Sverige | svenska

Station

Begreppet betyder ofta samma sak som begreppet "(Ethernet-) interface".