Ustawy i normy obowiązujące w Australii / Oceanii

Australii

W Australii poszczególne stany i terytoria odpowiadają za przygotowanie projektów ustaw dotyczących bezpieczeństwa oraz za ich wdrażanie. Jednak poszczególne ustawy i wiążące się z nimi wymagania są bardzo podobne. Obowiązujące ustawodawstwo oparte jest na Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Liczne przepisy i kodeksy postępowania dla różnych obszarów bezpieczeństwa objęte są stanowym ustawodawstwem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Znaczenie norm

Kodeksy postępowania nie są prawnie wiążące, jednak w obowiązującym systemie prawnym są często traktowane jako wzorzec do oceny środków podjętych przy projektowaniu bezpiecznego stanowiska pracy. Niespełnienie takiego wymagania może mieć w rezultacie bardzo poważne konsekwencje.

Przepisy często odnoszą się również do norm australijskich, tworzonych przez niezależną organizację o nazwie Standards Australia. Niemniej jednak, z kilkoma istotnymi wyjątkami, normy australijskie nie są prawnie wiążące. Dlatego też również sądy często mają je na uwadze, gdy zachodzi potrzeba oceny środków redukcji ryzyka.

Jedną z najważniejszych norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn w Australii jest norma AS4024.1. Mimo że nie jest obowiązkowa, jest doskonałym narzędziem obrony w sprawach dotyczących niezachowania należytej staranności. Z drugiej zaś strony, niespełnienie jej wymagań może wiązać się z istotnymi konsekwencjami prawnymi.

Orientacja międzynarodowa

Wiele norm australijskich opartych jest na normach międzynarodowych:

  • Normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC)
  • Normy opublikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO)

Oficjalna polityka organizacji Standards Australia polega na przyjmowaniu (tam, gdzie jest to możliwe) norm międzynarodowych (ISO lub IEC) w celu ich dopasowania w skali międzynarodowej. Natomiast normy obowiązujące w USA (normy ANSI) rzadko są zgodne z normami australijskimi, ISO lub EN, i nie mają większego znaczenia w Australii.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl