Sverige | svenska

Lock Out Tag Out: Styrning av farlig energi

Våra tjänster för din säkerhet

Lock Out Tag Out: Styrning av farlig energi

Det finn många energikällor som kan utgöra en möjlig risk för industriarbetare. Av denna anledning fordras det i Förenta Staternas federala lagstftningsakt 29 CFR 1910.147 och i de europeiska arbetsplatsdirektiven, att maskiner och övrig arbetsutrustning skall vara åtskilda från energitillförseln och vara säkrade på ett sådant sätt att en oavsiktlig återinkoppling utesluts.

Lock Out Tag Out - nu på frammarsch över hela världen

Lock Out Tag Out-program (återinkopplingsspärr/märkning, LOTO)-programmen är nu åter på frammarsch även i Europa och ses inte längre bara som en rent amerikansk säkerhetslösning. Det ökande antalet företag över hela världen, som utvecklar LOTO-förfaranden visar, att industrin följer Best Practice-exemplen.

Pilz – Din partner för LockOut TagOut-tjänster

Enligt den europeiska lagstiftningen är ett Lock Out Tag Out-Program på arbetsplatsen visserligen ingen skyldighet men det finns särskilda lagliga krav, som bäst kan uppfyllas med hjälp av ett LOTO-förfarande. Om ett LOTO-förfarande nu tillämpas, bör det överensstämma med Förenta Staternas lagstiftningsakt 29 CFR 1910.147. I denna föreskrivs det att ett företag åtminstone bör genomföra följande krav:

1. Utveckling av en övergripande strategi för Lock Out Tag Out
2. Upprättande av en förteckning över maskiner för vilka ett Lock Out Tag Out-förfarande behövs
3. Säkerställning av att all nödvändig utrustning för spärrning och märkning av en maskin finns tillgänglig
4. Utveckling av ett LOTO-förfarande för den märkta maskinen
5. Upplärning och utbildning av personalen i att känna igen farlig energi och i LOTO-förfaranden

Pilz erbjuder ett fullständigt paket för ett LOTO-system som består av två steg: Lock Out Tag Out-analys och Utveckling av Lock Out Tag Out-förfaranden. Vi kombinerar båda lösningarna i ett praktiskt paket som är skräddarsytt för dina behov.

Inom ramen för Lock Out Tag Out kommer Pilz att

  • utveckla ett Lock Out Tag Out-förfarande som är individuellt för varje kund, för att farlig energi skall kunna styras på ett säkert sätt
  • analysera de befintliga anläggningarna och förfarandena
  • utveckla nya förfaranden i överensstämmelse med lagliga krav
  • anbringa entydiga Lock Out Tag Out-skyltar på anläggningen
  • utveckla alternativ för arbeten på maskiner, där det inte är erforderligt att skilja av hela energitillförseln när mindre underhållsarbeten genomförs

Dina fördelar genom Lock Out Tag Out-tjänster

  • Dra nytt av en enkel, säker och effektiv väg till genomförande av Lock Out Tag Out på din anläggning
  • Dra nytt av ett maskinspecifikt, av Pilz utvecklat LOTO-förfarande på din anläggning
  • Se var alternativa säkerhetsåtgärder kan vidtas eller om anläggningen delvis måste stängas av genom entydig märkning av underhållsuppgifter
  • Höj din produktivitet med vår Lock Out Tag Out-tjänst
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk