Polska | polski

Ustawy i normy obowiązujące w Ameryce Północnej

Ameryka Północna

W przeciwieństwie do Europy deklaracja zgodności EC nie obowiązuje w Ameryce Północnej. W USA i Kanadzie różne normy, przepisy i dyrektywy określają sposób zapewnienia bezpieczeństwa maszyn.

Normy dotyczące produktów, przepisy ochrony przeciwpożarowej („Fire Codes”), dyrektywy elektryczne i ustawy krajowe mają szczególne znaczenie w USA. Instytucja Occupational Safety and Health Administration (OSHA) w USA reguluje również zapewnianie bezpiecznego, zdrowego miejsca pracy.

W Kanadzie Kanadyjskie centrum BHP - Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) ustanawia przepisy dotyczące bezpieczeństwa miejsca pracy, które są wsparte przez szeroką gamę lokalnych przepisów w różnych prowincjach.

Ustawy i normy obowiązujące w USA

Podstawę prawną w USA, można traktować jako zbiór norm produktów, kodeksów postępowania w przypadku pożaru, kodeksów bezpieczeństwa elektrycznego (NEC) i ustaw krajowych. Lokalne instytucje rządowe są uprawnione do monitorowania wprowadzania tych kodeksów i do ich wdrażania.

 

USA

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

Occupational Safety and Health Administration w USA jest agencją Departamentu Pracy w USA. Zgodnie z ustawą OSH (Occupation Safety and Health) pracownicy odpowiadają za zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy. Misją OSHA jest zapewnienie bezpiecznych miejsc pracy poprzez stanowienie i egzekwowanie norm oraz zorganizowanie szkolenia, pomocy, edukacji i wsparcia. Pracownicy muszą spełniać wymagania wszystkich obowiązujących norm OSHA. Muszą również spełniać wymagania klauzuli ogólnych obowiązków ustawy OSHA, która wymaga od pracowników utrzymywania ich miejsca pracy wolnym od poważnych zagrożeń.
www.osha.gov/law-regs.html

W 22 federalnych stanach USA, na przykład w stanach Michigan i Kalifornia, władze stanowe realizują program BHP, który wykonuje obowiązki OSHA w tych stanach, wdrażając równoważne lub czasami nawet ostrzejsze wymagania. Zgodnie z OSHA: Wszystkie stany muszą opracować przepisy dotyczące przepisow BHP, które są co najmniej tak skuteczne jak porównywalne aktualne rozporządzenia państwowe (Większość stanów przejmuje przepisy, które już obowiązują w całym kraju). Poszczególne stany mogą zaś wdrożyć normy dotyczące zagrożeń, których nie wzięto pod uwagę w obowiązujących normach OSHA.

Jako przepisy rządowe, normy OSHA są w pewnym stopniu porównywalne z dyrektywami europejskimi, mimo że wymagania techniczne są bardzo zróżnicowane. OSHA w większym stopniu opisuje specyficzne obowiązkowe wymagania techniczne niż wymagania abstrakcyjne. Inna ważna różnica polega na tym, że dyrektywy UE są skierowane głównie do producentów i montażystów maszyn, podczas gdy normy OSHA przeznaczone są dla pracowników obsługujących maszynę (ogólnie dla nabywcy lub właściciela maszyny). Dlatego też w USA nabywca odpowiada za spełnienie wymagań OSHA.

Oprócz przeprowadzania planowych i nieplanowanych kontroli, inspektorzy OSHA są również wzywani w przypadku wystąpienia wypadku. Jeśli zostanie stwierdzone, że nie uwzględniono „dobrowolnych” norm ANSI, wówczas grzywny OSHA mogą być wyższe. Kary mogą być poważniejsze w przypadku wszczęcia postępowania cywilnego.

Amerykański Instytut Normalizacyjny (ANSI)

Normy ANSI zostały opracowane przez organizacje prywatne i mają one status „dobrowolnych norm przemysłowych”. Jednak normy ANSI wciąż spotkaćjako część umowy. Wiele norm OSHA opiera się na normach ANSI. W wielu przypadkach obowiązkowa norma OSHA bazuje na starszej wersji dobrowolnej normy ANSI. Wówczas zaleca się stosowanie obu norm.

Underwriters Laboratories (UL)

UL publikuje normy bezpieczeństwa. Zawierają one głównie wymagania dotyczące elektrycznych urządzeń i podzespołów. Jednym z przykładów jest UL 508A (przemysłowe panele sterowania). Niektóre normy UL zostały przedstawione ANSI przez UL; obecnie są one również normami ANSI. Normy UL dotyczą głównie ryzyka związanego z pożarem i porażeniami elektrycznymi.

OSHA wymaga, aby niemal wszystkie urządzenia elektryczne oraz przewody były zgodne z odpowiednimi normami Ul i aby normy te były wyszczególnione/certyfikowane przez krajowe uznane laboratoria testujące (NRTL). OSHA publikuje wykazy laboratoriów NRTL. W wykazach tych występują między innymi CSA (Canadian Standards Association), Intertek (ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD i UL (Underwriters Laboratories). Warto odnotować, że normy UL często różnią się lub nawet są sprzeczne z normami IEC (International Electrotechnical Commission) oraz normami europejskimi (EN). Zgodność z normami UL jest poświadczona obecnością na urządzeniu znaku testu NRTL. Organizacje publikują również listę zgodnych produktów, tak więc urządzenia te są zaklasyfikowane jako „wymienione na liście”. Inspektorzy elektrycy w USA poszukują na urządzeniu znaku testowania (UL, CSA itd.). Urządzenia bez znaku testowania zazwyczaj nie są dopuszczane do użytku.    Większość laboratoriów ma akredytacje dla kilku krajów. Akceptowany jest wyłącznie znak testowania „US”. (Na przykład znak testowania TÜV dla Europy lub Chin nie ma znaczenia w USA.)

National Fire Protection Association (NFPA)

Kodeks National Electrical Code (NEC) jest publikowany przez NFPA (National Fire Protection Association) jako ANSI/NFPA 70. Zgodność z kodeksem NEC jest weryfikowana przez jednostki kontrolne podlegające lokalnej władzy (zazwyczaj miejskie), w szczególności w przypadku nowych budynków i większych konstrukcji.

Stowarzyszenie NFPA publikuje również normę ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Obejmuje ona ten sam zakres co norma EN/IEC 60204-1, ale nie jest identyczna. Zgodność z normą ANSI/NFPA 79 jest w zasadzie dobrowolna, jednak wymagana jest przez niektóre stany federalne USA i przez lokalne władze.

Ustawy i normy obowiązujące w Kanadzie

Niektóre miejsca pracy w Kanadzie podlegają ustawodawstwu federalnemu, honorowanemu przez Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) - Kanadyjskie Centrum BHP. Jednak większość podlega regulacjom prowincji lub lokalnym.

Uwaga: Certyfikacja CE stanowi wymaganie europejskie. Nie jest ona uznawana w Kanadzie i nie ma tam istotnego znaczenia.

Normy elektryczne w Kanadzie są publikowane przez CSA (Canadian Standards Association) - Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne. Są one często zbliżone do wymagań obowiązujących w USA. Niektóre normy elektryczne CSA bazują na normach IEC i dostosowane są do potrzeb kanadyjskich; pozostałe zostały opracowane łącznie z UL lub NFPA. Bezpieczeństwo elektryczne jest certyfikowane przez laboratoria, akredytowane przez SCC (Standards Council of Canada).

CSA publikuje również normy mechaniczne w Kanadzie. Niektóre z nich bazują na normach ANSI lub zostały opracowane wspólnie z ANSI; inne bazują na normach ISO.

Kanada

Ontario

W prowincji Ontario techniczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn są porównywalne z podobnymi, stosowanymi w UE . Niemniej jednak nie jest dopuszczalna certyfikacja własna przeprowadzona przez producenta. W przypadku większości nowo zainstalowanych lub modyfikowanych maszyn rozporządzenie Ontario Regulation 851 (zakłady przemysłowe – przepisy bezpieczeństwa) wymaga, aby właściciel lub pracodawca zapewnił, że maszyna nie zostanie uruchomiona aż do momentu przeprowadzenia przeglądu PSHSR (wstępnego przeglądu BHP), zazwyczaj przez licencjonowanego technika. Przeglądy PSHSR przeprowadzone z ramienia Ministerstwa Pracy w Ontario analizują kombinację przepisów pochodzących z norm CSA, ANSI, ISO i EN.

W kategoriach bezpieczeństwa elektrycznego kodeks bezpieczeństwa elektrycznego Ontario i rozporządzenie Ontario 438/07 wymagają, aby wszystkie produkty i urządzenia elektryczne były certyfikowane i oznakowane zgodnie z normami CSA przez instytucję akredytowaną przez SCC. Instalacje elektryczne w budynkach muszą również zostać skontrolowane przez organy bezpieczeństwa elektrycznego – Electrical Safety Authority (ESA).

Quebec

W prowincji Quebec ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa muszą być dostępne zarówno w języku angielskim, jak i francuskim.

Inne prowincje

Inne prowincje w Kandzie mają podobne wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego do obowiązujących w prowincji Ontario, na podstawie Kanadyjskiego kodeksu elektrycznego – Canadian Electrical Code (CEC lub „CE Code”) oraz innych norm CSA. W odniesieniu do bezpieczeństwa maszyn prowincje inne niż Ontario w większości wykorzystują normy CSA.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl