Polska | polski

Ostfildern, 01.10.2015

Digitalizacja, internacjonalizm i rola ludzi znajdują się na pierwszym planie – przyszłość automatyzacji jest całkowicie bezpieczna

Najczęściej zakłada się, że bezpieczeństwo zawsze jest w jakiś sposób zagwarantowane i zaczyna się o nim myśleć dopiero w sytuacji rzeczywistego zagrożenia; bezpieczeństwo ma za zadanie ochronę ludzi, maszyn i środowiska. W przeszłości bezpieczeństwo i automatyzacja były zazwyczaj traktowane jako dwa niezależne systemy, których cele przynajmniej częściowo pozostawały względem siebie sprzeczne. Praktyka dowodzi, że rozpatrywanie funkcji bezpieczeństwa wraz z technologią automatyzacji pozwalają uzyskać zdecydowanie lepszą pozycję startową. W ten sposób zadania automatyzacji można rozwiązywać o wiele łatwiej.

Do głównych cech współczesnego świata przemysłowego należą rosnące standardy życia, większa gama produktów oraz ich większe zróżnicowanie, co prowadzi do coraz liczniejszych ich wariantów charakteryzujących się jeszcze krótszymi niż dotychczas cyklami życia produktów. Tego typu rozwój stanowi najbardziej aktualne wyzwanie dla przemysłu produkcyjnego: produkty trzeba wytwarzać z większą elastycznością, szybciej i przy większej oszczędności wykorzystywanych zasobów.    

Zadaniem automatyzacji jest ułatwianie ludziom codziennego życia, wspomaganie ich funkcjonowania w otoczeniu osobistym i przemysłowym oraz pomoc w sterowaniu otaczającymi ich złożonymi procesami. To właśnie automatyzacja w coraz większym stopniu dyktuje tempo rozwoju nowego społeczeństwa przemysłowego. Niepodzielnie związana jest z nią niezawodność, jak również efektywność produkcji przemysłowej. Automatyzacja tworzy podstawę techniczną dla produkcji masowej. Lecz wysiłki mające na celu zoptymalizowanie produkcji podlegają regule „magicznego trójkąta”, na który składają się cena, czas i jakość.

Sukces optymalizacji „magicznego trójkąta” zależy przede wszystkim od sposobu, w jakim następujące trendy znajdują odzwierciedlenie w automatyzacji: po pierwsze digitalizacja zwiększająca efektywność oraz elastyczność produkcji i technologii, po drugie internacjonalizacja mająca zaspokoić popyt globalny i uczynić czynności produkcyjne powszechnymi w skali światowej i po trzecie (coraz bardziej) rosnące znaczenie czynnika ludzkiego w zakładzie produkcyjnym.
W kształtowaniu tych trendów aspekt bezpieczeństwa zajmuje bardzo istotne miejsce. Jeśli aspekty bezpieczeństwa są bagatelizowane lub uwzględniane tylko w sposób powierzchowny, to ich praktyczne wdrożenie staje się wówczas trudniejsze lub niemal niemożliwe.

Bezpieczeństwa nie można traktować jako wartości gwarantowanej
Mechanizacja produkcji została zainicjowana podczas pierwszej rewolucji przemysłowej, gdy w roku 1787 Edmund Cartwright wprowadził pierwsze krosna tkackie. Wówczas główną motywacją stało się zwiększenie wydajności, i nikt nie zastanawiał się nad bezpieczeństwem pracujących tkaczy. Obecnie, w przeciwieństwie do tamtych czasów, uwaga skupiona jest w takim samym stopniu na procesie efektywności produkcji, jak i na bezpieczeństwie pracownika.


Filozofia firmy Pilz jest punktem wyjścia dla wszystkich rozważań dotyczących aspektu bezpieczeństwa automatyzacji; chroni ona prawa jednostki do fizycznej nienaruszalności. Ponadto, przynajmniej w zakresie Dyrektywy Maszynowej UE zapewnienie bezpieczeństwa we wszystkich cyklach życia maszyny nabrało niemal statutowego charakteru. Mimo to, w wielu krajach bezpieczne urządzenia i warunki pracy nadal nie są przedmiotem troski. Nawet w Europie bezpieczna automatyzacja jest stosunkowo od niedawna przedmiotem najwyższego zainteresowania.

Do końca lat 80. bezpieczeństwo było interpretowane w kategoriach ścisłego mechanicznego rozdzielenia obszarów pracy ludzi i maszyn. W roku 1987, 200 lat od wynalezienia krosna tkackiego, na rynek wkroczyła firma Pilz z pierwszym przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZ, który w sposób niezawodny zatrzymywał urządzenie w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu. I dopiero w roku 1995, kiedy to firma Pilz wprowadziła pierwszy programowalny system bezpieczeństwa PSS 3000, stało się możliwe wykorzystywanie technologii bezpieczeństwa elektronicznych obwodów sterowania. Funkcjonujące do tego roku w Europie ustawy i normy wyraźnie zabraniały stosowania wyłącznie elektronicznego systemu sterowania w technologii bezpieczeństwa. Zmiana w obowiązującym ustawodawstwie nastąpiła dopiero po długich negocjacjach z niemieckimi ministerstwami gospodarki, pracy i spraw socjalnych, jak również z odpowiednimi europejskimi komitetami w Brukseli. Obecnie funkcje oprogramowania oparte na technologii bezpieczeństwa stały się powszechną i obowiązującą praktyką.

Digitalizacja: możliwość łączenia jako punkt odniesienia dla wydajności
Stosowanie technologii internetowych się już powszechne w życiu codziennym. Za pośrednictwem internetu dokonujemy zakupów, operacji bankowych, odwiedzamy online departamenty rządowe i przesyłamy fotografie do chmury. Aby to uczynić, musimy dysponować danymi w formie cyfrowej. Czwarta rewolucja przemysłowa lub „Internet rzeczy” będzie kolejnym krokiem. W Niemczech znaleźliśmy odpowiednią nazwę dla niewidocznego zastosowania technologii internetowej w produkcji: Industrie 4.0. Jej celem jest zbudowanie inteligentnej fabryki, która może z łatwością dostosowywać się do zmieniających się procesów, warunków pracy oraz różnych rozmiarów produkcji.

Możemy jedynie domyślać się, jakie możliwości będą wykorzystywane, gdy w przyszłości w każdej przyszłej maszynie, w każdym obszarze fabryki, w każdym produkcie i w każdej fabryce nastąpi całkowite zintegrowanie danych oraz gdy wszystkie wymagane dane staną się w sposób ciągły dostępne w czasie rzeczywistym w punkcie, w którym będą wymagane. Bezspornym faktem jest, że zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez VDI, 40% wzrostu gospodarczego Niemiec zawdzięcza się digitalizacji. Tak więc dane cyfrowe i ich efektywna wymiana określą w przyszłości proces produkcyjny i reprezentować będą rzeczywistą wartość w łańcuchu procesów. Wzrośnie nie tylko poziom zintegrowania; stanie się on w istocie punktem odniesienia dla postępu dotyczącego wydajności.

W kategoriach technicznych, digitalizacja i integracja nie stanowią problemu w środowisku przemysłowym. Są one jednak szczególnym wyzwaniem, gdy chodzi o opanowanie systemów zintegrowanych w całej swojej złożoności. W rozwiązaniach, w których zadania stają się bardziej złożone, wzrasta ryzyko popełniania błędów. Tak więc w przyszłości kluczowymi zadaniami nowoczesnych rozwiązań automatyzacji będzie między innymi opanowanie rosnącej złożoności rozproszonych, zintegrowanych maszyn oraz systemów, w sposób możliwie najbardziej przyjazny dla użytkownika.

Firma Pilz oferuje niezbędne wsparcie w postaci narzędzi programowych, takich jak edytory, które są w równej mierze odpowiednie zarówno dla automatyzacji, jak i zapewnienia bezpieczeństwa. Narzędzia te wspomagają użytkownika i w sposób ciągły kontrolują wprowadzane informacje. Zatem już na samym starcie wyeliminowane zostają nieprawidłowości działania. W rezultacie zarówno funkcje automatyzacji, jak i bezpieczeństwa dążą do dostarczenia jednego rozwiązania – będącego fizyczną kombinacją, lecz w ujęciu logicznym pozbawionego informacji zwrotnej i wyraźnie odmiennego.

Skutkiem zdecentralizowania wszystkich funkcji łączności jest wzrost zapotrzebowania na zabezpieczenia komunikacji. Obejmuje on w równej mierze aspekty bezpieczeństwa (bezpieczeństwa maszyn), jak i wymagania ochrony (zabezpieczenia operacyjnego). Nowe cele dotyczące zabezpieczeń wraz z obowiązującymi wymaganiami obejmują teraz ochronę danych produkcyjnych, ochronę produktu i ochronę przed plagiatem, ochronę know-how, a także ochronę dostępu oraz integralności. Firmie Pilz znane są wymagania bezpieczeństwa przedsiębiorstw zajmujących się mechanizacją i automatyzacją, ale również wymagania użytkowników końcowych. Wyzwaniem jest unormowanie wymagań obu dziedzin automatyzacji i technologii informacyjnej w celu uzyskania odpowiednich, nadających się do wdrożenia rozwiązań. W przyszłości oba obszary bezpieczeństwa będą ściśle ze sobą powiązane: bezpieczeństwo bez zabezpieczeń nie jest możliwe, i odwrotnie.

Międzynarodowość: automatyzacja przekracza granice
Wysoki stopień dojrzałości technologii informacyjnej i komunikacyjnej sprzyja również wykorzystywaniu w skali światowej technologii automatyzacji przemysłowej.
Z jednej strony, lokalne firmy automatyzują swoją produkcję w celu bardziej oszczędnego funkcjonowania. Im bardziej procesy produkcji są zautomatyzowane, tym większe wyzwanie stanowią wymagania, przed którymi stają pracownicy fabryki.
Z drugiej zaś strony, przedsiębiorstwa działające w skali międzynarodowej realizują operacje produkcyjne zgodnie z tymi samymi znormalizowanymi procesami w skali całego świata. Ich celem jest minimalizowanie liczby różnych konstrukcji maszyn, którymi należy zarządzać, i które należy wdrażać, aby móc zmniejszyć koszty i wysiłki organizacyjne. Korzyścią dla globalnego użytkownika jest możliwość zainicjowania działania pracowników lub maszyn, w różnych lokalizacjach na całym świecie, produkujących towary zgodnie z tymi samymi specyfikacjami jakości i procesów. Umożliwia to eksportowanie architektury bezpieczeństwa do innych regionów, nawet gdy wymagania bezpieczeństwa lokalnie są ograniczone lub nie obowiązują. Istnienie aktywnych użytkowników końcowych, integratorów systemów i dostawców w ujęciu globalnym, przyczynia się do stopniowego dopasowania lokalnych norm – co pozostawało dotychczas zupełnie niedostrzeganą korzyścią globalnej integracji.
Ważnym wymaganiem w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa jest jednolite międzynarodowe zrozumienie, czym jest bezpieczeństwo, a także prawo do mówienia o bezpiecznej maszynie lub o bezpiecznym procesie. Firma Pilz ustanowiła międzynarodowy standard bezpieczeństwa dla szkolenia, poprzez stworzenie CMSE® - Certified Machinery Safety Expert. W 2013 roku firma Pilz wspólnie z TÜV NORD opracowała międzynarodowy system szkolenia, w ramach którego w 22 krajach na całym świecie odbywa się szerokie udostępnianie wiedzy na temat cyklu życia maszyn.

Nowy zakres odpowiedzialności pracowników
DIN V 19233 [1972] definiuje automatyzację jako „wyposażenie urządzenia w sposób umożliwiający jego działanie zgodnie z zamierzeniem, w całości lub częściowo, bez interwencji ludzkiej”.
Ideałem automatyzacji było zastąpienie ludzi i wyparcie ich z hal fabrycznych. Wszelkie plany mające na celu stworzenie fabryk, do których zabroniono by dostępu ludziom, obecnie są już nieaktualne. Wraz z rosnącym stopniem ich skomplikowania okazało się jasne, że w szeregu dziedzin ludzie mają przewagę nad maszynami. Ludzie są niezbędni w produkcji inteligentnej, ponieważ w przeciwieństwie do maszyn, mogą samodzielnie oceniać sytuację, formułować oceny, a także podejmować niezależne decyzje.
Jeśli w produkcji mają nadal uczestniczyć ludzie, konieczne musi być dostosowanie miejsc pracy do wieku i kwalifikacji poszczególnych pracowników. Roboty mogą wykonywać więcej zadań, które są dla ludzi zbyt wyczerpujące fizycznie lub szczególnie monotonne, podczas gdy dla ludzi zarezerwowane będą czynności wyższego stopnia. Tak więc automatyzacja będzie mogła udzielić odpowiedzi na pytania związane z pojawiającymi się zmianami demograficznymi.

Zamiast zwykłej współpracy, jej rezultatem będzie pewna forma pracy, w której ludzie i maszyny nie tylko będą pracować razem, lecz w coraz większym zakresie będą ze sobą współpracować. W wielu obszarach będzie to oznaczać, że ludzie zbliżą się do maszyn, lub ludzie i maszyny będą wspólnie wykonywać zadania a tym samym będą dzielić obszar roboczy, umożliwiając obu stronom wykorzystywanie własnych atutów. Im większa jest współpraca ludzi z maszynami, tym ważniejsze staje się bezpieczeństwo. Wyłącznie w warunkach gwarantowanego w każdej chwili bezpieczeństwa ludzie będą mogli pracować ramię w ramię z robotami.

Te nietradycyjne formy współpracy i na nowo zdefiniowane obowiązki pracownika domagają się nowoczesnych, dynamicznych mechanizmów bezpieczeństwa. Na przykład, zamiast nagłego zatrzymania robota, gdy pracownik wkroczy w obszar roboczy, możliwe będzie kontynuowanie jego pracy przy zmniejszonej (a tym samej bezpieczniejszej) prędkości – w przyszłości te nowe formy będą mogły realizować bezpieczne strategie uniknięcia zagrożenia. Inteligentne czujniki i aktuatory w systemach rozproszonych będą przejmować od jednostek sterujących coraz więcej funkcji, prowadząc do lepszego współdziałania pomiędzy poszczególnymi modułami maszyn, a także między człowiekiem i maszyną. Bezpieczne sterowniki ruchu, które są ze sobą połączone synchronicznie przez Ethernet, już obsługują funkcje kontroli i oceny. Inteligentne systemy oferowane przez firmę, do których należą pierwszy system kamer bezpieczeństwa SafetyEYE służący do monitorowania obszaru roboczego w trzech wymiarach, system kamer bezpieczeństwa PSENvip, określają ukierunkowanie na technologię inteligentnych czujników.

Zakres rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa jest tak różnorodny, jak różnorodne są formy współpracy człowiek-maszyna. Nie jest możliwe stwierdzenie, że wykorzystywany system robotów lub technologia bezpieczeństwa są bezwzględnie bezpieczne. Każde zastosowanie wymaga oddzielnej oceny jego bezpieczeństwa technicznego. Bezpieczna współpraca człowiek-maszyna jest ostatecznie wynikiem współdziałania pomiędzy: warunkami określonymi prawem, opartą na nim analizą ryzyka, wyborem robota realizującego odpowiednie funkcje bezpieczeństwa, wyborem prawidłowych dodatkowych podzespołów bezpieczeństwa oraz walidacji.

Mierzalne bezpieczeństwo
Wizerunek bezpieczeństwa ulega zmianom: bezpieczeństwo nie jest już traktowane wyłącznie jako obowiązek spełnienia przepisów. W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo jest warunkiem dostępności i efektywności produktu.
Na przykład digitalizacja: jest ona kluczem do przyszłości automatyzacji. Jednak jeśli ochrona osób, maszyn lub danych zostanie narażona przez źródła błędów, rynek jej nie zaakceptuje. Bezpieczeństwo słusznie zostało określone i zdefiniowane jako czynnik krytyczny dla osiągnięcia sukcesu w zaleceniach Research Alliance na potrzeby rządu niemieckiego przy tworzeniu aktów wykonawczych. Firma Pilz była od początku zdecydowanym zwolennikiem takiego podejścia. Bez bezpieczeństwa (obejmującego także zabezpieczenia) platforma Industrie 4.0 nie będzie funkcjonowała prawidłowo.
Jako ambasador bezpieczeństwa, firma Pilz nalega na uznanie w skali globalnej celu, jakim jest „bezpieczne miejsce pracy”. Globalizacja wspomaga tworzenie jednolitych standardów. Gdziekolwiek występuje automatyzacja, tam również podnoszą się standardy bezpieczeństwa. Przenosi to bezpieczeństwo na poziom wartości korporacji: firmy mogą uzyskiwać korzyści konkurencyjne za pośrednictwem jakości swoich standardów bezpieczeństwa, i tym samym nabierają one wyrazistości.

Rola ludzi w inteligentnej fabryce ulega następnie przedefiniowaniu w celu udoskonalenia produkcji i uczynienia jej bardziej efektywną, jako część osiągnięcia żądanych standardów jakościowych. Obecnie największą wagę przykłada się już nie tylko do maszyn zastępujących ludzi, ale do sposobu, w jakim oba te podmioty mogą z sobą współpracować, pod warunkiem zapewnianie ludziom odpowiedniej ochrony.
Rozwiązania automatyzacji przygotowywane na użytek przyszłych rozwiązań już na samym początku muszą uwzględniać aspekt bezpieczeństwa. Jest to związane z faktem, iż bezpieczeństwo dotyczy nie tylko sprzętu, jest ono funkcją, która sięga o wiele dalej niż czysto techniczne rozważania.
 

Kontakt

Martin Kurth
Praca korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Prasa Techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Kontakt z mediami
Austria
Telefon: +43 1 7986263-13
Adres e-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Kontakt z mediami
Szwajcaria
Telefon: +41 62 88979-33
Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch
 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: