Funktionssäkerhet

Säkerhet i risksituationer med nödstopp

Orsakerna till riskerna och följaktligen även de tekniska åtgärderna för att undvika dem kan skilja sig åt avsevärt. Därför delar man exempelvis upp olika typer av säkerhet efter orsaken till eventuella risker.

Man talar om ”funktionssäkerhet” när säkerheten är beroende av att ett styrsystem fungerar korrekt.

Riskbedömningen spelar en viktig roll för kraven på funktionssäkerheten. Vilka steg man behöver ta hänsyn till vid riskbedömningen och riskreduceringen för en maskin framgår av standarden SS-EN ISO 12100. Bedömning och verifiering av säkerhetsfunktioner står standarderna SS-EN ISO 13849 och SS-EN 62061 för, förutsatt att den tekniska skyddsåtgärd som krävs är beroende av ett styrsystem. Av riskbedömningen framgår kraven på säkerhetsintegriteten (PL, SIL).

Standarder för funktionssäkerhet – SS-EN ISO 13849 och SS-EN 62061

Funktionssäkerheten är den del av ett systems säkerhet som är beroende av att det säkerhetsrelaterade styrsystemet fungerar som det ska. Dessutom beror säkerheten i regel på andra riskbegränsande åtgärder som bedöms enligt SS-EN ISO 12100. Nödstopp, skyddsgrindar, ljusridåer eller varvtalsövervakning är några typiska säkerhetsanordningar som används för att säkra maskiner och anläggningar. Med den ökande komplexiteten hos maskiner och anläggningar används programmerbara styrningar i allt högre grad utöver konventionella säkerhetsbrytare. Såväl SS-EN ISO 13849 som SS-EN 62061 används för överensstämmelse med internationell lagstiftning, t.ex. maskindirektivet. Båda standarderna spelar en central roll för maskin- och anläggningskonstruktörer, eftersom många B- och C-standarder hänvisar direkt till dem.


Omarbetningen av standarderna SS-EN ISO 13849 och SS-EN 62061

Båda standarderna behövde uppdateras för att motsvara aktuella teknikstandarder även i fortsättningen. Den senaste utgåvan av SS-EN 62061 publicerades 19 februari 2021. Motivet för omarbetningen av båda standarderna var inte bara den omarbetning och anpassning till den aktuella teknikstandarden som sker regelbundet, utan även de många diskussioner som ägde rum under det misslyckade försöket att förena de båda standarderna i IEC/ISO 17305.

Innehållet i SS-EN 62061 är känt, med ändringarna i SS-EN ISO 13849 är ännu inte avslutade. Det står dock klart att båda nyutgåvorna innehåller följande:

 • en beskrivning av specifikationerna som krävs för säkerhetskraven, inklusive information som
  • drifttyper, där funktionen är aktiv (alltid, endast vid underhåll, osv.)
  • säkerhetsfunktioner övervakas
  • när och hur säkerhetsfunktioner testas
  • tillhörande felreaktion
  • reaktionstider
 • ändrad metod för definition av erforderlig säkerhetsnivå (PL eller SIL)
 • ändrade krav på tillämpningsprogramvaran beroende på komplexiteten och valda programmeringsspråk
 • Tillåter att subsystem, som utvecklats enligt en standard används i en annan


Befintliga safety-koncept bör kontrolleras

Befintliga safety-koncept bör bedömas på nytt av maskin- och anläggningstillverkare med avseende på den ändrade riskklassificeringen av standarderna. I vissa fall leder det till en högre flexibilitet vad gäller de riskparametrar som antas. Huruvida det blir någon påverkan på tidigare riskbedömningar måste kontrolleras från fall till fall.


Övergångsperiod efter ratificering?

SS-EN 62061 publicerades i februari 2021, på grund av de pågående diskussionerna i standardiseringsorganen kan dock SS-EN ISO 13849 dröja till 2022. Det går inte att säga idag om det blir en övergångsfrist för publiceringen av standarden i den Europeiska unionen officiella tidning och hur lång den skulle kunna bli. Därför är det klokt att sätta sig in den förväntade utvecklingen i god tid, dvs. redan nu.
Vi håller koll åt dig!

Standarden SS-EN 62061

Överblick över funktionssäkerhet

Rådgivning för funktionssäkerhet

Funktionssäkerheten syftar till att skydda människor och maskiner från faror. I Europa finns de relevanta standarderna för funktionssäkerhet på området maskinkonstruktion listade i maskindirektivet. Ladda ned vår affisch om funktionssäkerhet nu och få en översikt över processen för riskbedömning och riskreducering enligt SS-EN ISO 12100. Baserat på den här så kallade A-standarden finns två viktiga standarder:

 • SS-EN ISO 13849-1: Tillämplig för elektriska, elektroniska, programmerbara elektroniska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska system
 • SS-EN 62061: Tillämplig för elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska system

Viktiga parametrar för tillförlitligheten hos säkerhetsfunktioner är säkerhetsintegritetsnivån (SIL) och Performance Level (PL).

Ladda ned affischen om funktionssäkerhet

 

Mer information:

Nytt koncept i ZVEI för feltolerans inom maskinsäkerhet, utarbetat under medverkan av Pilz

En arbetsgrupp, där Pilz och IFA (det tyska arbetssäkerhetsinstitutet) ingår, inom ZVEI (det tyska el- och elektronikindustriförbundet) har tagit fram ett whitepaper där man beskriver grunderna i feltoleranta enheter och system inom funktionssäkerhet i maskiner och anläggningar. Det kan laddas ner utan kostnad.

Kostnadsfri nedladdning

Det riktar sig i första hand till maskintillverkare och systemintegratörer som utarbetar och implementerar säkerhetsfunktioner och delsystem för maskinstyrningen. Informationen kan även tillämpas när säkerhetsinriktade enheter och system ska utformas vid produktutveckling. Tillvägagångssättet och de krav som ska uppfyllas har publicerats i ett whitepaper från ZVEI.

Vad är ett feltolerant system?

Även om ett potentiellt farligt utfall har identifierats kan feltoleranta system möjliggöra fortsatt drift. I ett feltolerant system krävs utöver feldetekteringen även en felbedömning. På så sätt kan systemet avgöra om det registrerade felet kan tolereras eller om det faktiskt är allvarligt. I det senare fallet krävs att maskinen stannar (stängs av) omedelbart.

En sådan felbedömning brukar inte finnas i dagens implementeringar av de ”klassiska systemen inom fabriksautomation”. Men utan felbedömning går det inte att använda någon feltolerans. Det innebär att det bara går att fatta beslut om felreaktioner med flera nivåer med enheter och system som har motsvarande utrustning. Både utvecklaren och användaren av en enhet eller ett system som är feltolerant behöver då fastställa längden på tiden Δtdeg för den fortsatta driften (i degraderat tillstånd). Dessutom måste eventuellt ytterligare åtgärder för riskreducering anges och inkluderas i användarinformationen. I praktiken gör det att exempelvis ett bearbetningssteg kan slutföras.

Nytt koncept i ZVEI för feltolerans inom maskinsäkerhet

Mer information

Tjänster – Pilz som lösningsleverantör hjälper dig under maskinens hela livscykel

Utbildningar – Håll dig uppdaterad inom maskinsäkerhet och automation

Läs mer i säkerhetskompendiet

Överblick över området

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk