Polska | polski

20.08.2018

Brexit – Wpływ na normy i certyfikaty

Nadchodzi Brexit! Dla producentów maszyn wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć istotne konsekwencje.

Akredytacja brytyjskich jednostek notyfikowanych oraz ważność brytyjskich deklaracji CE nie zostały jeszcze ostatecznie wyjaśnione dla daty zakończenia członkostwa w WE.

Obecnie planuje się zakończenie okresu przejściowego na 30 marca 2019 r. Prawdopodobnie jednak okres ten zostanie przedłużony do 31 grudnia 2020 r., czyli do terminu obowiązywania umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Do tego momentu Wielka Brytania będzie pozostawać w obszarze jednolitego rynku europejskiego, zatem zobowiązana jest do stosowania i wdrażania wszystkich przepisów europejskich na poziomie krajowym – w tym europejskich postanowień, wytycznych i obowiązujących norm zharmonizowanych.


Jak wyglądać będzie sytuacja w przypadku braku umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią?

W przypadku wejścia w życie twardego Brexitu w odniesieniu do jednostek notyfikowanych w Wielkiej Brytanii i wydanych przez nie deklaracji CE zostanie wdrożona następująca procedura:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi produktów wytworzonych w Unii Europejskiej, jednostki notyfikowane muszą mieć siedzibę w państwie członkowskim i muszą być mianowane przez jednostką notyfikującą państwa członkowskiego.

Jednostki notyfikowane w Wielkiej Brytanii utracą swój status jednostek notyfikowanych w UE i zostaną usunięte z bazy NANDO!

Ważność utracą również deklaracje CE wydane przez jednostki notyfikowane w Wielkiej Brytanii przed datą wejścia w życie BREXITU!

Wymagane jest złożenie wniosku o przeprowadzenie ponownej certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną WE. Właściciel deklaracji może również podjąć próbę przeniesienia kompletnych dokumentów kontroli w drodze umowy pomiędzy producentem, jednostką notyfikowaną w Wielkiej Brytanii oraz jednostką notyfikowaną we Wspólnocie Europejskiej. Można jednak wysnuć wniosek, że przeniesienie bez bardziej szczegółowego sprawdzenia uzasadnienia i ewentualnej ponownej oceny dokonanej przez jednostkę akceptującą jest mało prawdopodobne.

Producenci maszyn, którzy instalują podzespoły, moduły lub nawet kompletne maszyny posiadające brytyjskie deklaracje CE, powinni z dużą uwagą śledzić przebieg procedury Brexitu.


Czy Brexit może mieć wpływ na produkty firmy Pilz?

Brexit nie ma wpływu na komponenty bezpieczeństwa firmy Pilz, ponieważ Pilz nie posiada żadnych deklaracji CE wystawionych przez brytyjskie jednostki notyfikowane.


Potrzebujesz dalszych informacji?

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Unii Europejskiej.

Uwaga dla posiadaczy akcji - Wycofanie przepisów obowiązujących Wielką Brytanię i Unię Europejską w dziedzinie produktów przemysłowych

Brexit
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl