Polska | polski

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na instalacjach przemysłowych

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką zapewnienia minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Na szkoleniu zostanie omówiony status regulacji prawnych i ich docelowe przeznaczenie, podstawy identyfikacji i oceny zagrożeń wybuchowych w miejscach pracy, problematyka analizy i oceny ryzyka zagrożenia wybuchem oraz sporządzania, weryfikacji i aktualizacji Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Zakres tematyczny szkolenia obejmie pełen zestaw zagadnień dotyczących zastosowania dyrektyw ATEX i ATEX USERS w praktyce przemysłowej.

Zagadnienia

Szkolenie oferowane jest w dwóch wersjach: podstawowej (obejmującej wykład merytoryczny według wskazanego poniżej programu) i rozszerzonej (obejmującej wykład merytoryczny z rozszerzoną częścią dotyczącą kryteriów doboru urządzeń do pracy w strefach zagrożenia wybuchem oraz metodyki analizy i oceny ryzyka wybuchowego, a także ćwiczenia warsztatowe dotyczące wdrażania i użytkowania Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem).

Program szkolenia

Program szkolenia w wersji podstawowej obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Status prawny dyrektyw ATEX 2014/34/UE i ATEX USERS 1999/92/WE; krajowe regulacje prawne i normatywne z zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego; odpowiedzialność, przedmiot i podmiot regulacji z uwzględnieniem wykluczeń stosowania; definicje i terminy niezbędne do zrozumienia i stosowania w praktyce dyrektyw ATEX i ATEX USERS.
 2. Identyfikacja zagrożenia i ocena zagrożenia wybuchem. Analiza obiektów przemysłowych i realizowanych w nich procesów; identyfikacja i analiza substancji palnych; identyfikacja miejsc wystąpienia potencjalnej atmosfery wybuchowej.
 3. Dobór organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej; eksploatacja i utrzymanie środków ochronnych; koordynacja stosowania środków ochronnych przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy. Weryfikacja poprawności doboru urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex;
 4. Identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji substancji palnych; określanie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych; klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy.
 5. Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu; szacowanie prawdopodobieństwa ich występowania; klasyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.
 6. Problematyka doboru metod analitycznych w zakresie ryzyka wybuchowego; określanie prawdopodobieństwa zapłonu atmosfery wybuchowej; określanie przewidywanych skutków wybuchu; określanie poziomu ryzyka wybuchu i kryteria akceptowalności; określanie dodatkowych środków zmniejszających ryzyko wybuchu.
 7. Zasady sporządzania DZPW; wykorzystanie DZPW w praktyce przemysłowej; weryfikacja i aktualizacja DZPW. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem przeciwwybuchowym; wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy technicznej, aktualizacja wiedzy, weryfikacja metod analitycznych, kompetencje i weryfikacja analityków.


Program szkolenia w wersji rozszerzonej obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Status prawny dyrektyw ATEX 2014/34/UE i ATEX USERS 1999/92/WE; krajowe regulacje prawne i normatywne z zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego; odpowiedzialność, przedmiot i podmiot regulacji z uwzględnieniem wykluczeń stosowania; definicje i terminy niezbędne do zrozumienia i stosowania w praktyce dyrektyw ATEX i ATEX USERS.
 2. Identyfikacja zagrożenia i ocena zagrożenia wybuchem. Analiza obiektów przemysłowych i realizowanych w nich procesów; identyfikacja i analiza substancji palnych; identyfikacja miejsc wystąpienia potencjalnej atmosfery wybuchowej.
 3. Dobór organizacyjnych i technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej; eksploatacja i utrzymanie środków ochronnych; koordynacja stosowania środków ochronnych przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy. Weryfikacja poprawności doboru urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex; rodzaje ochrony przeciwwybuchowej; kryteria doboru urządzeń do pracy w strefie Ex.
 4. Identyfikacja i klasyfikacja źródeł emisji substancji palnych; określanie prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych; klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy.
 5. Identyfikacja efektywnych źródeł zapłonu; szacowanie prawdopodobieństwa ich występowania; klasyfikacja efektywnych źródeł zapłonu.
 6. Problematyka doboru metod analitycznych w zakresie ryzyka wybuchowego; określanie prawdopodobieństwa zapłonu atmosfery wybuchowej; określanie przewidywanych skutków wybuchu; określanie poziomu ryzyka wybuchu i kryteria akceptowalności; określanie dodatkowych środków zmniejszających ryzyko wybuchu.
 7. Zasady sporządzania DZPW; wykorzystanie DZPW w praktyce przemysłowej; weryfikacja i aktualizacja DZPW. Ogólny model zarządzania bezpieczeństwem przeciwwybuchowym; wykorzystanie najlepszej dostępnej wiedzy technicznej, aktualizacja wiedzy, weryfikacja metod analitycznych, kompetencje i weryfikacja analityków.
 8. Ćwiczenie warsztatowe: przyjęcie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem → wdrożenie do praktycznego stosowania wykazu klasyfikacyjnego stref zagrożenia wybuchem → zastosowanie dodatkowych środków zmniejszających ryzyko wybuchu → weryfikacja i aktualizacja procedur i instrukcji wewnętrznych → eksploatacja i nadzór technicznych środków ochrony przeciwwybuchowej → modyfikacja technologii z wykorzystaniem nowej substancji palnej → weryfikacja oceny zagrożenia wybuchem → modernizacja układu technologicznego → wprowadzenie dodatkowych środków ochronnych → aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Szczegóły szkolenia

Numery zamówienia 195132-0
Czas trwania 1 dzień - wersja podstawowa, 2 dni - wersja rozszerzona
Program szkolenia w wersji podstawowej - 5 godz. zajęć
Program szkolenia w wersji rozszerzonej - 2 dni szkoleniowe po 5 godz. zajęć (pierwszy dzień: wykład z dyskusją; drugi dzień: wykład z dyskusją oraz ćwiczenia warsztatowe).
Maksymalna liczba uczestników 15 osób
Cena netto 4500 PLN wersja podstawowa / 6500 PLN wersja rozszerzona
Dalsze informacje Zapytania dotyczące szkolenia prosimy kierować na adres akademiapilz@pilz.pl
Training Form
Terminy szkoleń
Na żądanie
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl