Polska | polski

Zasady bezpiecznego projektowania elementów mechanicznych maszyn

Zasady bezpiecznego projektowania elementów mechanicznych maszyn

Pięć kroków zapewniających bezpieczne projektowanie

Załącznik I do dyrektywy maszynowej definiuje pięć zasadniczych aspektów dotyczących projektowania maszyn:

1. Określenie ograniczeń maszyny.

2. Zidentyfikowanie zagrożeń, które mogą wystąpić na maszynie.

3. Oszacowanie różnych rodzajów ryzyka z uwzględnieniem stopnia możliwych obrażeń oraz prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

4. Określenie różnych rodzajów ryzyka wraz z rozważeniem czy konieczna jest jego redukcja zgodnie z celami niniejszej dyrektywy.

5. Wyeliminowanie zagrożeń lub zmniejszenie związanych z nimi różnych rodzajów ryzyka poprzez zastosowanie środków ochrony zgodnie z priorytetem ustalonym w Rozdziale 1.1.2(b).

Kogo obowiązuje dyrektywa dotycząca bezpiecznego projektowania maszyn?

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowejProducent ma obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka w celu zidentyfikowania wszystkich zagrożeń występujących na maszynie. Na podstawie jej wyników musi zaprojektować i zbudować maszynę.

To wymaganie odnosi się również do operatorów, którzy w myśl postanowień dyrektywy maszynowej działają jako producenci. Mamy tu do czynienia z przypadkiem, gdy maszyny są połączone ze sobą lub gdy maszyna została zmodernizowana.

 

Szacowanie ryzyka i redukcja ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100

Norma EN ISO 12100 przedstawia metody oceny ryzyka. Ocena ryzyka składa się z analizy ryzyka i  wyznaczenia poziomu ryzyka.

Norma Tytuł

EN ISO 12100

Bezpieczeństwo maszyn
Ogólne zasady projektowania. Ocena i redukcja ryzyka

 

Dalsze informacje:

Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl