Sverige | svenska

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG är varje maskin- eller anläggningstillverkare skyldig att dokumentera de enskilda utvecklingsfaserna hos en maskin eller anläggning. Denna skyldighet gäller alla faser i maskinens livscykel och är en förutsättning för CE-märkningen.

Den tekniska dokumentationen måste uppfylla följande krav:

 • Arkiveringstid: minst 10 år från maskinens tillverkning
 • Måste skrivas på ett officiellt EU-språk
 • Uppvisas på begäran för ansvariga nationella myndigheter
 • Dokumentationens innehåll och resultat måste kunna spåras bakåt (tillkomst, ansvarsområden osv.)

 

Den tekniska dokumentationen ska enligt maskindirektivet innehålla följande delar:

 • en plan för hela maskinen och styrkretsplaner
 • detaljerade och fullständiga planer (eventuellt med beräkningar, testresultat osv. från kontrollen av maskinens överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och hälsokraven
 • en lista med de grundläggande kraven i direktivet, standarderna och andra tekniska specifikationer som man måste ta hänsyn till när maskinen konstrueras samt en beskrivning av de lösningar som har valts för att förhindra de risker som utgår från en maskin (omfattas vanligtvis av riskanalysen)
 • tekniska rapporter eller utfärdade certifikat, rapporter eller testresultat för överensstämmelsen, maskinens bruksanvisning
 • en allmän beskrivning av maskinen
 • Försäkran om överensstämmelse eller försäkran om inbyggnad och monteringsanvisningar
 • Försäkran om överensstämmelse för de maskiner eller enheter som är inbyggda i maskinen

 

Riktlinjer för operatörer / arbetsgivare

När maskiner byggs om och detta inte innebär väsentliga ändringar, är det i regel operatören/arbetsgivaren som är ansvarig för säkerheten hos ombyggnaden. Operatören/arbetsgivaren ska endast förse arbetstagarna med säker arbetsutrustning och ska även beakta följande:

 • följa arbetsskyddslagen i landet i fråga
 • följa driftsäkerhetsförordningen (Betriebssicherheitsverordnung i Tyskland)
 • upprätta dokument som bevis på kontroll av väsentliga förändringar
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk