(UE) 2019/1020 Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów

Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów

Oprócz konkretnych dyrektyw i rozporządzeń dotyczących produktów, takich jak na przykład dyrektywa maszynowa, dyrektywa EMC i dyrektywa niskonapięciowa, przy wprowadzaniu produktów na rynek europejski należy również uwzględnić ogólne przepisy dotyczące produktów.

Jednym z nich jest rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, które weszło w życie w lipcu 2021 roku.

Rozporządzenia obowiązują ze skutkiem natychmiastowym, ponieważ, w przeciwieństwie do dyrektyw, nie muszą być najpierw przekształcane w prawo krajowe.

Rola podmiotów gospodarczych

Rola podmiotów gospodarczych

Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku reguluje rolę poszczególnych podmiotów gospodarczych: producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów. Definiuje i ujednolica ich zadania w zakresie wprowadzania produktów do obrotu.

Celem rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku jest zwiększenie zaufania konsumentów do produktów oznaczonych znakiem CE oraz ich ochrona przed produktami niebezpiecznymi. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie nadzoru rynku. Kolejnym celem jest zapewnienie, aby na rynku europejskim dostępne były wyłącznie produkty zgodne z wymogami, które spełniają unijne wymagania w zakresie wysokiego poziomu ochrony. Ponadto należy stworzyć równe szanse dla wszystkich podmiotów gospodarczych w zakresie konkurencyjności.

Rozporządzenie zapewni również lepsze narzędzia do nadzoru rynku. Większa uwaga zostanie poświęcona handlowi elektronicznemu i internetowemu.

Główne postanowienia rozporządzenia (UE) 2019/1020

Artykuł czwarty zawiera najważniejsze, bezpośrednie nowe funkcje dla producentów lub importerów. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 stanowi, że produkty mogą być wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy istnieje podmiot gospodarczy mający siedzibę w Unii Europejskiej, który musi być jednym z następujących podmiotów:

 • Producent mający siedzibę w Unii Europejskiej
 • Importer (z definicji mający siedzibę w Unii Europejskiej), w przypadku gdy producent nie ma siedziby w UE
 • Upoważniony przedstawiciel mający siedzibę w UE, który posiada pisemne pełnomocnictwo od producenta
 • Dostawca usług (przede wszystkim w zakresie sprzedaży online) mający siedzibę w UE, w przypadku gdy producent nie ma siedziby w UE, importer lub upoważniony przedstawiciel

Istnieje nowy obowiązek podawania nazwy „przedstawiciela” mającego siedzibę w Unii Europejskiej, jeżeli sam producent nie ma tam siedziby.

W związku z tym w przyszłości do podmiotów gospodarczych będą należeć nie tylko producenci, importerzy i autoryzowani przedstawiciele, ale również „dostawcy usług”. Są to wszelkie osoby fizyczne lub prawne oferujące, w ramach działalności handlowej, co najmniej dwie z następujących usług: magazynowanie, pakowanie, adresowanie i wysyłanie produktów, bez posiadania prawa własności danych produktów. Celem włączenia dostawców usług jest zagwarantowanie, aby zawsze istniał podmiot gospodarczy mający siedzibę w UE, który jest odpowiedzialny za wypełnianie zobowiązań.

Obowiązki podmiotów gospodarczych obejmują w szczególności:

 • Sprawdzenie, czy sporządzono i zarchiwizowano deklarację zgodności UE oraz przewidzianą dokumentację techniczną dla danego produktu
 • Kopię deklaracji zgodności należy zachować na wypadek, gdyby organy nadzoru rynku wystąpiły o jej udostępnienie. Należy zapewnić możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej organom nadzoru rynku na ich wezwanie. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona w języku łatwo zrozumiałym dla organu.
 • Współpraca z organami nadzoru rynku, zapewniająca podjęcie natychmiastowych, niezbędnych działań naprawczych w celu usunięcia wszelkich przypadków niezgodności lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu ograniczenia ryzyka stwarzanego przez dany produkt
 • Nazwa i adres odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego muszą być wskazane na produkcie, opakowaniu, przesyłce lub dokumentach towarzyszących
 • Jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące, że produkty są niebezpieczne, należy poinformować o tym organy nadzoru rynku oraz, w stosownych przypadkach, podjąć działania naprawcze

Co nowego?

Nowością jest fakt, że cały zakres obowiązków dotyczy obecnie w równym stopniu wszystkich podmiotów gospodarczych. Opisane obowiązki odnoszą się do produktów, które wchodzą w zakres jednej z kilku następujących dyrektyw lub rozporządzeń, na przykład:

 • 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
 • 2014/30/UE Dyrektywa EMC 2014/35/UE
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/68/UE
 • Dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych

Wpływ na podmioty gospodarcze

Wpływ na podmioty gospodarcze

Przedsiębiorstwo eksploatujące powinno zadbać, aby na teren UE trafiały wyłącznie maszyny, dla których jednoznacznie określono podmiot gospodarczy . W przeciwnym razie przedsiębiorstwo eksploatujące będzie występować jako importer i będzie musiało wypełnić wszystkie wyżej wymienione obowiązki.

Jak możemy pomóc?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozległej wiedzy firma Pilz może zaoferować wsparcie we wszystkich fazach cyklu życia instalacji i maszyn. Możemy zapewnić zapewnić wsparcie w procesie zapewnienia zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, takimi jak na przykład oznakowanie CE w Europie. Działamy jako autoryzowany przedstawiciel wielu firm na całym świecie. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego doświadczenia!

Skontaktuj się z nami tutaj

Dalsze informacje:

Nasze usługi:

Przegląd wszystkich przepisów dotyczących produktów

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?