Polska | polski

Znak CE

Czy producent musi przeprowadzić ocenę ryzyka dla zbudowanej maszyny, aby całkowicie spełnić wymagania zharmonizowanej normy typu C?

Tak, producent musi w każdym przypadku przeprowadzić ocenę ryzyka.

Dyrektywa maszynowa (artykuł 5, paragraf 1) wymaga, aby producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel zapewnił spełnienie przez maszynę podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wymienionych w Załączniku I. W załączniku tym zawarte jest również wymaganie przeprowadzenia oceny ryzyka.

Jednakże, jeśli maszyna spełnia wymagania zharmonizowanej normy typu C, producent ma przewagę polegającą na tym, że odpowiednia norma będzie pomocna przy dokonywaniu oceny ryzyka.

Ponadto spełnienie wymagań normy zapewni „domniemanie zgodności” polegające na założeniu, że maszyna została zaprojektowana i zbudowana zgodnie z obowiązującymi zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa maszyn oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu obowiązuje przeciwną stronę. W razie niezastosowania zharmonizowanych norm, obowiązek dostarczenia dowodu w przypadku reklamacji spoczywa na producencie.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl