Sverige | svenska

Lagstiftning och standarder i Europa

Europa

Inom EU gäller olika direktiv som måste genomföras i de enskilda medlemsstaternas nationella lagstiftning.

En gemensam punkt i många direktiv är ett CE-märkningskrav för produkterna som omfattas av direktiven.

Länder utanför EU har delvis andra lagar och direktiv.

Hur direktiv, lagar och standarder hänger ihop i Europa

Direktiven riktar sig till EU-medlemsstaterna som är skyldiga att genomföra de europeiska direktiven i sin nationella lagstiftning. I Tyskland till exempel genomförs detta vanligtvis genom produktsäkerhetslagen.

Standarder är inte rättsligt bindande utan anger bara nivån på den aktuella vetenskapen och tekniken vid tidpunkten då standarden publiceras. Först när standarderna harmoniseras till ett EU-direktiv genom att de publiceras i EU:s officiella tidning får de användas för ett förfarande för bedömning av överensstämmelse inom EU. Om kraven uppfylls leder det till en så kallad presumtion om överensstämmelse. Presumtionen om överensstämmelse gör att en tillverkare kan utgå från att de grundläggande säkerhetskraven i det EU-direktiv som anges i standardens bilaga är uppfyllda om standarden genomförs på rätt sätt.

Om en tillverkare tillämpar de europeiska direktiven och tillhörande harmoniserade standarder på rätt sätt gäller så kallad omvänd bevisbörda för produktansvaret. Vid olycka eller dödsfall innebär det att marknadskontrollmyndigheten (Gewerbeaufsichtsamt i Tyskland) eller åklagarmyndigheten måste bevisa för tillverkaren att direktiv och harmoniserade standarder inte har följts och genomförts på rätt sätt.

EU-länder

Maskindirektivet

1993 ratificerades maskindirektivet med målet att undanröja handelshinder och därmed möjliggöra en fri inre marknad i Europa. Efter en övergångsperiod på två år blev maskindirektivet bindande i Europa den 1 januari 1995. I direktivet beskrivs enhetliga krav på säkerhet och hälsa vid interaktion mellan människor och maskiner, och det ersätter därmed de många nationella föreskrifterna som finns gällande maskinsäkerhet. Sedan den 29 december 2009 gäller maskindirektivet 2006/42/EG.

CE-märkningskrav

För produkter som omfattas av ett eller flera av direktiven nedan råder CE-märkningsplikt. Till dessa produkter måste även en försäkran om överensstämmelse bifogas.

Med försäkran om överensstämmelse bekräftar tillverkaren rättsligt bindande att alla krav i de EU-direktiv som är tillämpliga för produkten är uppfyllda. Tillverkaren får därmed importera och sälja sin produkt inom EU:s tillämpningsområde, vilket för närvarande omfattar 27 EU-medlemsstater och Schweiz, Norge och Turkiet, utan att behöva ta hänsyn till nationella bestämmelser.

Försäkran om överensstämmelse för Pilz-produkter hittar du i vårt nedladdningsområde.

Exempel EU-direktiv med CE-märkningskrav

Storbritannien

I Storbritannien gäller ett särskilt arbetsutrustningsdirektiv: Provision and Use of Work Equipement Regulations (PUWER).

Dessa föreskrifter reglerar all arbetsutrustning som medarbetarna använder inom ramen för sitt arbete – allt från hammare och mekaniska pressar till bilar. ”Användningen” av arbetsutrustning omfattar även underhåll, rengöring, transport och drifttagning av arbetsutrustning.

PUWER kräver inte bara att lämplig arbetsutrustning ställs till förfogande och underhålls på rätt sätt, utan förutsätter även att de risker som användningen av arbetsutrustningen medför förhindras i förväg.

Storbritannien

Vad är PUWER?

”Provision and Use of Work Equipement Regulations” (PUWER) togs fram inom ramen för ”Health and Safety at Work etc Act 1974” (HSW Act) och trädde i kraft den 5 december 1998. Huvudmålet med PUWER är att garantera tillhandahållande av säker arbetsutrustning under hela den livslängd då utrustningen används, oberoende av dess skick, ålder eller ursprung.

Vem är ansvarig?

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra en bedömning av hälso- och säkerhetsriskerna för människorna på deras arbetsplats. Föreskrifterna kräver inte bara att arbetsgivarna tillhandahåller lämplig och säker arbetsutrustning, utan även att de tar hänsyn till arbetsförhållandena och hälso- och säkerhetsriskerna för medarbetarna, vilket även omfattar tillhandahållande av relevant utbildning.

För vad gäller PUWER?

PUWER gäller för tillhandahållandet och användningen av all arbetsutrustning och alla maskiner, inklusive rörlig utrustning och lyftanordningar – kort sagt allt från verktyg och enskilda maskiner till monteringsanläggningar.

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk