Polska | polski

Podstawy – normy zharmonizowane, dyrektywy i ustawy w UE.

Jaki jest związek pomiędzy normami, dyrektywami i ustawami?

Wyjaśnienia dotyczące norm

Kraje Unii Europejskiej są coraz mocniej ze sobą związane. Prowadzi to do rosnącej harmonizacji ustaw, regulacji i przepisów w dziedzinie projektowania. Początkowo Unia Europejska formułuje ogólne cele bezpieczeństwa za pośrednictwem dyrektyw. Cele te wymagają precyzyjnego uszczegółowienia. Konkretna regulacja dokonywana jest za pośrednictwem norm.

Dyrektywy UE nie wchodzą w życie, dopóki kraje należące do UE nie włączą ich do prawa krajowego. W każdym kraju UE ustawa lub przepis powołuje się na odpowiednią dyrektywę UE, i to daje jej status prawa krajowego.

Spełniona norma, spełnione wymaganie – normy zharmonizowane

Same normy nie mają bezpośredniego znaczenia prawnego. Nabierają go dopiero wówczas, gdy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub są włączone do odpowiednich krajowych ustaw i przepisów. Publikacja norm zharmonizowanych inicjuje „domniemanie zgodności”. Użytkownicy stosujący taką normę mogą założyć, że działają zgodnie z prawem i dyrektywami. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu zostaje zatem przeniesiony. Jeśli norma zharmonizowana odnosi się do normy niezharmonizowanej, wówczas ta ostatnia może uzyskać status porównywalny ze statusem harmonizacji.

 

Normy, dyrektywy i ustawy w UE

Gdzie publikowane są normy zharmonizowane?

Postanowienia dotyczące nowej procedury publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Procedura publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

W dniu 18.03.2019 r. Komisja UE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie zmian w wykazie norm zharmonizowanych dla maszyn opracowanych na potrzeby Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Zaktualizowano w niej wykaz norm, których zastosowanie powoduje domniemanie zgodności zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Nowością jest to, że wskazana publikacja opisuje wyłącznie modyfikacje dokonane w stosunku do poprzedniego dokumentu i nie ma postaci wykazu skonsolidowanego.

Dotychczas normy zharmonizowane były publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (ostatnio w dniu 9 marca 2018 r.). Publikacja obowiązywała do czasu opublikowania kolejnego pełnego katalogu. Sytuacja zmieniła się w bieżącym roku.

Odpowiednia decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/436 obejmuje 3 załączniki:

Załącznik I: Nowo opublikowane normy zharmonizowane

Załącznik II: Normy zharmonizowane opublikowane obok poprzedniej publikacji z pewnymi zastrzeżeniami

Załącznik III: Wcześniejsze normy zharmonizowane, które wycofano z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Osoba wykorzystująca normy w swojej pracy powinnna znać decyzje wykonawcze w połączeniu z najnowszym obowiązującym skonsolidowanym wykazem norm zharmonizowanych (ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 2018/C 92/1).

Komisja Europejska planuje opublikować wykazy skonsolidowane na swojej stronie internetowej. Dotychczas taki wykaz nie został opublikowany. Firma Pilz trzyma rękę na pulsie i będzie przekazywać aktualne informacje.

 

Załącznik I – Nowo opublikowane normy zharmonizowane Załącznik III – Wcześniejsze normy zharmonizowane wycofane z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 19.03.2019 r. Uwagi

EN ISO 14118:2018 Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu (ISO 14118:2017) (norma typu B)

EN 1037:1995+A1:2008
Bezpieczeństwo maszyn – Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

EN ISO 14118:2018 zastępuje EN ISO 1037 BEZ okresu przejściowego
EN 12013:2018 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa (norma typu C) EN 12013:2000+A1:2008 Maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych – Mieszarki zamknięte – Wymagania bezpieczeństwa EN 12013:2018 zastępuje EN 12013:2000+A1:2008 BEZ okresu przejściowego
EN ISO 16092-1:2018 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa (ISO 16092-1:2017) EN 692:2005+A1:2009 Obrabiarki – Prasy mechaniczne – Bezpieczeństwo EN ISO 16092-1:2018 zastępuje EN 692:2005+A1:2009 BEZ okresu przejściowego
EN ISO 16092-3:2018 Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych (ISO 16092-3:2017) EN 693:2001+A2:2011 Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Prasy hydrauliczne EN ISO 16092-3:2018 zastępuje EN 693:2001+A2:2011 BEZ okresu przejściowego
  EN 13736:2003+A1:2009 Bezpieczeństwo obrabiarek — Prasy pneumatyczne. Tracą domniemanie zgodności BEZ okresu przejściowego!
  EN 61496-1:2013 Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i testy.

Tracą domniemanie zgodności BEZ okresu przejściowego!

Przyczyna: Zharmonizowana była wyłącznie norma EN 61496-1. Części 2 i 3 tej normy nie były zharmonizowane. Zasadniczo oznacza to, że jednostka notyfikowana musi uczestniczyć w procedurze oceny zgodności (jeśli jest stosowana) oraz wymagany jest certyfikat dotyczący typu badania!

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl