Sverige | svenska

Skydd mot manipulation

Säker låsning för din maskin

Om skyddsanordningar manipuleras kan det leda till allvarliga olyckor eller maskinskador med risker som är svåra att beräkna rättsligt och ekonomiskt. Läs mer om hur du identifierar orsakerna och kan förhindra manipulation.

Varför manipuleras maskiner och anläggningar?

Det är inte ovanligt att användarna manipulerar maskinernas skyddsanordningar. Det händer oftast på rörliga och mekaniska, fasta skydd.

Det finns många skäl till att maskinoperatörer manipulerar maskiner och därmed utsätter sina medarbetare för fara. Snabbare arbete, bekvämlighet, tidspress och prestationskrav, dålig ergonomi eller enklare driftsätt kan vara möjliga orsaker. Men följden blir olyckor – från lindriga skador till dödsfall.

 

Det som bjuder in till manipulation måste åtgärdas.

Som automationsexpert och tillverkare av säkra skyddsanordningar strävar vi efter att skydda människor, miljön och anläggningsvärden. Det kräver dock att maskinerna används enligt bestämmelserna och att skyddsanordningarna inte manipuleras.

 

Hur kan man motverka manipulation?

Till att börja med måste man identifiera vad det är som inbjuder till manipulation. Bristande användarvänlighet hos maskinerna kan vara en orsak. När du ska identifiera vad det är som inbjuder till manipulation kan du ta hjälp av det bedömningsschema som IFA (tyska arbetsskyddsinstitutet) har tagit fram. Där visas potentiella svaga punkter och möjliga åtgärder.

 Bedömningsschema för att fastställa vad som lockar till manipulation

 Bedömningsschema för att fastställa vad som lockar till manipulation

Maskintillverkare och -operatörer ansvarar för följderna av manipulationen

I allmänhet rekommenderas att skyddskonceptet planeras samtidigt som maskinen utvecklas. Arbetet omfattar:

  • fastställa kravspecifikationerna
  • utveckla skyddskoncept och maskinens funktion parallellt
  • fastställa vad som kan inbjuda till manipulation
  • optimera skyddskonceptet
  • kontrollera verksamheten för att reducera det som bjudit in till manipulation 

Bestäm en maskins alla driftsätt redan i planeringsfasen av maskinkonstruktionen och utveckla tillhörande lämpliga skyddskoncept. I den tidiga fasen är det fortfarande relativt enkelt att ta hänsyn till önskemål om ändringar.

För maskiner som redan har släppts på marknaden ska situationsbeskrivningar och orsaksanalyser upprättas med jämna mellanrum. Både försäljningsavdelningen och underhållspersonalen kan bedöma om det finns sådant som bjuder in till manipulation eller om konkret manipulation av en skyddsanordning redan har skett.

Om manipulation identifieras måste först och främst orsakerna fastställas och säkerhetskonceptet förbättras. Byt ut skyddsanordningar mot andra som fyller samma funktion (t.ex. en skyddsgrind mot ett ljusgaller om det är lämpligare). Dessutom kan driftstyrningar med inbyggda säkerhetsfunktioner installeras.

För att förhindra att skyddsanordningar manipuleras ställs inte bara krav på maskinoperatören utan även på maskintillverkaren. Det finns rättsliga grunder som reglerar ansvarsområden och ansvar under hela maskinens livscykel.

I Europa är det uttryckligen förbjudet och straffbart att manipulera skyddsanordningar. Tillverkaren ansvarar för produktions-, tillverknings- och instruktionsfel, medan operatören ansvarar för eventuella personskador.

Vi ger dig gärna råd om hur du kan förhindra att skyddsanordningarna på dina maskiner och anläggningar manipuleras. Vårt tjänsteutbud omfattar allt från riskbedömning till försäkran om överensstämmelse.


Mer information:

Tjänsteutbud maskinsäkerhet

I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk