Polska | polski

Obwód awaryjnego wyłączania

Obwód awaryjnego zatrzymania często mylony jest z obwodem awaryjnego wyłączania. Główna różnica polega na reakcji w przypadku zadziałania przycisku awaryjnego zatrzymania lub wyłączania. W przypadku awaryjnego zatrzymania, wszelkie niebezpieczne ruchy maszyny zostają zatrzymane. Z kolei awaryjne wyłączanie odcina zasilanie systemu, co jest wymagane w przypadku wystąpienia zagrożenia elektrycznego (porażenia prądem).

Oba systemy z reguły składają się z przynajmniej jednego przycisku awaryjnego wyłączania / zatrzymania, które pozwalają likwidować zagrożenia poprzez przekaźnik bezpieczeństwa. Urządzenia awaryjnego wyłączania i zatrzymania są wymagane w Europie zgodnie z zapisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanymi normami EN ISO 12100, EN 60204-1 oraz EN ISO 13850.

Angielski termin „E-STOP” często jest mylnie tłumaczony na język niemiecki jako „Not-Aus”. Prawidłowy niemiecki odpowiednik to „Not-Halt”.


Normy mające zastosowanie:

EN ISO 12100:2010 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN – OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA – OCENA RYZYKA I ZMNIEJSZANIE RYZYKA

EN 60204-1:2010 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN – WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE MASZYN – CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE

EN ISO 13850:2008 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN – ZATRZYMANIE AWARYJNE – ZASADY PROJEKTOWANIA