreven double opt-in gegevens worden verzameld, is Art. 6 Lid 1 sub f) AVG de rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het vastleggen van het e-mailadres van de gebruiker dient om de Newsletter te kunnen toezenden. Voor de analyse (Newsletter-tracking) zie onder 6.

Het verzamelen van overige persoonsgegevens in het kader van de aanmeldprocedure dient om misbruik van de diensten of van het gebruikte e-mailadres te voorkomen en u persoonlijk te kunnen aanspreken wanneer u dit wenst en daarom vrijwillig uw titel, naam en voornaam aan ons verstrekt.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan. Het e-mailadres van de gebruikers blijft dientengevolge opgeslagen zolang het abonnement op de Newsletter actief is. Zolang worden ook de gegevens van de double opt-in opgeslagen, zodat wij dit kunnen bewijzen.

De overige in het kader van het verzendproces verzamelde persoonsgegevens worden over het algemeen na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

Het abonnement op de Newsletter kan door de betreffende gebruiker te allen tijde worden opgezegd, ook voor de toekomst. Voor dit doel is in elke Newsletter een desbetreffende link opgenomen.

Hierdoor wordt ook een herroeping van de toestemming van de opslag van de tijdens het aanmeldproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk.

6. Newsletter Tracking

Wij wijzen u erop dat wij bij verzending van de Newsletter uw gebruikersgedrag analyseren. Bij registratie voor de Newsletter wordt eveneens uw toestemming hiervoor gevraagd. Indien externe dienstverleners gemachtigd worden tot de verzending van de Newsletter, is de naleving van de AVG gewaarborgd middels een orderverwerkingsovereenkomst.

a. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Voor deze analyse krijgen de verzonden e-mails een zogenaamde webbeacon resp. Tracking-Pixel, die één-pixelbeeldgegevens weergeven die op onze website zijn opgeslagen. Voor de analyse koppelen wij de in V. genoemde gegevens en de webbeacons aan uw e-mailadres en een individueel ID (nummer).

b. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij aanwezigheid van toestemming van de gebruiker Art. 6 Lid 1 sub a AVG.

c. Doel van de gegevensverwerking

De opgeslagen informatie kan om technische redenen u als ontvanger worden toegewezen. Het is echter niet onze bedoeling om u als individuele gebruiker te observeren. De analyse dient om de leesgewoonten van onze gebruikers in principe te herkennen en onze inhoud op alle gebruikers aan te passen of verschillende inhoud in overeenstemming met de interesses van onze gebruikers te verzenden.

d. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

Voor het doel van de herroeping van de toestemming kunt u de daarvoor opgenomen link in de Newsletter gebruiken.

Een dergelijke tracking is echter niet mogelijk, wanneer u in uw e-mailprogramma de weergave van beelden standaard hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de Newsletter voor u niet volledig weergegeven en kunt u mogelijk niet alle functies gebruiken. Wanneer u de weergave van afbeeldingen handmatig inschakelt, vindt de bovengenoemde tracking wel plaats.

IX. Registratie

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid om zich met opgave van persoonsgegevens te registreren. De gegevens worden daarbij in een invoermasker ingevoerd en aan ons verzonden en bij ons opgeslagen.

Op het moment van registratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

 1. Het IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en tijdstip van de registratie
 3. Naam
 4. Adres
 5. Telefoon/Fax
 6. E-mail
 7. Wachtwoord
 8. Pilz-klant Ja/Nee

In het kader van het registratieproces wordt een toestemming van de gebruiker gevraagd voor het verwerken van deze gegevens. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

Indien de registratie dient voor de uitvoering van een contract, waarvan de gebruiker contractpartij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, dan dient als aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens Art. 6 Lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is vereist voor de beschikbaarstelling van bepaalde content en diensten op onze website. Registratie van de gebruiker is bovendien vereist voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld een koopcontract, met de gebruiker, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Anders kunnen de functies van onze webshop niet worden gebruikt.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan.

Dit is voor de tijdens de registratieprocedure verzamelde gegevens het geval, wanneer de registratie op onze internetpagina wordt opgeheven of gewijzigd.

Dit is voor de tijdens de registratieprocedure voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen dan het geval, wanneer de gegevens voor de uitvoering van het contract niet meer noodzakelijk zijn. Ook na afloop van het contract kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens van de contractpartner op te slaan om contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

Als gebruiker hebt u te allen tijde de mogelijkheid om de registratie ongedaan te maken. De u betreffende opgeslagen gegevens kunt u te allen tijde laten wijzigen.

Indien de gegevens voor de uitvoering van een contract of voor uitvoering van precontractuele maatregelen verplicht zijn, is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk, zolang de contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering toestaan.

Het verwijderen van de registratie kan zonder voorgeschreven vorm per e-mail plaatsvinden via het volgende e-mailadres: pilz.gmbh@pilz.de.

X. Statische links naar Facebook, Google+, Twitter, XING en LinkedIn

Op onze website wordt gebruikgemaakt van statische koppelingen naar de sociale netwerken Facebook en Google+, de microblogdienst Twitter en de sociale platformen XING en LinkedIn. Deze diensten worden aangeboden door de bedrijven Meta Platforms Inc., Google Inc., Twitter Inc., XING AG en LinkedIn Corp. (“Aanbieders”). Informeer u over de gegevensbeschermingsbepalingen op de betreffende platformen.

XI. Contactformulier en e-mailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier, dat kan worden gebruikt voor het elektronisch opnemen van contact. Als een gebruiker deze mogelijkheid gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verstuurd en opgeslagen. Verplichte gegevens zijn:

 1. Aanspreektitel
 2. Achternaam
 3. Voornaam
 4. Onderneming
 5. Straat, huisnummer
 6. Postcode, woonplaats
 7. Land
 8. E-mail

Vrijwillige gegevens zijn:

 1. Afdeling
 2. Postvak
 3. Provincie/staat
 4. Telefoon
 5. Fax
 6. Branche
 7. Klantnummer

Op het moment van verzenden van het bericht wordt bovendien opgeslagen:

- het IP-adres van de gebruiker

Voor de verwerking van gegevens wordt in het kader van het verzendproces een toestemming gevraagd en naar dit privacybeleid verwezen.

Als alternatief is het opnemen van contact via het opgegeven e-mailadres mogelijk. In dit geval worden de met het e-mailadres overgedragen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

De gegevens worden in dit geval niet naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de e-mailconversatie.

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 sub a AVG indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van een e-mail worden verstrekt, is Art. 6 Lid 1 sub f AVG. Als het e-mailcontact is gericht op de afsluiting van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 Lid 1 sub b AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker is uitsluitend voor het opnemen van contact. In het geval dat er contact plaatsvindt per e-mail, ligt hieraan ook het vereiste, rechtmatige belang ten grondslag van de verwerking van gegevens.

De overige tijdens het verzendproces verwerkte persoonsgegevens dienen ervoor misbruik van het contactformulier tegen te gaan en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel van de verzameling ervan. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de gegevens die via e-mail zijn verzonden, is dat het geval wanneer de betreffende e-mailconversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende feiten afdoende zijn afgehandeld.

De tijdens het verzendproces extra verzamelde persoonsgegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen verwijderd.

5. Herroepings- en verwijderingsmogelijkheid

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens te herroepen

Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij de opslag van zijn persoonsgegevens te allen tijde herroepen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet plaatsvinden.

Alle persoonsgegevens die in de loop van het contact worden opgeslagen, worden in dit geval verwijderd.

6. LinkedIn - leadgeneratie via formulier

Door middel van advertenties plaatsen wij via LinkedIn formulieren, waarmee wij u de mogelijkheid bieden om meer informatie te krijgen of te profiteren van extra aanbiedingen. Via deze formulieren vragen wij persoonsgegevens van u op (voor- en achternaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer) en afhankelijk van het soort advertentie andere door LinkedIn op het formulier beschikbaar gestelde persoonsgegevens van u.

U stuurt de op het formulier ingevoerde gegevens met een klik op de knop "Verzenden" naar LinkedIn en vervolgens stelt LinkedIn deze gegevens via een interface aan ons ter beschikking.

De verwerking van de door u beschikbaar gestelde gegevens vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (Art. 6 Lid 1 sub a AVG). U kunt uw reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. Voor de intrekking volstaat een informeel bericht per e-mail. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De via het formulier verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan intrekt of de noodzaak voor het opslaan van de gegevens niet meer bestaat. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht. LinkedIn slaat de door u verstrekte gegevens volgens zijn interne richtlijnen inzake gegevensbescherming onafhankelijk van ons gedurende een periode 90 dagen op en wist deze hierna automatisch.

XII. Microsoft formulieren voor webinars

We gebruiken de tool "Microsoft Forms" voor interne en externe enquêtes en vragen, bijvoorbeeld voor de evaluatie van uitgevoerde activiteiten, registratie voor evenementen, enz. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://learn.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.

Bij het gebruik van "Microsoft Forms" worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt af van de gestelde en beantwoorde vragen en het eventueel uploaden van aanvullende diensten. In principe gaat het om de volgende persoonlijke gegevens:

 1. Achternaam
 2. Voornaam
 3. Positie in het bedrijf
 4. Zakelijk e-mailadres
 5. Bedrijf
 6. Adres van het bedrijf Straat, huisnummer
 7. Postcode, plaats
 8. Land

Als er geen operationele noodzaak, wettelijke verplichting of bijzonder operationeel belang is om gegevens permanent op te slaan, worden alle gegevens verwijderd binnen een jaar nadat het doel niet langer van toepassing is.

Deelname aan onze webinars is in principe vrijwillig. Voor zover toestemming wordt gegeven door deel te nemen aan het webinar, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 sub a) AVG. Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, ook voor de toekomst. Als u uw toestemming intrekt of niet geeft, kunt u niet deelnemen aan het webinar.

Persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deelname aan "MS Forms enquêtes en formulieren" worden doorgegeven aan onze Pilz-dochterondernemingen met als doel contact met u op te nemen ten behoeve van prospectie en klantenondersteuning. Een lijst van alle Pilz-dochterondernemingen vind u hier: Pilz - auf allen Kontinenten vertreten.

Ze worden in principe niet doorgegeven aan andere derden, tenzij de gegevens bedoeld zijn om te worden doorgegeven of noodzakelijk zijn om het doel te bereiken. Als externe dienstverleners worden gebruikt om het doel te bereiken, kunnen gegevens aan hen worden doorgegeven voor een specifiek doel.

De aanbieder van "Microsoft Forms" verkrijgt noodzakelijkerwijs kennis van deze gegevens als verwerker in het kader van zijn dienstverlening. In dit opzicht is Microsoft een verwerker. Voor zover de website van Microsoft of "Microsoft Forms" persoonsgegevens verwerkt of cookies gebruikt, is Microsoft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Microsoft-cookies worden op de enquêtepagina gebruikt om de Microsoft Forms-service te leveren. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft is te vinden op https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

XIII. Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u in de zin van AVG betrokkene en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

1. Toepasselijk recht

U kunt van de verantwoordelijke een bevestiging vragen dat de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Indien er een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u van de verantwoordelijke informatie verlangen over de volgende zaken:

 1. het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorie van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens worden bekendgemaakt of zullen worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens, of, indien concrete informatie niet mogelijk is, criteria voor de vaststelling van de opslagduur;
 5. het bestaan van het recht op rectificatie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens, een recht op inperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 8. het bestaan van een automatische besluitvorming op basis van profilering volgens Art. 22 Lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – belangrijke informatie over de logicacriteria en de reikwijdte en de nagestreefde effecten van zulke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht informatie te verlangen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan het buitenland of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u eisen om te worden geïnformeerd over de passende garanties conform Art. 46 AVG in verband met het doorgeven van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht op rectificatie en/of aanvulling ten opzichte van de verantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de rectificatie onverwijld uit te voeren.

3. Recht op inperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de inperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verlangen:

 1. wanneer u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een bepaalde periode bestrijdt, waarin de verantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgegevens weigert en in plaats hiervan de inperking van het gebruik van de persoonsgegevens verlangt;
 3. de verantwoordelijke de persoonsgegevens voor het doel van de verwerking niet langer nodig heeft, maar u deze nog voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nodig hebt, of
 4. wanneer u de verwerking conform Art. 21 Lid 1 AVG hebt herroepen en nog niet vaststaat of de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wordt ingeperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een belangrijk openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Indien de inperking van de verwerking volgens bovenstaande voorwaarden wordt ingeperkt, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de inperking wordt opgeheven.

4. Recht op verwijdering

a) Verwijderingsplicht

U kunt van de verantwoordelijke verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te verwijderen voor zover een van de volgende redenen hieraan ten grondslag ligt:

 1. de u betreffende persoonsgegevens zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld of anderszins werden verwerkt, niet meer nodig.
 2. U herroept uw toestemming waarop de verwerking conform Art. 6 Lid 1 sub a of Art. 9 Lid 2 sub a AVG rechtmatig was, en er ontbreekt een andere rechtsgrond voor de verwerking.
 3. U herroept de verwerking conform Art. 21 Lid 1 AVG en er zijn geen rechtmatige gronden die zwaarder wegen, of u herroept de verwerking conform Art. 21 Lid 2 AVG.
 4. De u betreffende persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
 5. De verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De u betreffende persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform Art. 8 Lid 1 AVG.

b) Informatie aan derden

Heeft de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij conform Art. 17 Lid 1 AVG verplicht deze te verwijderen, dan treft hij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementatiekosten redelijke maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, erover te informeren dat u als betrokkene gevraagd hebt om de verwijdering van alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of naar kopieën van deze persoonsgegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking vereist is

 1. voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die de verwerking krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, vereist, of voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang ligt of waarvan de uitoefening van een overheidsinstantie is overgedragen aan de verantwoordelijke.;
 3. op grond van het algemene belang van de nationale gezondheid conform Art. 9 Lid 2 sub h en i, en Art. 9 Lid 3 AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemene belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden conform Art. 89 Lid 1 AVG, voor zover het onder sub a) genoemde recht de verwezenlijking van de doelen van de verwerking naar verwachting onmogelijk maakt of ernstig negatief beïnvloedt, of
 5. voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

5. Recht op kennisgeving

Als u zich tegenover de verantwoordelijke hebt beroepen op het recht op rectificatie, verwijdering of inperking, is deze verplicht om alle ontvangers die inzage hebben gekregen in de u betreffende persoonsgegevens, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of inperking van de verwerking ervan, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of met een disproportionele inspanning gepaard zou gaan.

U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en door computers leesbare vorm te ontvangen. Bovendien hebt u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder hierin gehinderd te worden door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, voor zover

de verwerking op een toestemming conform Art. 6 Lid 1 sub a AVG of Art. 9 Lid 2 sub a AVG of op een contract conform Art. 6 Lid 1 sub b AVG berust en de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

In de uitoefening van dit recht hebt u voorts het recht te zorgen dat de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Dit mag geen invloed hebben op vrijheden en rechten van andere personen.

7. Herroepingsrecht

U hebt het recht zich op gronden die uit uw bijzondere situatie voortkomen, te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, die op grond van Art. 6 Lid 1 sub e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profilering.

De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende legitieme redenen kan aanwijzen voor de verwerking, die uw belangen, rechten en vrijheden overtreffen, of tenzij de verwerking dient voor de bevestiging, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor het doel van dergelijke marketing; dit geldt ook voor het profileren, voor zover dit met zulke direct marketing samenhangt.

Indien u de verwerking voor het doel van direct marketing herroept, dan worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw recht op herroeping middels geautomatiseerde processen uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8. Recht op herroeping van de gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring

U hebt het recht om uw gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. Het herroepen van de toestemming doet niets af aan de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking.

 

9. Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plek van de vermeende schending, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tegen de AVG ingaat.

De toezichthoudende autoriteit, waarbij de klacht werd ingediend, informeert de klager over de stand van zaken en de resultaten van de klacht, waaronder de mogelijkheid bestaat van een rechtsmiddel conform Art. 78 AVG.

XIV. Categorie: B2BIQ – DSP/DMP

1. Opgeslagen gegevens en doel van de gegevensverwerking

Dit aanbod maakt gebruik van B2BIQ, een dienst voor het inbedden van advertenties van de B2B Media Group EMEA GmbH (“B2BMG”). B2BMG maakt gebruik van zogenaamde cookies, een tekstbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de computer en dat anonieme gebruiksgegevens verzamelt/bevat. B2BIQ maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van dit aanbod worden geanalyseerd. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website en de levering van advertentieformaten wordt naar een server van B2BMG in Duitsland gestuurd en daar opgeslagen. Deze informatie kan door B2BMG worden doorgegeven aan contractanten van B2BMG. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Er worden echter geen persoonsgegevens verzameld zonder toestemming van de betrokkene. B2BMG gebruikt deze gegevens om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren en voor het doel van usage-based online advertising (OBA). Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze geanonimiseerd opgeslagen door het laatste blok cijfers te verwijderen. Indien beschikbaar wordt ook informatie over de lengte- en breedtegraad verwerkt. Bij de cookies gaat het ofwel oom cookies van B2BMG (https://www.b2biq.net/optout) of cookies van dienstverleners die ook verplicht zijn tot naleving van de gegevensbescherming, waarvan B2BMG gebruikmaakt (lijst van aangesloten dienstverleners, inclusief optout-optie, vindt u hier: https://www.b2biq.net/tcp).

2. Rechtmatig belang

Door gebruik te maken van advertentie- en trackingtools van B2BMG, kunnen wij ons internetaanbod specifieker afstemmen op de interesses en behoeften van onze klanten.

3. Duur van de gegevensopslag

Het IP-adres wordt 12 maanden na de vastlegging ervan bij de toegangsprovider gewist. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de passende instellingen in uw browser te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u te allen tijde uw recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking of uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op overdraagbaarheid van gegevens, uitoefenen. E-mailadres: datenschutz@b2bmg.de of per brief: B2B Media Group EMEA, Bahnhofstraße 5, 91245 Simmelsdorf, Duitsland. https://www.b2bmg.com/datenschutz/

4. Rechtsgrondslag

Deze cookies zijn niet essentieel voor de werking van de site en worden daarom alleen geplaatst bij gegeven optin via de Consent Manager (cookiebanner).

5. Beschikbaarstelling

Het gebruik van deze cookies is niet essentieel voor het gebruik van onze webaanbiedingen, maar de diensten kunnen wel worden beïnvloed als de cookie wordt gedeactiveerd.

XV. EuroDSP - Retargeting

EuroDSP maakt gebruik van MediaMath Analytics & Insights, een webanalysedienst van MediaMath Inc. ("MediaMath"). MediaMath gebruikt cookies, die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De hierin opgeslagen gegevens kunnen bijvoorbeeld het type browser, het besturingssysteem, de browsertaal, het IP-adres en de internetprovider zijn.

MediaMath verwerkt de met uw eindapparaat samenhangende gegevens tot een pseudoniem, een zogenaamde "MediaMath-ID". Deze unieke MediaMath-ID wordt vervolgens in een cookie op uw eindapparaat opgeslagen en helpt om relevantere advertenties aan u aan te bieden. De MediaMath-ID en andere via het platform verzamelde informatie kunnen ons bovendien helpen om uw activiteit op onze website te meten en zo de effectiviteit van de via het platform aangeboden advertenties te bepalen. Daardoor kan er beter aan uw behoeften worden voldaan. Bovendien kunnen wij u daardoor advertenties tonen van de soorten producten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

MediaMath zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van MediaMath verwerken. Meer informatie over het gebruik van uw gegevens door MediaMath en over de mogelijkheid om het gebruik van de cookies door MediaMath te voorkomen, vindt u in de privacyverklaring van MediaMath op: https://www.mediamath.com/privacy-policy/. Als u niet wilt dat MediaMath de beschreven persoonsgegevens van u in het kader van deze website verwerkt, kunt u dit bovendien bijvoorbeeld in de privacy-instellingen van uw webbrowser of hier instellen: http://www.mediamath.com/ad-choices-opt-out/.

XVI. Pushmeldingen

Als u pushmeldingen voor deze website inschakelt via de dienst "Signalize", wordt een functie van uw internetbrowser of van uw mobiele besturingssysteem gebruikt om de meldingen aan u door te geven. Voor de verzending van meldingen worden uitsluitend anonieme gegevens opgeslagen, die niet kunnen worden herleid tot een bepaalde persoon. Deze gegevens worden alleen verwerkt om de meldingen af te leveren waarop u zich hebt geabonneerd en om instellingen met betrekking tot meldingen uit te voeren. Voor de opslag van deze gegevens vragen wij uw toestemming. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is in dit geval Art. 6 Lid 1 sub a van de AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de ontvangst van meldingen via de instellingen van uw browser resp. mobiele eindapparaat. Informatie over hoe u zich kunt afmelden voor pushmeldingen vindt u hier.

Om ervoor te zorgen dat de pushmeldingen inhoudelijk zinvol voor u zijn, gebruiken wij voorkeuren die via cookies aan de hand van een anoniem gebruikersprofiel zijn verzameld en voegen wij uw meldings-ID samen met het gebruikersprofiel van de website, uitsluitend met het oog op gepersonaliseerde verzending van meldingen. De trackingtechnologie wordt ook gebruikt om meldingen namens ons statistisch te analyseren. Zo kan worden nagegaan of een melding is afgeleverd en of erop is geklikt. De aldus gegenereerde gegevens worden in opdracht van ons door etracker GmbH uit Hamburg, dat de Signalize-dienst levert, uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen inzake gegevensbescherming. etracker is in dit verband onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd en mag het keurmerk voor gegevensbescherming ePrivacyseal dragen.

De gegevensverwerking met het oog op het verzenden van de uitnodiging voor de meldingendienst en de statistische analyse van aanmelding of afwijzing is gebaseerd op ons rechtmatige belang overeenkomstig art. 6, Lid 1 sub f van de AVG om de meldingendienst gebruiksvriendelijk en doeltreffend vorm te geven. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons van groot belang is, worden gegevens die mogelijkerwijs aan een individuele persoon kunnen worden gekoppeld, zoals het IP-adres, aanmeldingsgegevens of apparaatidentificaties, zo snel mogelijk geanonimiseerd. Een rechtstreeks verband met een persoon wordt daardoor uitgesloten. Er vindt geen ander gebruik, combinatie met andere gegevens of overdracht aan derden plaats.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de voornoemde gegevensverwerking.

XVII. Vimeo

Wij gebruiken "Vimeo", een online videoportal van aanbieder Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor New York, New York 10001, USA voor het weergeven van video's op onze website.

a. Soort persoonsgegevens

Als u op onze website een pagina met een "Vimeo"-video opent, maakt uw browser verbinding met de servers van "Vimeo". Er vindt een gegevensoverdracht plaats, waarbij uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, het besturingssysteem alsmede datum en tijd overgedragen en door "Vimeo" verwerkt worden.
 "Vimeo" slaat informatie op over de website via welke u gebruikmaakt van de dienst "Vimeo" en over welke webactiviteiten u op onze website uitvoert. Tot de webactiviteiten behoren de sessieduur, het bouncepercentage en ook op welke knop u in de ingebouwde "Vimeo"-player op onze website hebt geklikt. "Vimeo" kan deze activiteiten met behulp van cookies volgen en opslaan. Als u niet akkoord gaat met de opslag en verwerking, moet de installatie van cookies via de desbetreffende instellingen in uw browser worden voorkomen. In dit verband verwijzen wij naar onze informatie over het thema cookies.
Als u op onze website een pagina met een ingebouwde "Vimeo"-player bezoekt en bij "Vimeo" bent ingelogd, worden de verzamelde gebruikersgegevens aan uw persoonlijke gebruikersaccount toegewezen.
Op https://vimeo.com/cookie_policy komt u meer te weten over het gebruik van cookies bij Vimeo. Op https://vimeo.com/privacy kunt u informatie over de gegevensbescherming bij Vimeo nalezen.

b. Opslagduur

"Vimeo" slaat uw gegevens net zolang op totdat "Vimeo" geen economische reden meer voor de opslag van de gegevens heeft. Uw gegevens worden vervolgens verwijderd of geanonimiseerd.

c. Doel van de gegevensverwerking

"Vimeo" gebruikt de gegevens om de eigen service te verbeteren, om met u te communiceren en om gericht te adverteren.

d. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 sub a) AVG. U geeft toestemming door het embedden van externe content toe te staan.

e. Doorgeven van uw gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens in principe niet door aan derden - tenzij hierboven uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De gebruikersgegevens worden op servers van "Vimeo" in de VS verwerkt. Als basis voor de gegevensverwerking bij ontvangers in derde landen of het doorgeven van gegevens aan deze landen gebruikt "Vimeo" zogenaamde standaardcontractbepalingen (= art. 46 lid 2 en 3 AVG). Door deze bepalingen verbindt Vimeo zich ertoe om bij de verwerking van uw relevante gegevens het Europese niveau van gegevensbescherming aan te houden, zelfs als de gegevens in de VS worden opgeslagen, verwerkt en beheerd.

XVIII. Voorbehoud van wijziging

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen, om deze continu aan te passen aan de geldende bepalingen, net als ons aanbod op de website.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl