Sverige | svenska

CE-märkning

Certifiering av maskinsäkerhet med CE-märkning

CE-märkning

Från och med den 1 januari 1995 är tillverkare förpliktade att genomföra förfaranden för bedömning av överensstämmelse på sina maskiner. Genom att anbringa CE-märkningen intygar tillverkaren att maskinerna eller anläggningarna uppfyller alla erforderliga säkerhets- och hälsoskyddskrav i maskindirektivet 2006/42/EG. Alla maskiner som importeras från länder utanför EU måste ha en CE-märkning oberoende av tillverkningsår.

Om redan CE-certifierade enskilda maskiner sammanförs till en maskinenhet (anläggning), måste förfarandet för bedömning av överensstämmelse inbegripet CE-märkningen genomföras för hela anläggningen.

"Hos oss genomförde Pilz hela förfarandet för bedömning av överensstämmelse, från riskbedömning via säkerhetskonceptet, säkerhetsdesign, systemintegrationen med validering till CE-märkningen. Vi fick mycket goda råd och leddes framgångsrikt genom hela projektet av ett mycket kunnigt team"

Wolfgang Zeidler, Underhållschef, Flanschenwerk Bebitz GmbH

Pilz – Din partner för CE-märkning och maskinsäkerhet

Våra medarbetare har ett stort mått fackkunskaper, för att genomföra de erforderliga stegen för CE-märkning och tolkning av standarder på ett tillförlitligt sätt och med den nödvändiga kvaliteten.
Pilz är ett av de få företagen som övertar ansvaret för förfarandet för bedömning av överensstämmelse för er. Med vår underskrift på försäkran om överensstämmelse intygar vi som auktoriserat ombud, att maskindirektivets krav har uppfyllts.

Pilz CE-märkning innehåller

 • Övertagande av ansvaret som auktoriserat ombud med undertecknandet av EG-försäkran om överensstämmelse
 • Fastställande och tillämpning av relevanta direktiv och standarder
 • Riskbedömning
 • Framtagning av ett säkerhetskoncept och motsvarande säkerhetsdesign
 • Värdering av överensstämmelsen och rekommendationer beträffande de grundläggande kraven för hälsa och säkerhet
 • Erforderliga kontroller, tester och mätningar
 • Framtagning och arkivering av lagligen erfordrade underlag inbegripet den tekniska dokumentationen
 • Genomförande eller ledsagning vid CE-märkningen

Era fördelar för maskinsäkerheten genom CE-märkningen

 • Utnyttja vårt expertkunnande för genomförande och tillämpning av standarder för er CE-märkning
 • Säkra tillgången till europeiska marknader genom Pilz som er representant
 • Spara tid genom vår strukturerade CE-märkningsprocess
 • Styrk en fullständig CE-märkning i överensstämmelse med regionala standarder
 • Säkra problemfri tillgång till den europeiska marknaden med Pilz för era maskiner
 • Lita på Pilz som ackrediterad inspektionsinstans för maskiner och skyddsanordningar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk