Polska | polski

Ustawy i normy obowiązujące w Europie

Europie

W ramach Unii Europejskiej obowiązują różne dyrektywy, które muszą zostać włączone do prawa krajowego przez poszczególne kraje członkowskie.

Jedną wspólną cechą wielu dyrektyw jest obowiązkowe opatrzenie znakiem CE produktów podlegających tym dyrektywom.

Kraje nienależące do UE mają nieraz różniące się między sobą ustawy i dyrektywy.

Zależności pomiędzy dyrektywami, ustawami i normami w Europie

Dyrektywy są adresowane do krajów członkowskich UE, które są zobowiązane do ich włączenia do prawa krajowego. W Niemczech na przykład proces ten odbywa się za pośrednictwem dokumentu o bezpieczeństwie produktów: Product Safety Act (ProdSG).

Normy nie są prawnie wiążące i reprezentują tylko stan wiedzy i techniki w momencie ich publikacji. Nie można ich zastosować w procedurze oceny zgodności UE do chwili ich zharmonizowania z dyrektywą UE poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Spełnienie wymagań prowadzi do „domniemania zgodności”, które stwierdza, że w przypadku prawidłowego wdrożenia normy producent może przyjąć, że spełnione są podstawowe wymagania dyrektywy UE dotyczące BHP, określone w załączniku do normy.

Jeśli producent maszyny w prawidłowy sposób stosuje dyrektywy europejskie i odpowiednie normy zharmonizowane, wówczas zadanie udowodnienia odpowiedzialności za produkt będzie należało do strony przeciwnej. Oznacza to, że w razie wypadku władze sprawujące nadzór nad rynkiem (w Niemczech inspektorat fabryk) lub prokurator muszą udowodnić producentowi, że dyrektywy i zharmonizowane normy nie zostały w sposób prawidłowy określone ani wdrożone.

Kraje UE

Dyrektywa maszynowa

Gdy w roku 1993 ratyfikowano dyrektywę maszynową, jej celem było usunięcie barier handlowych i stworzenie wolnego rynku wewnętrznego w ramach Europy. Po dwuletnim okresie przejściowym dyrektywa maszynowa zaczęła obowiązywać w Europie od dnia 01.01.1995 r. Opisuje ona unormowane wymagania dotyczące BHP w kategoriach współpracy człowieka z maszyną i zastępuje szereg państwowych regulacji istniejących wcześniej i dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE weszła w życie 29 grudnia 2009 roku.

Obowiązkowy znak CE

W odniesieniu do produktów podlegających jednej lub większej liczbie spośród wymienionych poniżej dyrektyw istnieje obowiązek stosowania znaku CE. Dla produktów tych musi również zostać wystawiona deklaracja zgodności.

Na jej podstawie producent potwierdza, że jego produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw europejskich odnoszących się do jego produktu. Oznacza to, że może skierować na rynek i sprzedać swój produkt wewnątrz Unii Europejskiej, aktualnie na obszarze 27 państw, w tym w Szwajcarii, Norwegii i Turcji, bez uwzględniania jakichkolwiek krajowych przepisów.

Deklaracje zgodności dla produktów Pilz dostępne są do pobrania.

Przykłady dyrektyw UE wraz z obowiązkowym znakiem CE

  • Dyrektywa dotycząca ochrony przeciwwybuchowej 2014/34/UE
  • Dyrektywa dźwigowa 2014/33/UE
  • Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG
  • Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
  • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
  • Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
  • Dyrektywa w sprawie wyrobów medycznych (93/42/EWG)
  • Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
  • Dyrektywa w sprawie środków ochrony indywidualnej (89/686/EWG)
  • Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek (2009/48/WE)

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii obowiązuje specjalna dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – PUWER (Provision and Use of Work Equipement Regulations).

Jej zapisy obejmują wszystkie narzędzia pracy wykorzystywane przez pracowników podczas wykonywania zadań – od młotka po prasy mechaniczne i pojazdy silnikowe. „Stosowanie” narzędzi pracy obejmuje również konserwację, czyszczenie, transportowanie oraz odbiór narzędzi pracy.

Przepisy PUWER nie tylko nakładają obowiązek dostarczenia i właściwego utrzymywania narzędzi pracy, ale również stwierdzają, że konieczne jest niedopuszczanie do powstawania ryzyka wiążącego się z użytkowaniem urządzeń.

Wielka Brytania

Co oznacza PUWER?

Przepisy PUWER zostały utworzone w ramach Ustawy o BHP z roku 1974 i zaczęły obowiązywać od dnia 5 grudnia 1998 r. Głównym zadaniem przepisów PUWER, jest zagwarantowanie bezpiecznych narzędzi pracy w całym okresie eksploatacji, niezależnie od ich stanu, wieku lub pochodzenia.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Każdy pracownik zobowiązany jest do oceny zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia osób w ich miejscu pracy. Przepisy te nie tylko wymagają, aby pracodawcy zapewniali odpowiednie i bezpieczne narzędzia pracy, ale uwzględniali również warunki pracy i wszelkie zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, również poprzez zapewnienie odpowiedniego szkolenia.

Jaki jest zasięg PUWER?

Przepisy PUWER odnoszą się do zapewnienia i użytkowania wszystkich narzędzi i maszyn, w tym urządzeń ruchomych i urządzeń podnoszących, czyli w skrócie do wszelkich narzędzi i pojedynczych maszyn, aż po zakłady montażowe.

Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl