Sverige | svenska

Definitioner och säkerhetskrav enligt ATEX-direktivet

Definitioner och säkerhetskrav enligt ATEX-direktivet

ATEX-direktivet har anpassats till den nya europeiska ramlagstiftningen. Från och med 20 april 2016 gäller därmed att endast produkter som omfattas av det nya direktivet får ställas till förfogande. Certifikat enligt ATEX-direktivet 2014/34/EU utfärdas från och med 20 april 2016. Certifikat enligt det gamla ATEX-direktivet 94/9/EG fortsätter gälla.

ATEX står för ATmosphère EXplosibles. För tillverkare och användare finns det två centrala direktiv som syftar till att undvika explosioner och därmed skydda människor, miljö och anläggningsvärden:

  • ATEX-direktivet 2014/34/EU (relevant för tillverkare och deras produkter)
  • ATEX-direktivet 1999/92/EG (relevant för användare)

Produktdirektivet är avsett att skydda människor mot risk för explosion. Det reglerar de grundläggande säkerhetskraven när produkter som används i miljöer med risk för explosioner släpps ut på marknaden. Dit räknas även icke-elektriska enheter. Att föreskrifterna i direktivet har följts måste intygas med motsvarande bedömning av överensstämmelse.

Föreskrifterna i användardirektivet fungerar som komplement och är avsedda att skydda personer som exponeras för explosiva atmosfärer. Där anges även att arbetsgivaren måste upprätta ett explosionsskyddsdokument som en del av bedömningen av faror.

Några exempel på föreskrifter i användardirektivet är:

  • Primärt explosionsskydd: reducera eller förhindra att explosiva atmosfärer uppstår.
  • Sekundärt explosionsskydd: undvika verksamma tändkällor.
  • Tertiärt explosionsskydd: begränsa konsekvenserna av en eventuell explosion till en ofarlig nivå.

 

Titel på ATEX-direktiven

Europaparlamentets och rådets ATEX-direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

Europaparlamentets och rådets ATEX-direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk