Sverige | svenska

Maskindirektivet

Dokument om maskindirektivet

Maskindirektivet innehållerenhetliga krav på säkerhet och hälsa vid interaktion mellan människor och maskiner, och ersätter därmed de många nationella föreskrifter som finns gällande maskinsäkerhet. Sedan den 29 december 2009 gäller maskindirektivet 2006/42/EG.

Vid tillämpningen av direktivtexten finns en praktiskt inriktad ”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG” till hjälp. I dokumentet tas bland annat den tekniska dokumentationen och riskbedömningens roll upp. EU-kommissionen publicerade en ny utgåva 2017. Vägledningen kan laddas ner från EU-kommissionens webbplats.

Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en helhet av delar eller anordningar, som är förbundna med varandra, av vilka minst en är rörlig och vilka är sammanfogade för en bestämd tillämpning (se artikel 2 i maskindirektivet).


Officiell titel på maskindirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning)


Dessutom räknas följande som maskiner enligt maskindirektivet:

  • en grupp maskiner eller komplexa anläggningar
  • säkerhetskomponenter
  • utbytbar utrustning, med vilka en maskins grundfunktioner kan ändras.

Som komplettering till ovanstående maskiner finns en undantagsförteckning över maskiner som enligt definitionen skulle omfattas av tillämpningsområdet, men där i regel andra rättsföreskrifter gäller.

Planerad revision av maskindirektivet

Maskindirektivet 2006/42/EG är den grundläggande lagstiftningen för alla företag som konstruerar, tillverkar eller driver maskiner. Men även maskiner som importeras till Europa måste uppfylla kraven i maskindirektivet. Den aktuella versionen av maskindirektivet 2006/42/EG publicerades 2006 och är obligatorisk sedan den 29 december 2009.

EU-kommission kontrollerar regelbundet föreskrifterna och direktiven för att säkerställa att de anpassas till nya krav och utvecklingar. En sådan revisionsprocess har även genomförts för maskindirektivet. 2016 genomförde EU-kommissionen en offentlig konsultation om maskindirektivet tillsammans med dem som berörs av föreskrifterna. Resultatet ledde i nästa steg till en konsekvensbedömning inför förnyelsen av direktivet. Sedan fick allmänheten möjlighet att ge feedback och förslag på lösningar.

Den allmänna bedömningen är maskindirektivet relevant, effektivt och sammanhängande samt ger mervärde för EU. Däremot krävs enskilda förbättringar och förenklingar. Varje revidering av maskindirektivet måste ge bättre tydlighet, enkelhet och anpassas till den tekniska utvecklingen. I det aktuella maskindirektivet 2006/42/EG saknades enligt det officiella ställningstagandet följande punkter:

  • Sammanhang med tillhörande EU-ramar (New Approach) och svårigheter med implementeringen.
  • Bristande juridisk tydlighet vad gäller jurisdiktion och definitioner. Erfarenheterna från implementeringen av direktivet visade på juridiska oklarheter i vissa bestämmelser.
  • Kraven genom den tekniska utvecklingen inom digitalisering, t.ex. artificiell intelligens och IIoT (Industrial Internet of Things).

EU-kommissionen har publicerat en officiell ”vägkarta” för en revidering av maskindirektivet. Den finns EU:s webbplats.

Enligt de icke-bindande planerna ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag om nytt maskindirektiv till mitten av 2021. Om man räknar med ungefär ett års förhandlingar och en tvåårig övergångsperiod bör ett reviderat maskindirektiv kunna införas 2024.

CE-märkning

Översikt över harmoniserade standarder enligt maskindirektivet

Affisch om skyddsåtgärder för maskiner och anläggningar

Få överblick över standarddjungeln! Affischen om ”Skyddsåtgärder för maskiner och anläggningar – viktiga harmoniserade standarder enligt maskindirektivet”, presenterar A-/B- och C-standarderna översiktligt. Samtidigt får du en komprimerad översikt över våra säkerhetsrelevanta produkter.

Ladda ner affischen nu!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk