EN ISO 13849-1: Performance Level (PL)

EN ISO 13849-1: Performance Level (PL)

Ju högre risk desto högre är kraven på styrsystemen. Risksituationen bedöms efter en skala med fem steg, så kallade Performance Levels (PL), från PL ”a” (låg) till ”e” (hög). Den nödvändiga PL fastställs inom ramen för riskbedömningen enligt EN ISO 12100 och EN ISO 13849-1.

EN ISO 13849-1/-2: Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Som efterföljare till EN 954-1 är EN ISO 13849-1 den centrala säkerhetsstandarden för utformning av säkerhetsrelaterade styrningar för maskiner.

EN ISO 13849-1:2008 har publicerats som harmoniserad standard mot maskindirektivet 2006/42/EG i EU:s officiella tidning. Därmed gäller presumtionen om överensstämmelse.

EN ISO 13849-1 revideras för närvarande och man räknar med att publicera den bearbetade versionen som ny EN ISO 13849-1 i början av 2016 och godkänna den för tillämpning genom harmonisering mot 2006 /42/EG.

 

Performance Level

Till skillnad från den deterministiska metoden (fastställning genom upprepning) hos föregångarstandarden EN 954-1 baseras EN ISO 13849-1 på en probabilistisk metod (som tar hänsyn till sannolikhet) vid bedömningen av säkerhetsrelaterade styrsystem.

Förutom elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system behandlar standarden även andra styrningstekniker, som exempelvis hydraulik

De beprövade kategorierna i EN 954-1 har behållits, men man har lagt till att säkerhetsrelevanta egenskaper även ska bedömas kvantitativt genom statistisk beräkning. Med utgångspunkt i kategorierna fastställs också en Performance Level som kan beskrivas med hjälp av följande parametrar:

  • kategori (strukturellt krav)
  • genomsnittlig tid till ett farligt fel (MTTFd)
  • diagnostäckningsgrad (DC)
  • fel med gemensam orsak (CCF)

 

EN ISO 13849-2 Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrningar

För validering gäller för närvarande EN ISO 13849-2:2012. Den har publicerats som harmoniserad standard mot maskindirektivet 2006/42/EG i EU:s officiella tidning. Därmed gäller presumtionen om överensstämmelse.
Med validering avses en utvärderad kontroll som omfattar analys och test av exempelvis säkerhetsfunktioner och kategorier av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem.

 

Tillämplighet EN 954-1

EN 954-1 förlorade i princip presumtionen om överensstämmelse med maskindirektivet 2006/42/EG den 31 december 2011 och får därför egentligen inte längre användas i bedömningar av överensstämmelse enligt 2006/42/EG.

Undantag: I vissa produktstandarder för särskilda maskintyper (t.ex. verktygsmaskiner) får EN 954-1 fortfarande tillämpas under två förutsättningar:


1) EN 954-1 måste vara angiven med publiceringsdatum i C-standardens hänvisningar till standarder.

  • EN 954-1:1996
    Exempel: EN 12417:2001 + A2:2009 Verktygsmaskiner – Fleroperationsmaskiner – Säkerhet

2) Både EN 954-1 och EN ISO 13849-1 står angivna parallellt med publiceringsdatum i hänvisningarna till standarder

  • EN 954-1:1996 och EN ISO 13849-1:2006
    Exempel: EN ISO 23125:2015 – Verktygsmaskiner – Säkerhet – Svarvar

Sex steg till målet

Med införandet av EN ISO 13849-1 tillkommer även nya krav på tillvägagångssättet för maskinkonstruktion. Utformningen av säkerhetsrelaterade delar av styrningar är en iterativ process som utförs i flera steg.

Steg 1 – definition av kraven på säkerhetsfunktionerna

Det här är det viktigaste steget. Först måste man fastställa vilka egenskaper som krävs för säkerhetsfunktionen. Om en maskin ska säkras med skyddsgrindar måste till exempel farliga rörelser stängas av när skyddsgrinden öppnas. Maskinen får inte kunna starta igen när skyddsgrinden är öppen.

Steg 2 – fastställande av nödvändig Performance Level (PL)

Ju högre risk desto högre är kraven på styrsystemet. Vad som kan åstadkommas med tillförlitlighet och struktur varierar beroende på vilken teknik som används. Varje risksituation tilldelas en av de fem nivåerna från ”a” till ”e”. Vid ”a” är styrfunktionens bidrag till riskreduceringen lågt, vid PL ”e” är det högt. Med hjälp av riskdiagram fastställs den nödvändiga Performance Level (PL r) för den tidigare beskrivna säkerhetsfunktionen.

Skadans allvarlighet (S)
S1 = lindrig (vanligtvis reversibel) skada
S2 = svår (vanligtvis irreversibel) skada inklusive dödsfall

Frekvens och/eller exponeringstid vid riskkällan (F)
F1 = sällan till ibland och/eller kort exponeringstid
F2 = ofta till alltid och/eller lång exponeringstid

Möjlighet att undvika risken (P)
P1 = möjligt under vissa förutsättningar
P2 = knappt möjligt

Steg 3 – konstruktion och tekniskt genomförande av säkerhetsfunktionerna

Säkerhetsfunktionen ”Låsning av skyddsgrind” utformas på styrningstekniskt sätt. För att låsa en skyddsgrind används en beröringsfri givare, till exempel PSENcode. Det går även att seriekoppla flera skyddsgrindar utan att övervakningsfunktionens effektivitet försämras. Dessutom möjliggör kodningen ett omfattande manipulationsskydd. Sensorerna utvärderas med hjälp av ett multifunktionellt säkerhetssystem som exempelvisPNOZmulti. Avstängningen av drivenheter sker via två kontaktorer med tvångsförda kontakter.

Steg 4 – Fastställande och kvantitativ granskning av Performance Level

För att fastställa vilken Performance Level som uppnås delas säkerhetsfunktionen upp i delarna sensor, logik och ställdon. Vart och ett av dessa delsystem bidrar till säkerhetsfunktionen. För Pilz-komponenter finns alla nödvändiga parametrar tillgängliga. Pilz erbjuder ett praktiskt beräkningsverktyg (PAScal) för det här ändamålet.

Steg 5 – Verifiering

I det här steget fastställs i vilken utsträckning den Performance Level som uppnås faktiskt motsvarar den Performance Level som krävs. Den uppnådda PL måste vara samma som eller högre än den PL som krävs enligt riskbedömningen. Då får maskinkonstruktionen ”grönt ljus”.

Steg 6 – Validering

Förutom de rent kvalitativa kraven på utformningen av säkerhetssystem är det även viktigt att undvika systematiska fel. Det kontrolleras vid valideringen.

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 3.7! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk