Polska | polski

Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa opisuje unormowane wymagania dotyczące przepisów BHP w kategoriach współdziałania człowieka z maszyną i zastępuje szereg państwowych regulacji istniejących wcześniej i dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29.12.2009 roku.

Na jej potrzeby maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden wykonuje ruch i które są połączone w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz: artykuł 2 dyrektywy maszynowej).

Na potrzeby dyrektywy maszynowej jako maszynę rozumie się ponadto:

  • zespół maszyn lub złożonych instalacji,
  • podzespoły związane z bezpieczeństwem,
  • wymienne urządzenia, które mogą zmieniać podstawowe funkcje maszyny.

Oprócz wyżej wymienionych maszyn istnieje lista wyjątków, które z definicji podlegałyby wymaganiom dyrektywy maszynowej, ale podlegają wymaganiom innych przepisów prawnych.

 

Oficjalny tytuł dyrektywy maszynowej

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

Związane normy

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl