Sverige | svenska

Internationella och nationella standarder (IEC, ISO, DIN osv.)

Vad är standarder?

Standarder är dokumenterade, i regel frivilliga överenskommelser där kriterier för produkter, tjänster och förfaranden fastställs. Med hjälp av standarder kan det garanteras att produkter och tjänster är lämpade för, jämförbara med och kompatibla med det avsedda ändamålet.

 

Internationella standarder – ges ut av IEC och ISO

De viktigaste utfärdarna av standarder för maskinkonstruktion på internationell nivå är International Electrotechnical Commission (IEC) och Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) med säte i Genève. IEC arbetar främst med elektroteknik och elektronik, medan ISO huvudsakligen ägnar sig åt mekanik. Idag är mer än 100 länder världen över med i dessa organisationer, vilket ger de standarder som IEC och ISO tar fram en avsevärd tyngd.

Standarder i Europa – en EN IEC- eller EN ISO-standard uppstår

På europeisk nivå används EN-standarder. Utvecklingen av standarder sker vanligtvis på initiativ från EU och drivs på av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC. (CEN och CENELEC utgör taket för samtliga nationella standardiseringsorganisationer i Europa.) Även CEN och CENELEC delar upp standarderna mellan sig (CENELEC: elektronik och elektroteknik. CEN: mekanik). Idag utvecklas många standarder nästan i form av paket med IEC- eller ISO-standarder av CEN och CENELEC i samarbete med EU. Resultaten av arbetet är EN IEC- eller EN ISO-standarder. Standarderna i Europa kan delas in i så kallade A-, B- och C-standarder.

Nationella standarder

På europeisk nivå medförde harmoniseringen av lagstiftningen även en harmonisering av standarderna. Traditionellt sett har nästan varje land ett eller flera egna standardiseringsinstitut. Med standarderna inom EU eftersträvar man att ta fram EN-standarder direkt som sedan bara behöver speglas på nationell nivå. Antingen blir EN-standarden en nationell standard eller så införs den nationella standarden som EN-standard.

I Tyskland är det till exempel Deutsches Institut für Normung (DIN) som ansvarar för att ge ut nationella standarder. I allmänhet utvecklas DIN-standarderna i samarbete med CEN eller CENELEC och ges ut direkt som DIN EN ISO eller DIN EN.

Den enda skillnaden i tillvägagångssättet i övriga europeiska länder är egentligen att det är ett annat institut som ger ut standarderna. Ju lokalare institutet är desto tidigare i namnet anges det.

I många länder (t.ex. Kina och Schweiz) följs det europeiska tillvägagångssättet med ett centralt standardiseringsinstitut. I USA ges standarder istället ut av bland andra ANSI, RSA och UL. Även här finns det samarbeten som ANSI ISO- eller UL IEC-standarder. Någon enkel regel för sammansättningen av standardernas namn finns det dock inte.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk