Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy musi być wykonana bezpieczna ocena przełącznika wyboru trybu pracy?

Na podstawie dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz obowiązujących norm, przełącznik wyboru trybu pracy [OMSS] musi być zainstalowany zawsze wtedy, gdy maszyna może dysponować kilkoma trybami pracy i/lub sekwencjami sterowania wymagającymi różnego poziomu bezpieczeństwa.

Do OMSS odnoszą się poniższe minimalne wymagania:

  • Każde położenie przełącznika może jedynie uaktywnić jeden tryb pracy.
  • Uruchomienie samego OMSS może nie być wystarczające do włączenia instalacji, maszyny.
  • Wybrany tryb pracy musi być nadrzędny w stosunku do wszystkich innych funkcji sterowania instalacji/maszyny, z następującym wyjątkiem: wyłącznik awaryjny/usunięcie stanu awaryjnego

Bezpieczna ocena OMSS nie jest przedmiotem wyraźnej regulacji w dyrektywie maszynowej ani w obowiązujących normach. Wyjątek stanowią tu niektóre normy związane z produktami (normy typu C). Niemniej jednak wymaganie mówiące o tym, że: „każda pozycja przełącznika może uaktywniać tylko jeden tryb pracy” może być spełnione tylko przez bezpieczną ocenę przełącznika OMSS. Zgodnie z normą sterownikowi nie można przydzielić kategorii bezpieczeństwa ani też nie może on bezpiecznie oceniać przełącznika OMSS.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl