Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Co charakteryzuje osobę kompetentną?

Uznajemy daną osobę za kompetentną, gdy dysponuje ona wiedzą techniczną niezbędną do skontrolowania sprzętu roboczego i instalacji wymagających monitorowania. Wiedzę tę można zdobyć podczas szkolenia zawodowego, na podstawie doświadczenia oraz aktualnej aktywności zawodowej. Osoba ta powinna doskonale rozumieć zagadnienia związane z bezpieczeństwem (patrz również: paragraf 2, punkt 7 dokumentu BetrSichV).

Niezbędna wiedza techniczna może różnić się w zależności od złożoności testów.

Doświadczenie zawodowe zakłada, że osoba kompetentna miała do czynienia ze sprzętem roboczym porównywalnym z testowanymi urządzeniami przez udokumentowany okres czasu w ramach swojej praktyki zawodowej i zna jego funkcjonowanie w zakresie wymaganym do testowania.

Aktualna aktywność zawodowa obejmuje odpowiednie szkolenie ustawiczne: na przykład kursy szkoleniowe dla osób kompetentnych oraz przeprowadzenie szeregu testów w ciągu roku, w celu utrzymania umiejętności praktycznych. W przypadku niemożliwości utrzymywania niezbędnych umiejętności konieczne będzie ponowne zdobycie doświadczenia i wiedzy technicznej poprzez uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez strony trzecie. Osoba kompetentna musi również znać techniczne wymagania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle oraz wymagania techniczne przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w innym kraju, przepisów dotyczących ubezpieczenia od wypadków, a także innych postanowień (np. norm) - w zakresie umożliwiającym ocenę stanu bezpieczeństwa sprzętu roboczego.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl