Polska | polski

REACH

Z dniem 1 czerwca 2007 r. weszło w życie rozporządzenie WE nr 1907/2006 dotyczące rejestracji, oceny, dopuszczeń i ograniczeń substancji chemicznych (w skrócie: „REACH”).

Co oznacza określenie REACH?

REACH oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, czyli rejestrację, ocenę, dopuszczenia i ograniczenia substancji chemicznych. Rozporządzenie REACH upraszcza i harmonizuje obowiązujące dotychczas w UE prawo dot. chemikaliów. Rozporządzenie to reguluje kwestię obchodzenia się z chemikaliami oraz z domieszkami zawierającymi chemikalia i produktami, niezależnie od tego, czy są one szkodliwe, czy też nie. W związku z tym za bezpieczeństwo stosowanych chemikaliów odpowiadają producenci i importerzy, którzy muszą udostępniać niezbędne dane, np. karty charakterystyki bezpieczeństwa oraz rejestrować swoje wyroby. Ma to wpłynąć na bezpieczeństwo stosowania chemikaliów i domieszek i umożliwić wyeliminowanie ich szkodliwości dla dalszych użytkowników, konsumentów i środowiska.

W jakim zakresie dotyczy to firmy Pilz?

Jako lider w dziedzinie produkcji bezpiecznej automatyki firma Pilz GmbH & Co. KG podejmuje wyzwanie ograniczenia w miarę możliwości oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko naturalne przez cały cykl ich użytkowania, począwszy od fazy produkcji aż po utylizację.

Ponieważ firma Pilz GmbH & Co. KG nie produkuje ani chemikaliów, ani też domieszek, w odniesieniu do wymogów REACH jest „dalszym użytkownikiem”. Aby w możliwie bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób stosować kupowane chemikalia i domieszki, firma Pilz współpracuje ze swoimi dostawcami i praktykuje kompleksową wymianę doświadczeń. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu udostępnionych przez dostawców kart charakterystyki bezpieczeństwa można zapewnić, iż spełnione są nie tylko wymogi BHP i ochrony środowiska, lecz także, że szkodliwość dla człowieka i środowiska jest w miarę możliwości jak najmniejsza.

Nasi Klienci stale otrzymują od nas informacje, które gwarantują im bezpieczne i przyjazne dla środowiska zastosowanie naszych produktów.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl