Polska | polski

Dyrektywa maszynowa

Dokumenty na temat dyrektywy maszynowej

Dyrektywa maszynowa opisuje unormowane wymogi dotyczące przepisów BHP w kategoriach współdziałania człowieka z maszyną i zastępuje szereg państwowych regulacji istniejących wcześniej i dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29.12.2009 roku.

Praktyczne „Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE” służą do interpretacji tekstu dyrektywy. Dokument ten zawiera między innymi odnośniki do dokumentacji technicznej, a także do roli oceny ryzyka. W roku 2017 Komisja UE opublikowała jego nową wersję. Wytyczne te można pobrać ze strony internetowej Komisji Europejskiej.

Na jej potrzeby maszynę definiuje się jako zespół składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden wykonuje ruch i które są połączone w całość mającą konkretne zastosowanie (patrz: artykuł 2 dyrektywy maszynowej).

Na potrzeby dyrektywy maszynowej jako maszynę rozumie się ponadto:

  • zespół maszyn lub złożonych instalacji,
  • podzespoły związane z bezpieczeństwem,
  • wymienne urządzenia, które mogą zmieniać podstawowe funkcje maszyny.

Oprócz wyżej wymienionych maszyn istnieje lista wyjątków, które z definicji podlegałyby wymogom dyrektywy maszynowej, ale podlegają wymogom innych przepisów prawnych.

 

Oficjalny tytuł dyrektywy maszynowej

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)

Powiązane normy

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl