Maskindirektivet

Dokument om maskindirektivet

Maskindirektivet är en av de viktigaste föreskrifterna för harmonisering av de grundläggande säkerhetskraven för maskiner i EU. Det beskriver enhetliga säkerhets- och hälsokrav vid interaktion mellan människa och maskin. Direktivet främjar fri rörlighet för maskiner på den inre marknaden och garanterar en hög skyddsnivå för arbetstagare och medborgare i EU.

Maskindirektivet – ett nytt utkast till EU:s nya maskinförordning har publicerats!

Maskindirektivet 2006/42/EG är den grundläggande lagstiftningen för alla företag som konstruerar, tillverkar eller driver maskiner. Men även maskiner som importeras till Europa måste uppfylla kraven i maskindirektivet. Den aktuella versionen av maskindirektivet 2006/42/EG publicerades 2006 och är obligatorisk sedan den 29 december 2009.

EU-kommission kontrollerar regelbundet föreskrifterna och direktiven för att säkerställa att de anpassas till nya krav och utvecklingar. Maskindirektivet måste uppdateras för att ytterligare förbättra säkerhetsnivån samt ta större hänsyn till security-aspekter och den tekniska utvecklingen, t.ex. Industri 4.0. Den föreslagna omarbetningen:

 • anpassar direktivet till harmoniserad EU-lagstiftning kring produktsäkerhet och hälsa och
 • tar upp de utmaningar som kan uppstå till följd av tekniska framsteg inom digitalisering.

Utkastet finns för närvarande på engelska: ”Regulation of the European Parliament and of the Council on Machinery Products”. Även andra språkversioner kommer att publiceras. Utkastet kan laddas ner offentligt och även kommenteras på Europeiska unionens webbplats under perioden 26 april 2021 - 2 augusti 2021.


Vi har sammanfattat några av de planerade ändringarna i EU:s nya maskinförordning åt dig:

 • Maskiner med krav på inspektion: listan över maskiner med krav på inspektion har utökats. Dessutom ska tillverkaren inte längre ha möjlighet att helt och hållet själv utföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse för maskiner med krav på inspektion om harmoniserade standarder tillämpas.
 • Väsentlig förändring: förordningen har utvidgats med en definition för väsentliga ändringar av maskiner och rättsföljderna av sådana ändringar. Ett förfarande för bedömning av överensstämmelse krävs för maskinsäkerheten när en maskin ändras väsentligt eller när ändringar görs som påverkar maskinens överensstämmelse med de rättsliga bestämmelserna för CE-märkning (artikel 14).
 • Säkerhetskomponenter: definitionen av säkerhetskomponenter omfattar nu även programvara som tillhandahåller en säkerhetsfunktion (artikel 6).
 • Digital bruksanvisning: det ska vara tillåtet att tillhandahålla bruksanvisningen i digital form. På kundens begäran ska tillverkaren tillhandahålla bruksanvisningen i pappersform.
 • Tekniska specifikationer: en presumtion om överensstämmelse ska också möjliggöras om de tekniska specifikationerna eller delar av dem är uppfyllda (artikel 17). 


Artificiell intelligens:

ett separat utkast till EU-förordningen om artificiell intelligens publicerades samtidigt som kommissionens förslag. Det ska omfatta alla produkter med AI och deras användning. Det ska inte krävas några ytterligare säkerhetskrav, utan dessa ska bara specificeras mer i detalj. Resonemanget är att AI-funktionernas inverkan redan täcks genom befintliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse och fastställandet av avsedd användning.


Ytterligare steg:

efter synpunktsperioden ska de planerade ändringarna diskuteras i medbeslutandeförfarandet i Europarådet och Europaparlamentet.

Förordningarna behöver dessutom inte längre införlivas i den nationella lagstiftningen i varje land och är därför giltiga från och med den tidpunkt då de offentliggörs i EU:s officiella tidning. EU-bestämmelserna om artificiell intelligens förhandlas samtidigt inom ramen för medbeslutandeförfarandet.


Planerade övergångsbestämmelser:

Övergångsbestämmelserna i EU:s maskinförordning föreskriver för närvarande följande (artiklarna 49/50): Efter 30 månader sker en övergång från det gamla maskindirektivet 2006/42/EG till EU:s nya maskinförordning på utsatt datum. Det är dock inte bara idrifttagandet som ska vara tidsbegränsat, utan även tillhandahållandet av maskiner på marknaden i enlighet med den tidigare lagen. Detta skulle innebära att lagervaror ett år efter tidsfristen inte längre skulle kunna saluföras av återförsäljare, trots att de släppts ut på marknaden på ett korrekt sätt enligt det gamla direktivet!

Hur de standarder som hittills harmoniserats med maskindirektivet kommer att hanteras är ännu inte slutgiltigt klarlagt. Det har inte heller fastställts vilka planerade uppdateringar som faktiskt kommer att ingå i EU:s nya maskinförordning. Maskintillverkare bör dock ändå följa utvecklingen med ökad vaksamhet redan nu. Pilz håller koll åt dig!

CE-märkning

Vad är en maskin?

Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en helhet av delar eller anordningar, som är förbundna med varandra, av vilka minst en är rörlig och vilka är sammanfogade för en bestämd tillämpning.

Likaså räknas följande som maskiner enligt maskindirektivet:

 • en grupp maskiner eller komplexa anläggningar. Till komplexa anläggningar räknas också produktionslinjer, specialmaskiner som består av flera maskiner, sammanlänkade maskiner
 • Säkerhetskomponenter: Vilka komponenter som ska klassificeras som säkerhetskomponenter diskuteras intensivt. Någon enhetlig trend går ännu inte att identifiera
 • utbytbar utrustning, med vilka en maskins grundfunktioner kan ändras
 • ofullständiga maskiner

Som komplettering till maskinerna ovan finns en undantagsförteckning över maskiner, som enligt definitionen skulle omfattas av tillämpningsområdet, men där i regel andra rättsföreskrifter gäller.

Vägledning för tillämpning av maskindirektivet

Vid tillämpningen av direktivtexten finns en praktiskt inriktad ”Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG” till hjälp. Version 2.2 av vägledningen har publicerats och kan laddas ned på EU-kommissionens webbplats. Den aktuella versionen skiljer sig främst från version 2.1 genom kompletteringar och klargöranden, särskilt om begreppen ”säkerhetskomponenter” och ”ofullständiga maskiner”, samt vissa bearbetningar för att för att stärka sambandet med vägledningen för lågspänningsdirektivet.

I avsnittet ”Mode selection” (§204) har ett kort avsnitt om de säkerhetstekniska kraven infogats. Dessutom har två nya avsnitt lagts till om maskinstyrningar (§417) och säkerhetskomponenter som ses som logiska byggstenar (§418).

Översikt över harmoniserade standarder enligt maskindirektivet

Affisch om skyddsåtgärder för maskiner och anläggningar

Få överblick över standarddjungeln! Affischen om ”Skyddsåtgärder för maskiner och anläggningar – viktiga harmoniserade standarder enligt maskindirektivet”, presenterar A-/B- och C-standarderna översiktligt. Samtidigt får du en komprimerad översikt över våra säkerhetsrelevanta produkter.

Ladda ner affischen nu!

Du kan även beställa en tryckt version av affischen direkt från oss.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

 • Spanien: +34 938497433
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Portugal: +351 229 407 594
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Schweiz: +41 62 889 79 32
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Irland: +353 21 4804983
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Österrike: +43 1 7986263-444

Asien-Stillahavsregionen

 • Australien (avgiftsfritt): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Singapore: +65 6829 2920
 • Thailand: +66 210 54613
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Japan: +81 45 471 2281
Var den här artikeln till hjälp?