Polska | polski

Definicje i wymogi bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą niskonapięciową

W przypadku instalacji i maszyn często należy uwzględnić nie tylko dyrektywę maszynową, ale również inne dyrektywy. Jeśli maszyna zawiera urządzenia elektryczne, wówczas będzie często podlegać także dyrektywie niskonapięciowej.

„Do celów niniejszej dyrektywy „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1 500 V prądu stałego [...]”

Dyrektywę niskonapięciową można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalny tytuł dyrektywy niskonapięciowej

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

 

Związane normy

EN ISO 60947-1/8

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o. Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl

;