Polska | polski

Dyrektywa Maszynowa

Dokumenty dotyczące Dyrektywy Maszynowej

Dyrektywa Maszynowa opisuje unormowane wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach współpracy człowieka z maszyną oraz zastępuje szereg istniejących wcześniej państwowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29.12.2009 r.

Praktyczne „Wytyczne dotyczące stosowania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE” pomagają w interpretacji tekstu dyrektywy. Dokument ten zawiera między innymi odnośniki do dokumentacji technicznej, a także do roli oceny ryzyka. Nowa wersja została opublikowała w roku 2017 przez Komisję UE. Wytyczne te można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej.

Na potrzeby dyrektywy maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna lub jeden wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz Artykuł 2 Dyrektywy Maszynowej).


Oficjalny tytuł Dyrektywy Maszynowej: Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (zmodyfikowana)


Poniższe składniki są również uznawane za maszyny w rozumieniu Dyrektywy Maszynowej:

  • Zespoły maszyn lub złożone instalacje;
  • Podzespoły bezpieczeństwa;
  • Zamienniki urządzeń wykorzystywane do zmiany podstawowych funkcji maszyny.

Oprócz maszyn wymienionych powyżej istnieje również lista wyjątków, tj. maszyn, które – zgodnie z definicją – objęte są zakresem obowiązywania Dyrektywy, ale ustawowo podlegają odrębnym przepisom.

Planowana zmiana Dyrektywy Maszynowej

W Europie Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE stanowi główne ramy prawne funkcjonowania każdej firmy, która zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem lub sprzedażą maszyn. Wymagania Dyrektywy Maszynowej muszą również spełniać maszyny importowane na obszar podlegający europejskiej jurysdykcji. Obecna wersja Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE została opublikowana w 2006 r. i obowiązuje od 29 grudnia 2009 r.

Komisja Europejska regularnie sprawdza treść przepisów i dyrektyw pod kątem ich dostosowania do nowych wymogów i zmian. Wspomniany proces weryfikacji przeprowadzono również w odniesieniu do Dyrektywy Maszynowej. W 2016 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące Dyrektywy Maszynowej z udziałem podmiotów podlegających jej postanowieniom. Na podstawie wyniku badania powstała​analiza wpływu pod kątem zadania uaktualnienia dyrektywy. Następnie strona publiczna miała możliwość przedstawienia swoich opinii i sugestii.

W toku oceny uznano, że w ogólnym ujęciu Dyrektywa Maszynowa jest adekwatna do potrzeb, efektywna, wydajna i spójna oraz że stanowi wartość dodaną dla UE. Konieczne są jednak pewne poprawki i uproszczenia. Każda zmiana Dyrektywy Maszynowej musi wprowadzać większą jednoznaczność prawną, uproszczenie treści oraz dostosowanie zapisów do wymogów postępu technicznego. W odniesieniu do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w oficjalnym oświadczeniu położono akcent na następujące niedomagania:

  • Brak zgodności z kompleksowymi ramami regulacyjnymi UE (nowe podejście) i problemy z wdrażaniem.
  • Brak prawnej jednoznaczności opisu zakresu i definicji. Doświadczenia związane z wdrażaniem dyrektywy wskazują na istnienie niejasności związanych z interpretacją przepisów.
  • Wyzwania spowodowane postępem technicznym w obszarze cyfryzacji, na przykład sztuczna inteligencja i IIoT (Industrial Internet of Things).

Komisja Europejska opublikowała oficjalny „harmonogram” zmiany dyrektywy maszynowej. Można go znaleźć na stronie głównej Komisji.

Zgodnie z planem Komisja Europejska ma opublikować nową Dyrektywę Maszynową w połowie 2021 r., ale nie jest to zobowiązanie wiążące. Przy założeniu około rocznego okresu konsultacji i dwuletniego okresu przejściowego należy się spodziewać, że uaktualniona Dyrektywa Maszynowa zacznie obowiązywać od 2024 roku.

Znak CE

Zwięzły przegląd norm zharmonizowanych zgodnych z Dyrektywą Maszynową

Plakat dotyczący środków ochrony instalacji i maszyn

Poruszanie się w gąszczu norm! Na plakacie „Środki ochrony instalacji i maszyn – ważne normy zharmonizowane zgodne z Dyrektywą Maszynową” przedstawiono normy A/B oraz C. Zamieszczono tam także skondensowany przegląd naszych produktów związanych z bezpieczeństwem.

Już teraz pobierz plakat!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl