Sverige | svenska

Lagstiftning och standarder i Nordamerika

Nordamerika

Till skillnad från i Europa är EU-försäkran om överensstämmelse inte relevant i Nordamerika. Olika standarder, föreskrifter och direktiv anger hur maskinsäkerheten ska garanteras i USA och Kanada.

I USA är det främst produktstandarder, brandsäkerhetsföreskrifter (”Fire Codes”), elektriska direktiv och nationella lagar som är relevanta. Utöver dessa reglerar Occupational Safety and Health Administration (OSHA) i USA tillhandahållandet av en säker och hälsosam arbetsplats.

I Kanada reglerar Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) säkerheten på arbetsplatser, kompletterad av ett flertal lokala föreskrifter i de olika provinserna.

Lagstiftning och standarder i USA

De rättsliga grunderna i USA kan ses som en blandning av produktstandarder, brandsäkerhetsföreskrifter (”Fire Codes”), elektriska direktiv och nationella lagar. De lokala statliga myndigheterna övervakar att dessa ”codes” följs och genomförs.

Amerikanska medborgare känner framför allt till standarder från följande organisationer:

  • Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
  • American National Standards Institute (ANSI)
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • National Fire Protection Association (NFPA)

Anvisning: CE-certifieringen är ett europeiskt krav som inte erkänns i USA och därför inte har någon relevans eller betydelse där.

USA

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration är en byrå som tillhör det amerikanska arbetsministeriet. Enligt OSH Act (arbetsskyddslagen) ansvarar arbetsgivare för att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats. OSHA har till uppgift att garantera säkra arbetsplatser genom fastställande och genomförande av standarder samt genom kurser, PR, utbildning och stöd. Arbetsgivare måste uppfylla alla relevanta OSHA-standarder. Dessutom måste de uppfylla generalklausulen i OSH Act som kräver att arbetsgivaren håller arbetsplatserna fria från allvarliga faror.
www.osha.gov/law-regs.html

I 22 av USA:s delstater, till exempel Michigan och Kalifornien, har respektive regering ett arbetsskyddsprogram som sköter OSHA:s uppgifter i delstaten och genomför likvärdiga och ibland strängare krav. I fyra andra delstater omfattar delstatsplanen endast anställda inom den offentliga sektorn. Enligt OSHA gäller följande: Stater ska inrätta säkerhets- och hälsostandarder som är minst lika effektiva som jämförbara nationellt gällande standarder (de flesta stater övertar dessa nationellt gällande standarder). Stater kan anta standarder för faror, som inte omfattas av nationellt gällande OSHA standarder.

Som regeringsföreskrifter är OSHA-standarder i viss mån jämförbara med europeiska direktiv, även om de tekniska kraven skiljer sig åt avsevärt. OSHA lägger större vikt vid att beskriva specifika, tvingande tekniska krav än abstrakta krav. En annan viktig skillnad är att EU-direktiv i första hand riktar sig till maskintillverkare medan OSHA-standarder är avsedda för arbetsgivare som använder maskiner (i allmänhet köparen eller ägaren av maskinen). I USA åligger det därför köparen att kräva att OSHA-standarderna följs.

Förutom vid planerade och oplanerade inspektioner kallas OSHA-inspektörer även in vid arbetsolyckor. Om det då fastställs att ”frivilliga” ANSI-standarder inte har följts kan OSHA-böterna bli högre. Även vid civilrättsliga förfaranden kan straffen bli högre.

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI-standarder tas fram av privata organisationer och har formellt statusen ”frivilliga branschstandarder”. Ofta används dock ANSI-standarderna som del av avtal. Många OSHA-standarder baseras på ANSI-standarder. Ofta bygger den bindande OSHA-standarden på en äldre version av en frivillig ANSI-standard. I sådana fall rekommenderas att båda standarderna används.

Underwriters Laboratories (UL)

UL ger ut säkerhetsstandarder. De innehåller krav för framför allt elektriska enheter och komponenter. Ett exempel är UL 508A (industriella kopplingsskåp). UL har skickat in vissa UL-standarder till ANSI så att de nu även har blivit ANSI-standarder. UL-standarder handlar i regel om risken för brand och elektriska stötar.

OSHA kräver att nästan alla elektriska enheter och kablar på arbetsplatser uppfyller tillämpliga UL-standarder och att de listas eller prövas av ett nationellt godkänt laboratorium (NRTL, Nationally Recognized Testing Laboratory). OSHA publicerar listor över NRTL-laboratorier för detta ändamål. I listorna finns till exempel CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD och UL (Underwriters Laboratories). För enheter som inte finns listade kan vanligtvis ett slags fältprovning utföras av samma NRTL. Observera att UL-standarder ofta skiljer sig avsevärt från eller rent av motsäger IEC-standarder (International Electrotechnical Commission) och europeiska standarder (EN). Att en produkt följer UL-standarder visas med ett NRTL-märke på produkten. Organisationerna publicerar även en lista över överensstämmande produkter som då räknas som ”listade”. Inspektörer inom elektroteknik i USA tittar efter märket (UL, CSA osv.) på enheten. Enheter utan märke godkänns vanligtvis inte.  De flesta av dessa laboratorier är ackrediterade för flera länder. Endast ”US”-märket godtas. (Ett TÜV-märke för Europa eller Kina är till exempel inte relevant i USA.)

National Fire Protection Association (NFPA)

National Electrical Code (NEC) ges ut av NFPA (National Fire Protection Association) som ANSI/NFPA 70. Inspektörer från de lokala myndigheterna (vanligtvis stadens) kontrollerar att NEC följs, i synnerhet för nya byggnader och större byggen.

NFPA ger dessutom ut standarden ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Den reglerar samma områden som EN/IEC 60204-1, men är inte helt identisk. Innehållet i ANSI/NFPA 79 är i princip frivilligt, men begärs av vissa av USA:s delstater och lokala myndigheter.

Lagstiftning och standarder i Kanada

Vissa arbetsplatser i Kanada omfattas av den federala lagstiftningen som iakttas av Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). De flesta regleras dock även av provinsen eller lokala föreskrifter.

Anvisning: CE-certifieringen är ett europeiskt krav som inte erkänns i Kanada och därför inte har någon relevans eller betydelse där.

De elektriska standarderna i Kanada ges ut av CSA (Canadian Standards Association). De påminner ofta om kraven i USA. Vissa elektriska CSA-standarder är baserade på IEC-standarder men anpassade efter kanadensiska förhållanden, medan andra har utarbetats tillsammans med UL eller NFPA. Certifieringen av elektrisk säkerhet genomförs av laboratorier som har ackrediterats av SCC (Standards Council of Canada). Där ingår bland annat CSA och UL, men även många andra.

Även de mekaniska standarderna i Kanada ges ut av CSA. Vissa bygger på ANSI-standarder eller har tagits fram tillsammans med ANSI, andra bygger på ISO-standarder.

Kanada

Ontario

I provinsen Ontario kan de tekniska förutsättningarna för maskinsäkerheten jämföras med dem i EU. Dock tillåts ingen självcertifiering av tillverkare. För de flesta nyinstallerade eller modifierade maskinerna kräver Ontario Regulation 851 (Industrial Establishments – Safety Regulations) att innehavaren eller arbetsgivaren säkerställer att maskinen inte används förrän en PSHSR (Pre-Start Health and Safety Review) har genomförts, vilket oftast görs av en behörig ingenjör. PSHSR-direktiven från Ontarios arbetsministerium tar hänsyn till en kombination av föreskrifter från CSA, ANSI, ISO och EN.

Vad gäller den elektriska säkerheten kräver Ontario Electrical Safety Code och Ontario Regulation 438/07 att alla elektriska produkter och enheter har certifierats och märkts av en SCC-ackrediterad institution i enlighet med CSA-standarderna. Elektriska anläggningar i byggnader måste även kontrolleras av elsäkerhetsmyndigheten ESA (Electrical Safety Authority).

Quebec

I provinsen Quebec måste varningstexter och säkerhetsanvisningar finnas på både engelska och franska.

Andra provinser

Andra provinser i Kanada har liknande krav på den elektriska säkerheten som Ontario, baserat på Canadian Electrical Code (CEC eller ”CE Code”) och andra CSA-standarder. Vad gäller maskinsäkerheten använder andra provinser främst CSA-standarder precis som Ontario.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk