Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE każdy producent maszyny zobowiązany jest do udokumentowania poszczególnych etapów jej projektowania. Zobowiązanie to odnosi się do wszystkich etapów eksploatacji maszyny i jest warunkiem koniecznym uzyskania znaku CE.

Dokumentacja techniczna musi spełniać następujące wymagania:

 • Okres przechowywania: co najmniej 10 lat od daty produkcji maszyny
 • Sporządzenie w oficjalnym języku Unii Europejskiej
 • Przedstawienie na żądanie odpowiednim organom państwowym
 • Treść i wyniki dokumentacji muszą umożliwić identyfikację maszyny (pochodzenie, zakres obowiązków itd.)

 

Zgodnie z dyrektywą maszynową dokumentacja techniczna obejmuje:

 • Rysunek całościowy maszyny i rysunki układów sterowania
 • Pełne, szczegółowe rysunki (uzupełnione o wszelkie informacje dotyczące obliczeń, wyniki testów itd.) wymagane do sprawdzenia zgodności maszyny z podstawowymi wymogami BHP
 • Lista podstawowych dyrektyw, norm i innych specyfikacji technicznych wykorzystywanych podczas projektowania maszyny, opis środków ochronnych zastosowanych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z maszyną (ogólnie wyszczególnionych w analizie ryzyka)
 • Sprawozdania techniczne lub certyfikaty; raporty lub wyniki testów dowodzące zgodności, instrukcje obsługi maszyny
 • Opis ogólny maszyny
 • Deklaracja zgodności lub deklaracja uruchomienia plus instrukcja montażu
 • Deklaracje zgodności dla maszyn lub urządzeń dołączonych do maszyny

 

specyfikacje dla operatorów/producentów.

Tam, gdzie zmiany nie stanowią znaczącej modyfikacji, operator/pracodawca jest ogólnie odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych zmian. Operator/pracodawca musi zapewnić, że dostarcza swoim pracownikom wyłącznie bezpieczne narzędzia pracy. Dlatego też powinien wykonać następujące czynności:

 • zapoznać się z prawodawstwem BHP w danym kraju
 • zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa przemysłowego (w Niemczech)
 • utworzyć dokument testowania znaczących modyfikacji jako dowód.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl