Sverige | svenska

RoHS

Vad menas med RoHS?

Det europeiska ROHS 2-direktivet 2011/65/EG (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) gäller sedan den 3 januari 2013. Det är avsett för begränsning av användningen av vissa farliga ämnen och förbjuder att vissa produkter släpps ut på marknaden, när halten av

  • bly
  • kvicksilver
  • kadmium
  • sexvärt krom
  • polybromerad bifenyl (PBB)
  • polybromerad difenyleter (PBDE)

överskrider vissa gränsvärden.

För vilka produkter gäller RoHS?

Målet med RoHS-direktivet är att befria den kommunala sophanteringen från elektriskt skrot och elektronikskrot. Det gäller för samtliga privat och yrkesmässigt använda elektriska apparater och elektronikapparater som till exempel strykjärn, datorer, tvättmaskiner och elektriska verktyg.
Beståndsdelar i en fast anläggning, som t.ex. industriella mät-, regler-, styr- och driftskomponenter är undantagna från RoHS-direktivet, om de bildar en funktionsenhet med maskiner. De är inte jämförbara med saker från privata hushåll, varken till sin beskaffenhet eller till sin mängd. De bortskaffas heller inte via de kommunala myndigheterna.
Därför gäller detta direktiv till största delen inte Pilz-produkter i dagsläget.

Varför har Pilz frivilligt åtagit sig att följa RoHS-direktivet?

Som ledande tillverkare av produkter för säker automation är det en utmaning för Pilz GmbH & Co. KG att hålla sina produkters miljöpåverkan på en så låg nivå som möjligt över den sammanlagda livscykeln, från tillverkning till bortskaffande. Därför har Pilz GmbH & Co. KG beslutat sig för att anpassa alla produkter till de ovannämnda direktiven.

För att även kunna garantera produkternas tillförlitlighet och kvalitet prövades därför samtliga komponenter först och främst med avseende på deras RoHS-förenlighet och godkändes om de visade sig lämpliga. Likaså definierades processparametrarna för blyfri lödning från och med maj 2006 på nytt. Därmed skapades det kvalificerade underlaget för omställning av produktionsanläggningarna så att det överensstämmer med RoHS. Sedan denna tidpunkt produceras Pilz-produkter i blyfria lödprocesser med RoHS-förenliga komponenter.

Kraven i RoHS 2-direktivet och dess undantagsregler enligt bilaga III i det omarbetade direktivet tar vi hänsyn till idag.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk