Sverige | svenska

Grunder för säker mekanisk konstruktion av maskiner

Grunder för säker mekanisk konstruktion av maskiner

Fem steg till en säker konstruktion

I bilaga I till maskindirektivet fastställs fem steg som grund för att konstruera säkra maskiner:

1. Bestämma maskinens gränser. Det omfattar den avsedda användningen och all felaktig användning som rimligen kan förutses.

2. Fastställa farorna som maskinen kan ge upphov till och de risksituationer som det kan medföra.

3. Uppskatta riskerna med hänsyn till hur allvarliga eventuella skador eller hälskoskador är och hur sannolikt det är att de inträffar.

4. Bedöma riskerna för att fastställa om en riskminimering krävs enligt målet i detta direktiv.

5. Eliminera farorna eller genom att vidta skyddsåtgärder minimera de risker som farorna medför i den ordningsföljd som fastställs i nummer 1.1.2 bokstav b i maskindirektivet.

För vem är direktivet om säker konstruktion av maskiner relevant?

En tillverkare av en maskin måste alltså genomföra en riskbedömning i enlighet med maskindirektivet för att fastställa alla risker som maskinen kan medföra. Tillverkaren måste utforma och bygga maskinen med hänsyn till sin analys.

Det här kravet gäller även för operatörer som räknas som tillverkare enligt maskindirektivets definition. Det gäller till exempel för maskiner som är sammankopplade med varandra eller ombyggda och därmed är väsentligt förändrade maskiner.

 

Riskbedömning och riskreducering enligt EN ISO 12100

EN ISO 12100 förklarar hur riskbedömningen ska gå till. Riskbedömningen består av en riskanalys och en riskvärdering.

Standard Titel

EN ISO 12100

Maskinsäkerhet
Allmänna konstruktionsprinciper – Riskbedömning och riskreducering

 

Mer information:

I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk