text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 13 个产品
PMC EZ301UDAPC5P040
8G000003
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; with br ...

PMC EZ301UDAPC5O040
8G000001
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without ...

PMC EZ301UDAPQ5O040
8G000002
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,19 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brak ...

PMC EZ301UDAPQ5P040
8G000004
Mo = 0,95Nm; Io = 2,02A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,376 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; ...

PMC EZ302UDAPC5O086
8G000005
Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,48 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without ...

PMC EZ401UDAPC5O096
8G000006
Mo = 3,0Nm Io = 2,88A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 0,93 kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake ...

PMC EZ402UDAPC5O094
8G000007
Mo = 5,2Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 1,63kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without br ...

PMC EZ404UDAPC5O078
8G000008
Mo = 8,4Nm; Io = 9,78A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 2,98kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without br ...

PMC EZ502UDAPC5P072
8G000009
Mo = 7,80Nm; Io = 9,80A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 5,771kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; with bra ...

PMC EZ505UDAPQ5O141
8G000010
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 12,2kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake ...

PMC EZ701UDAPC5O095
8G000011
Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brak ...

PMC EZ703UDAPC5O122
8G000012
Mo = 20,8Nm; Io = 14,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 21,6kgcm2; Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without b ...

PMC EZ302UDAPQ5O086
8G000017
Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,476kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brak ...

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价