Sverige | svenska

Grunder – harmoniserade standarder, direktiv och lagar i EU

Hur hänger harmoniserade standarder, direktiv och lagar ihop?

Standardpusslet

EU flätas samman allt mer. Det leder även till en ökande harmonisering av lagar, regler och bestämmelser inom maskinkonstruktionen. Först sätter EU upp allmänna skyddsmål med hjälp av direktiv. Skyddsmålen måste specificeras noga. Den konkreta regleringen sker med hjälp av standarder.

EU-direktiven träder i kraft först när alla EU-länder har genomfört dem i sina nationella lagar. I varje EU-land hänvisar alltså en lag eller bestämmelse till EU-direktivet i fråga och gör det därmed till en del av den nationella lagstiftningen.

Standarden uppfylld, kravet uppfyllt – harmoniserade standarder

Standarder har i sig ingen rättslig relevans. Det får de först när de publiceras i EU:s officiella tidning eller genom nationella lagar och bestämmelser. Publiceringen av dessa så kallade harmoniserade standarder utlöser en ”presumtion om överensstämmelse”. Den som tillämpar en sådan standard kan därmed utgå från att ha följt gällande lagar och direktiv. Vid en eventuell skada tillämpas då omvänd bevisbörda. Om en harmoniserad standard hänvisar till en standard som inte är harmoniserad kan denna få en status som kan jämföras med harmonisering.

 

Standarder, direktiv och lagar i EU

Var publiceras nya harmoniserade standarder?

Nytt tillvägagångssätt har etablerats vid publicering av harmoniserade standarder i EU:s officiella tidning

Tillvägagångssätt vid publicering av harmoniserade standarder i EU:s officiella tidning

EU-kommissionen offentliggjorde genom genomförandebeslutet (EU) 2019/436 i EU:s officiella tidning 18.3.2019 ändringar i förteckningen över harmoniserade standarder för maskiner vad gäller maskindirektivet 2006/42/EG. I publiceringen uppdateras förteckningen över standarder, vilkas tillämpning utlöser presumtionen om överensstämmelse i enlighet med maskindirektivet 2006/42/EG. Nytt är att denna publicering inte visas som en konsoliderad förteckning, utan endast återger ändringar i förhållande till det föregående dokumentet.

Tidigare publicerades de harmoniserade standarderna, senast 9 mars 2018, i EU:s officiella tidning. Publiceringen var gällande tills nästa förteckning publicerades. Från och med i år är det annorlunda.

Det namngivna EU-genomförandebeslutet 2019/436 innehåller tre bilagor:

Bilaga I: Nya offentliggjorda harmoniserade standarder

Bilaga II: Harmoniserade standarder som utöver tidigare publicering offentliggörs med vissa begränsningar

Bilaga III: Tidigare harmoniserade standarder som tas bort från EU:s officiella tidning

Det är viktigt att de som tillämpar standarderna läser både genomförandebeslutet och den tidigare gällande konsoliderade förteckningen över harmoniserade standarder (publicerad i EU:s officiella tidning 2018/C 92/1).

EU-kommissionen planerar och offentliggöra konsoliderade förteckningar på hemsidan. I dagsläget finns ännu inga offentliggjorda förteckningar från EU. Pilz håller ett vakande öga på detta och vi håller dig underrättad.

 

Bilaga I – Nya offentliggjorda harmoniserade standarder Bilaga III – Tidigare harmoniserade standarder som togs bort från EU:s officiella tidning 19.03.2019 Kommentarer

EN ISO 14118:2018 Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start (ISO 14118:2017) (B-standard)

EN 1037:1995+A1:2008
Maskinsäkerhet – Förhindrande av oväntad start

EN ISO 14118:2018 ersätter EN ISO 1037 UTAN övergångsperiod
EN 12013:2018 Plast- och gummimaskiner – Slutna blandningsmaskiner – Säkerhetskrav (C-standard) EN 12013:2000+A1:2008 Plast- och gummimaskiner – Slutna blandningsmaskiner – Säkerhetskrav EN 12013:2018 ersätter EN 12013:2000+A1:2008 UTAN övergångsperiod
EN ISO 16092-1:2018 Verktygsmaskiner – Säkerhet – Pressar - Del 1: Generella säkerhetskrav (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Verktygsmaskiner – Mekaniska pressar – Säkerhet EN ISO 16092-1:2018 ersätter EN 692:2005+A1:2009 UTAN övergångsperiod
EN ISO 16092-3:2018 Verktygsmaskiner – Säkerhet – Pressar - Del 3: Säkerhetskrav för hydrauliska pressar (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A1:2011 Verktygsmaskiner – Säkerhet – Hydrauliska pressar EN ISO 16092-3:2018 ersätter EN 693:2001+A1:2011 UTAN övergångsperiod
  EN 13736:2003+A1:2009 Verktygsmaskiner – Pneumatiska pressar – Säkerhet förlorar sin presumtion om överensstämmelse UTAN övergångsperiod!
  EN 61496-1:2013 Maskinsäkerhet – Elektriskt avkännande skyddsanordningar – Del 1: Allmänna fordringar och provning

förlorar sin presumtion om överensstämmelse UTAN övergångsperiod!

Bakgrund: Tidigare harmoniserades endast EN 61496-1. Del 2 och 3 hade fortfarande inte harmoniserats. Detta innebär normalt att vid användning måste ett anmält organ inkluderas i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse och ett typkontrollintyg krävs!

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk