Polska | polski

Przepisy bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV)

Niemieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV) regulują wdrożenie stosowania dyrektywy w sprawie narzędzi pracy.

W Niemczech udostępnienie narzędzi pracy przez pracodawcę oraz ich stosowanie przez pracownika regulują przepisy bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV), które obowiązują w zaktualizowanej formie od dnia 1 czerwca 2015 r. Ich celem jest zagwarantowanie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podczas używania narzędzi pracy. Odpowiedzialność spoczywa na operatorze/pracodawcy.

Ocena ryzyka jako narzędzie kluczowe

Aby osiągnąć zrównoważoną poprawę w dziedzinie BHP, pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z paragrafem 5 Ustawy o BHP oraz paragrafem 3 przepisów dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego (BetrSichV). Wymaga to przeprowadzenia identyfikacji i oceny zagrożeń w procesach pracy i narzędziach pracy – w celu zdefiniowania środków służących poprawie bezpieczeństwa oraz sprawdzeniu ich efektywności. Całkowita ocena zagrożeń musi być opublikowana na piśmie i wciąż aktualizowana. Ocena ryzyka zapewnia, że środki służące poprawie bezpieczeństwa są efektywne i skierowane na konkretny cel.

Ocena ryzyka

Znaczące modyfikacje w nowych przepisach BetrSichV

Jako kluczowe narzędzie wdrażania wymagań konieczne jest przeprowadzanie oceny ryzyka nawet wtedy, gdy zostały nabyte narzędzia pracy, a także przed rozpoczęciem każdej czynności konserwacyjnej. Pracodawca jest również zobowiązany do wykorzystywania oceny ryzyka w celu określenia i wdrożenia środków obejmujących wadliwe działania i konkretne stany operacyjne. Istniejące narzędzia pracy muszą być regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia poprawności ich działania. Pracodawca musi również określić typ i zakres niezbędnych inspekcji swoich narzędzi pracy. Dokumentację można prowadzić również w sposób elektroniczny.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl