Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy autor projektu elektrycznego jest współodpowiedzialny w przypadku, gdy jego firma nie stosuje lub nie zamierza stosować nowych norm bezpieczeństwa, i czy może ewentualnie uniknąć takiej odpowiedzialności, uzyskując odpowiedni dokument podpisany przez swego pracodawcę? Czy też musi on odmówić współpracy w sytuacji nieotrzymania niezbędnych informacji dotyczących wymagań redukcji ryzyka i gdy być może otrzymuje tylko informacje słowną np. „Budujemy jak zawsze, zgodnie z kategorią 2”?

Zgodnie z artykułem 5 dyrektywy maszynowej przed wprowadzeniem maszyny do obrotu (lub oddaniem do użytku) producent musi zapewnić spełnienie przez maszynę obowiązujących zasadniczych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosowanie konkretnych norm nie jest określone na mocy prawa.

„Założenie zgodności” – Użytkownik działa zgodnie z ustawą/dyrektywami
Jednakże zastosowanie norm zharmonizowanych nie inicjuje „założenia zgodności”, to znaczy założenia, że maszyna została zaprojektowana i skonstruowana zgodnie z odpowiednimi podstawowymi wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku reklamacji obowiązek dostarczenia dowodu obowiązuje przeciwną stronę. W razie niezastosowania zharmonizowanych norm, obowiązek dostarczenia dowodu w przypadku reklamacji spoczywa na producencie.

Do określenia aktualnego stanu można również przywołać normy zharmonizowane, co jest minimalnym wymaganiem dotyczącym producenta (zgodnie z Załącznikiem 1 dyrektywy maszynowej). Norma uważana jest za zharmonizowaną, jeśli została wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeśli będąc projektantem ustalisz, że aktualny stan techniki nie znalazł odzwierciedlenia w projekcie maszyny lub że maszyna nie spełnia odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, wówczas musisz zawiadomić swoich zwierzchników o tym fakcie w formie pisemnej. Zgodnie z prawem nie istnieją żadne zobowiązania pomiędzy nabywcą i projektantem, lecz pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Zatem projektant nie będzie pociągnięty do odpowiedzialności w sądzie. Niemniej jednak zawsze zaleca się posiadanie dokumentacji pisemnej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl