Polska | polski

Ostfildern, 01.10.2015

Zorientowanie na wartości dla sukcesu – wartości tworzą przyszłość

Rok 2015 będzie szczególnie zapamiętanym przez firmę Pilz: - Otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego poza Europą – w Jintan, w Chinach - Budowa nowego centrum produkcyjno-logistycznego imienia Petera Pilza w Ostfildern i rozbudowa Kampusu Pilz - Nowe logo wizualnie podkreśla pozycję dostawcy kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa i automatyzacji. - PPilz wprowadza na rynek swoje własne oprogramowanie do wizualizacji PASvisu - Po raz pierwszy w historii firmy liczba zatrudnionych pracowników przekroczy w tym roku 2000. Wszystko to dowodzi progresywnego charakteru firmy Pilz. Punktem wyjściowym do wszelkich działań są jej wartości i główne założenia.

Tak samo jak wzajemne odniesienia w prywatnym życiu zależą od powszechnych reguł i kodeksów postępowania, tak również współpraca ludzi w ramach przedsiębiorstwa opiera się na wartościach uświęconych tradycją. Te wielopokoleniowe zasady przestrzegane w firmie Pilz można z pewnością powiązać z tradycjami chrześcijańskimi. Respektowane przez nas wartości obejmują wzajemne docenianie i traktowanie siebie, wzajemny szacunek, a także uczciwość, otwartość, lojalność, wiarygodność, gotowość niesienia pomocy i pracowitość. Pojęcie członka zespołu myślącego i działającego w kategoriach przedsiębiorstwa zawarte jest w naszej misji. Wizerunek, jaki przedstawia ona sobą na rynku i wobec klientów, charakteryzuje zaufanie, wiarygodność i odwaga.

Zaufanie oznacza zaangażowanie
Od lat produkty i rozwiązania firmy Pilz zapewniają, że wszędzie tam, gdzie mogą mieć miejsce niebezpieczne ruchy lub zdarzenia w halach fabrycznych, na przykład w przypadku pras czy maszyn CNC lub w obszarach publicznych (w przypadku kolejek linowych, obiektów w wesołych miasteczkach, teatrów, technologii szynowej lub wysokich budynków), ludzie są zawsze bezpieczni i chronieni przez zagrożeniami. Wszystko to zależy od zaufania do technologii firmy Pilz, i stanowi dla niej wielkie wyzwanie

Odwaga wprowadzania innowacji
Pilz oferuje kompletne rozwiązania automatyzacji oparte na swojej podstawowej umiejętności zapewniania bezpieczeństwa – we wszystkim, począwszy od technologii czujników, aż po złożone systemy sterowania. Dlatego też w ofercie firmy pojawiło się oprogramowanie do wizualizacji procesów

PASvisu, które daje użytkownikowi pełny przegląd automatyzacji. Wykorzystanie tego rozwiązania otwiera nowe możliwości sterowania, monitorowania, analizowania i konserwacji maszyn. Zintegrowanie systemu wizualizacji z koncepcją sterowania instalacją ma zasadnicze znaczenie dla wydajności zakładu. Właśnie taka filozofia kierowała nami od najwcześniejszego etapu opracowywania rozwiązania PASvisu w roku 2012: użytkownicy rozwiązań sterowania firmy Pilz mają dostęp do wizualizacji danych systemu sterowania maszynami, co pozwala im sterować, diagnozować i monitorować wszystkie elementy instalacji.

Podobnie jak w przypadku wszystkich swoich najważniejszych produktów, również to rozwiązanie firma Pilz opracowała całkowicie we własnym zakresie: jest ono dziełem zespołu projektantów i inżynierów z Ostfildern oraz centrum projektowania w Cork, w Irlandii. Taki kompleksowy własny projekt wymaga przede wszystkim odwagi, a także wiedzy i odpowiednich zasobów. Odwagi, ponieważ w przypadku wszystkich tworzonych planów i prognoz nie ma nigdy stuprocentowej gwarancji lub całkowitej pewności odniesienia sukcesu. Nowy produkt może być zaakceptowany jako innowacja tylko pod warunkiem zaakceptowania go przez rynek. Sam fakt bycia liderem w dziedzinie technologii nie zapewnia firmie sukcesu. Upodobanie firmy Pilz do technologii i innowacji motywuje do odwagi innowacyjnej.

Standard Industrie 4.0 wymaga niezawodności
Na przestrzeni ostatnich dekad firma Pilz nabyła bogatego doświadczenia poprzez rozwój nowych produktów, wykorzystywanie aplikacji i aktywne uczestnictwo w wielu komitetach standaryzacyjnych, co można teraz wykorzystać, podejmując wyzwania przyszłości, w kształcie zgodnym ze standardem Industrie 4.0.

Rozwój odbywa się etapami. Każdy, kto pamięta etap łączenia układów mechanicznych i elektronicznych wie, że nie odbywał się on bez rozdźwięków i że budził wiele wątpliwości w obu obozach. W przypadku Industrie 4.0 będzie podobnie. Aktualna debata tocząca się wokół wymaganych standardów odzwierciedla wypełniony pracą proces dążenia do coraz większej integracji i wprowadzenia internetu do hal fabrycznych.

Począwszy od lat 80. i 90., aż po dzień dzisiejszy, firma Pilz jest aktywnym uczestnikiem procesów standaryzowania bezpieczeństwa maszyn i – jak potwierdzają niezależne źródła – tym samym wniosła znaczący wkład w historię przemysłu.

Wspólnie możemy stworzyć standard Industrie 4.0
Pilz dąży do zademonstrowania zaufania, niezawodności i odwagi, aktywnie kształtując przyszłość. Będzie kultywować te same wartości po osiągnięciu standardu Industrie 4.0. Poprzez swój udział w inicjatywie rządu niemieckiego Research Alliance firma Pilz pomaga we wprowadzaniu standardu Industrie 4.0 od samego początku. Inicjatywa ta została początkowo podjęta w centralnym organie doradczym dotyczącym polityki prowadzenia badań, do którego w roku 2010 została nominowana na stanowisko partnera zarządzającego Susanne Kunschert. Firma Pilz z powodzeniem propagowała bezpieczeństwo jako kluczowy czynnik sukcesu standardu Industrie 4.0. Bezpieczeństwo to powinno zostać zawarte w przedstawianych rządowi niemieckiemu zaleceniach dotyczących wszelkich działań. Będziemy kontynuować prace nad tworzeniem wspólnych, dających się zrealizować w praktyce standardów w komitetach takich jak Industrie 4.0, czy platforma badawcza SmartFactory KL – zawsze w perspektywie bezpieczeństwa.

Firma Pilz dysponuje gruntowną znajomością procesów niezbędnych dla stworzenia takich standardów. Pomagała w ich tworzeniu i definiowaniu zarówno na wczesnych etapach, jak i w późniejszych dekadach. Użytkownicy i projektanci maszyn mogą obecnie polegać na stworzonych standardach i dyrektywach. Firma Pilz ma prawo być z tego dumna, ponieważ ma to nieoszacowaną wartość w naszym nowoczesnym społeczeństwie przemysłowym.    

Ten proces standaryzacji jest również bardzo istotny dla ochrony. Industrie 4.0 wymaga niezawodnych standardów dotyczących ochrony, w przeciwnym razie uzyskane rozwiązania będą praktycznie niewykonalne. Będąc ambasadorem bezpieczeństwa, firma Pilz uważa, że jest to ważne zadanie na nadchodzące lata, zadanie, które należy rozwiązać wspólnymi siłami.

Stworzenie miejsca dla wartości
Rynek automatyzacji szybko zmienia się, zmuszając firmy takie jak Pilz do ciągłego rozwoju. Jeśli wspólne wartości, którymi są zaufanie, niezawodność, odwaga oraz odpowiadająca im kultura zarządzania, mają się rozwijać i być stosowane w praktyce, wówczas potrzebują samodzielności – zarówno intelektualnej, jak i fizycznej.

Firma Pilz zapewniła takie warunki dzięki stworzeniu nowego centrum produkcyi imienia Petera Pilza. Celem było wybudowanie obiektu spełniającego tak obecne, jak i przyszłe wymagania techniczne i środowiskowe. Pilz zamierza promować korzystne środowisko, nie tylko poprzez ochronę otaczającej przyrody lub bycie dobrym sąsiadem dla przyległej dzielnicy mieszkaniowej i strefy przemysłowej, lecz również wewnątrz samej firmy Pilz. Chce, żeby ludzie – i pracownicy, i goście – mogli dobrze czuć się w nowym budynku.

Budynek to tylko konstrukcja. To ludzie ożywiają go i nadają mu znaczenie. Taka była idea, która posłużyła nadaniu kształtu Kampusowi Pilz wraz z nowym centrum produkcji i logistyki. Zlokalizowane pod jednym dachem działy produkcji i związane z produkcją oraz wszystkie inne działy w jednym zakładzie: Przeniesienie do jednego budynku działu produkcji wraz z działem przyjęcia i wysyłki towarów oraz magazynem rozszerza i doskonali otoczenie pracy dla innych działów, w szczególności działu rozwoju, który w poprzednim budynku produkcyjnym zyskał dodatkowe miejsce na swoje laboratoria i biura.

Minimalne odległości między obiektami Kampusu
Jest prawie niemożliwe zmierzenie wartości tej doskonałej bliskości obiektów i związanej z nią jakości współpracy w Kampusie. Wszystkie działy w sposób ciągły otrzymują ocenę swojej pracy, kształtuje się również zrozumienie pracy innych. Panuje większa przejrzystość. Zmniejszyły się problemy z interfejsem pomiędzy poszczególnymi grupami. Wspomniane dystanse stały się zatem krótsze w sensie zarówno fizycznym, jak również intelektualnym. Stworzyliśmy warunki, które są bezsprzecznie bardzo korzystne. Oznacza to, że firma Pilz może udzielić swoim pracownikom przestrzeni na łączenie sił w celu „tworzenia” rzeczy – mieszkańcy Szwabii zwykli używać słowa „shaffen” na oddanie wszystkich odcieni pilności, z jaką przestrzegane są wartości firmy Pilz.

Uwaga skupiona na wartościach zapewnia dywidendy, które są wykładnikiem rozwoju naszej firmy. Za pierwsze trzy kwartały firma osiągnęła ogółem wszystkie swoje wartości docelowe dotyczące przychodów, i na tej podstawie zakłada, iż rok 2015 będzie charakteryzował się podobnie zdrowym wzrostem jak rok 2014. Pilz notuje jednocześnie stały wzrost zatrudnienia i w tym roku liczba ta po raz pierwszy w historii firmy przekroczy liczbę 2000 pracowników. Wartości tworzą przyszłość!
 

Kontakt

Martin Kurth
Praca korporacyjna i techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-158
Adres e-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
Prasa techniczna
Niemcy
Telefon: +49 711 3409-7009
Adres e-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Kontakt z mediami
Austria
Telefon: +43 1 7986263-13
Adres e-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Kontakt z mediami
Szwajcaria
Telefon: +41 62 88979-33
Adres e-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: