Polska | polski

Dyrektywa Maszynowa

Dyrektywa maszynowa określa znormalizowane wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ludzi z maszynami. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29 grudnia 2009 roku.    Niezależnie od miejsca i daty wyprodukowania, wszystkie maszyny użyte po raz pierwszy w Europejskim Obszarze Gospodarczym po 1.01.1995 roku podlegają wymaganiom Dyrektywy Maszynowej oraz muszą być oznaczone oznaczeniem CE.

Definicja maszyny na potrzeby dyrektywy maszynowej

Na potrzeby dyrektywy maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz Artykuł 2 Dyrektywy Maszynowej)

Na potrzeby dyrektywy maszynowej jako maszynę rozumie się ponadto:

  • zespoły maszyn lub złożone instalacje (do złożonych instalacji należą linie produkcyjne oraz maszyny przeznaczone do szczególnych celów i jednocześnie złożone z wielu maszyn);
  • podzespoły bezpieczeństwa (klasyfikacja urządzeń jako podzespoły bezpieczeństwa jest bardzo dyskusyjna, ponieważ nie ma w tej kwestii wyraźnej, jednolitej tendencji);
  • wyposażenie wymienne, które pozwala zmodyfikować podstawową funkcjonalność danej maszyny.

Maszyny podlegające wymaganiom innych przepisów prawnych

Oprócz wyżej wymienionych maszyn istnieje lista wyjątków, której pozycje podlegałyby z definicji wymaganiom dyrektywy maszynowej, ale w ogólności podlegają wymaganiom innych przepisów prawnych.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;