Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu — I.A.M.

Od identyfikacji użytkownika do wyboru trybu pracy lub zabezpieczania danych i sieci do zarządzania dostępem. Oferujemy bezpieczeństwo i ochronę w ramach jednego systemu!

Jesteś ekspertem jeżeli chodzi o tematy związane z ochroną pracowników, ochroną odpowiedzialności, wydajnością i ochroną danych? W jaki sposób podnosisz jakość i równocześnie zapobiegasz nieumiejętnym i nieuprawnionym manipulacjom w swoich maszynach? Jak w równym stopniu chronisz dane i pracowników?

W ramach systemu „identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu”, w skrócie I.A.M., oferujemy rozbudowany pakiet produktów i oprogramowania, a także dopasowane do potrzeb rozwiązania dotyczące wyzwań związanych z zarządzaniem dostępem do instalacji. Pomagamy w organizowaniu dostępu do maszyn i zezwoleń dla pracowników. Od prostej identyfikacji do złożonego zarządzania dostępem, od wyboru funkcjonalnie bezpiecznego trybu pracy do elektronicznego zabezpieczania konserwacji. A także, oczywiście, przy ochronie wrażliwych danych przed niedozwolonym dostępem i przed atakami hakerskimi na instalację. Z firmą Pilz znajdziesz odpowiednie rozwiązanie i zyskasz bezpieczeństwo i ochronę dzięki jednemu systemowi.

Dlaczego I.A.M. dotyczy również Ciebie — nasze cztery najważniejsze wartości

Ikona ochrony pracownika

Ochrona pracowników

Pracę należy organizować w taki sposób, aby unikać zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Powinno to być oczywistością podczas eksploatacji instalacji przemysłowej i maszyn, ale w praktyce zbyt często nie poświęca się tym zagadnieniom wystarczającej uwagi — świadomie lub nieświadomie.

Aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę swoich pracowników, możesz zlecić firmie Pilz przeprowadzenie oceny zagrożeń w celu sprawdzenia poziomów zagrożenia w posiadanych maszynach i zbadania sposobów zabezpieczenia dostępu. Oprócz odpowiedniego systemu kontroli uprawnień dostępu na bramkach bezpieczeństwa i wykwalifikowanego personelu, innym sposobem jest wykorzystanie systemu kontroli trybów pracy. Można nim sterować za pomocą produktów PITmode. Zapewnia to techniczną gwarancję, że każdy pracownik może wykonywać tylko te prace, do których posiada kwalifikacje.

Ochrona odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia wypadku natychmiast pojawia się pytanie, na jakim poziomie zostały naruszone zasady bezpieczeństwa Z tego powodu, zwłaszcza na poziomie kierownictwa firmy i wśród kierowników produkcji, zasadnicze znaczenie ma podejmowanie odpowiednich działań i regularne sprawdzanie ich skuteczności. Jeżeli zostanie to zlekceważone, pracodawcy i strony odpowiedzialne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za swoje działania lub za ich zaniechanie!

Przykładowo potencjalnym działaniem jest wybór i przeszkolenie personelu w zakresie powierzanych im zadań oraz zapewnienie im odpowiednich narzędzi. Oprócz środków organizacyjnych można również stosować rozwiązania techniczne, takie jak na przykład system zarządzania dostępem PITreader. Dzięki niemu można udzielać możliwych do śledzenia, indywidualnych, a w razie potrzeby tymczasowych uprawnień dla konkretnych procesów i maszyn.

Ikona ochrony odpowiedzialności
Ikona utrzymywania wydajności

Utrzymywanie wydajności

Konieczne środki bezpieczeństwa dla maszyn nie mogą być stosowane kosztem wydajności instalacji. Przestoje maszyn — a w najgorszym przypadku uraz pracownika lub uszkodzenia maszyn — często zdarzają się w wyniku nieumiejętnych i nieuprawnionych manipulacji, nieprawidłowej obsługi lub braku kontroli (dostępu). Za pomocą wyraźnego określenia odpowiedzialności, odpowiednich uprawnień i rejestrowania działań użytkownika można zapobiegać błędom i zapewniać optymalną identyfikowalność. Dzięki funkcjom zarządzania dostępem czytnik PITreader oferuje idealne rozwiązanie w dziedzinie bezpieczeństwa, zabezpieczeń i utrzymywania wydajności instalacji.

Ochrona danych

Ze względu na ciągłe zmiany w standardach, rośnie skupienie naochronie danych i bezpieczeństwie sieci. Rozbudowane bezpieczeństwo nie jest już możliwe bez uwzględniania również aspektów zabezpieczeń. Wymagana jest kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa. W przyszłości uwzględni to rozporządzenie w sprawie maszyn, które wejdzie w życie w UE w 2025 r.

Jednakże dane, umiejętności i operacje należy chronić przed nieupoważnionym dostępem już dzisiaj. Inteligentne produkty, takie jak przemysłowy firewall SecurityBridge, a nawet przełączalny interfejs PIToe USB, oferują zabezpieczenia przez zagrożeniami „zewnętrznymi” od strony ataków hakerskich, a także przed zagrożeniami „od wewnątrz”, wynikającymi z nieostrożności pracowników lub ich celowego działania. Jako dodatkowego środka można używać czytnika PITreader

Ikona ochrony danych

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl