Sverige | svenska

Safety Integrity Level (SIL)

Funktionssäkerhet enligt EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)

EN eller IEC 62061 utgör en sektorspecifik standard under IEC 61508. Den beskriver utförande av säkerhetsrelevanta elektriska styrsystem i maskiner och tar hänsyn till hela livscykeln från konceptfasen till urdrifttagandet.

Till skillnad från EN 61508 har EN IEC publicerats som harmoniserad standard mot maskindirektivet i EU:s officiella tidning. Därmed gäller presumtionen om överensstämmelse för standarden.

Innehåll i EN/IEC 62061

EN 62061 handlar om att bedöma risker utifrån ett riskdiagram, här i form av en tabell. Dessutom betraktas valideringen av säkerhetsfunktioner med hjälp av strukturella och statistiska metoder.

Precis som för EN 13849-1 är målet att fastställa huruvida vissa säkerhetsåtgärder är lämpliga för att minska riskerna. Även inom ramen för den här standarden krävs omfattande beräkningar. Arbetet kan underlättas avsevärt om man tar hjälp av lämplig programvara som Safety Calculator PAScal. Ladda enkelt ner det kostnadsfria beräkningsverktyget eller använd Safety App PASmsi.

 

Hur ser riskgranskningen ut enligt EN 62061?

Riskgranskningar är en iterativ process. Det innebär att processen kan behöva genomföras mer än en gång. Riskuppskattningen och fastställandet av SIL sker i princip för varje fara där risker ska reduceras genom styrtekniska åtgärder.

Riskuppskattningen sker enligt EN 62061 med hänsyn till följande punkter:

  • Skadans allvarlighet (S)
  • Frekvens och exponeringstid vid riskkällan (F)
  • Sannolikheten för att en riskfylld händelse ska inträffa (W)
  • Möjlighet att undvika eller begränsa skadan (P)

 

Klassificering av SIL enligt EN 62061

Klassificering av allvarlighet (S)

Konsekvenser Allvarlighet (S)
irreversibel: dödsfall, förlust av ett öga eller en arm 4
irreversibel: brutna extremiteter, förlust av ett eller flera fingrar 3
reversibel: läkarvård nödvändig 2
reversibel: första hjälpen nödvändig 1

 

Klassificering av frekvens och exponeringstid (F)

Exponeringsfrekvens Tid (F) > 10 minuter*
<= 1 timme 5
> 1 timme till <= 1 dag 5
> 1 dag till <= 2 veckor 4
> 2 veckor till <= 1 år 3
> 1 år 2

* När tiden är mindre än 10 minuter kan värdet flyttas ner en nivå.

 

Klassificering av sannolikhet (W)

Sannolikhet för förekomst Sannolikhet (W)
mycket hög 5
sannolikt 4
möjligt 3
sällan 2
försumbart 1

 

Klassificering av möjligheten att undvika eller begränsa en skada (P)

Möjlighet att undvika eller begränsa Undvikande och begränsning (P)
omöjligt 5
sällan 3
sannolikt 1

 

Matris för SIL-tilldelning

SIL fastställs med hjälp av tabellen nedan. Klassen beräknas med K = F + W + P.

Allvarlighet (S)

Klass (K)
3–4
Klass (K)
5–7
Klass (K)
8–10
Klass (K)
11–13
Klass (K)
14–15
4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3
3   (AÅ)* SIL 1 SIL 2 SIL 3
2     (AÅ) SIL 1 SIL 2
1       (AÅ) SIL 1

* AÅ = annan åtgärd

 

Vilka andra krav ska tas med i beräkningen?

Valet av eller utkastet till de relevanta säkerhetsfunktionerna måste principiellt uppfylla minst följande krav:


Kraven på säkerhetsintegritet för hårdvaran som består av

  • strukturella begränsningar för hårdvarans säkerhetsintegritet
  • krav på sannolikheten för riskfyllda tillfälliga hårdvarufel
  • krav på systematisk säkerhetsintegritet (krav för undvikande av fel och krav för kontroll av systematiska fel)

 

Strukturella begränsningar för hårdvarans säkerhetsintegritet

Den SIL som uppnås med SRECS (Safety-Related Electrical Control System) i och med de strukturella begränsningarna är lägre än eller lika med den lägsta SILCL i något system som ingår i säkerhetsfunktionen. Här spelar styrsystemets arkitektur och ”felsäkerhetskvoten” (SFF) en viktig roll.

Strukturella begränsningar av delsystem:

Felsäkerhetskvot
(SFF)
Hårdvarufeltolerans
HFT 0
Hårdvarufeltolerans
HFT 1
Hårdvarufeltolerans
HFT 2
< 60 % inte tillåtet SIL 1 SIL 2
60 % till < 90 % SIL 1 SIL 2 SIL 3
90 % till < 99 % SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99 % SIL 3 SIL 3 SIL 3

HFT: hårdvarufeltolerans
SFF: safe failure fraction (felsäkerhetskvot)
SILCL: SILclaim (högsta SIL som får krävas för ett delsystem)

 

Krav på sannolikheten för riskfyllda tillfälliga hårdvarufel

Sannolikheten för ett farligt fel på någon SRCF (Safety-Related Control Function) till följd av ett riskfyllt tillfälligt hårdvarufel måste vara samma eller lägre än de fastställda felgränserna i specifikationen av säkerhetskraven.

SIL-nivå enligt EN 62061 Sannolikhet för ett riskfyllt fel per timme (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 till < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 till < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 till < 10 E-5

Testa vårt kostnadsfria beräkningsverktyg (PAScal) för att fastställa relevanta parametrar på ett smidigt sätt.

 

EN IEC 61511: Funktionssäkerhet – Säkerhetskritiska system för processindustrin

Standarden EN IEC 61511 fastställer minimikraven på säkerhetstekniska system inom processindustrin. Den är baserad på IEC 61508 men har anpassats för processindustrin.

Del 1: allmänt, begrepp, krav på system, mjukvara och hårdvara
Del 2: anvisningar för tillämpning av del 1
Del 3: anvisning för fastställande av nödvändiga säkerhetsintegritetsnivåer

 

Innehåll i EN IEC 61511

Säkerhetstekniska system används sedan många år för säkerhetstekniska uppgifter inom processindustrin. För att processtyrningsteknik ska kunna används på ett effektivt sätt för säkerhetstekniska funktioner måste den uppfylla vissa minimikrav och effektnivåer.

EN IEC 61511 kräver att en faro- och riskanalys genomförs. Utifrån analysen ska specifikationen för säkerhetstekniska system härledas. Andra säkerhetssystem behandlas endast i sådan utsträckning att hänsyn kan tas till deras bidrag vid betraktande av effektkraven på de säkerhetstekniska systemen. Det säkerhetstekniska systemet omfattar alla komponenter och delsystem som behövs för att utföra den säkerhetstekniska funktionen, från givaren till ställdonet. ”Säkerhetslivscykeln” och ”säkerhetsintegritetsnivån” (SIL) utgör grunden för tillämpningen av den internationella standarden.

De säkerhetstekniska system som beskrivs i standarden baseras på elektriska (E), elektroniska (E) och programmerbara elektroniska (PE) tekniker. Om andra tekniker används för att utforma logiska styrningar ska de grundläggande principerna i standarden tillämpas på motsvarande sätt. I den här standarden behandlas också sensorerna och ställdonen i det säkerhetstekniska systemet, oberoende av vilken teknik dessa har.

Standarden IEC 61511 är anpassad till processindustrin inom ramen för IEC 61508.

 

Mer information:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk