Polska | polski

18.07.2016

Ustawy i normy obowiązujące w Japonii

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów.

Japońska ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy stanowi, że maszyny niebezpieczne lub maszyny, które będą wykorzystane w środowiskach niebezpiecznych, muszą być wyposażone w odpowiednie elementy zabezpieczające określone przez ministerstwo. Dotyczy to na przykład maszyn wykorzystywanych do rozdrabniania wyrobów gumowych, pras, urządzeń zabezpieczających przez przeciążeniem w przypadku dźwigów, pił w przemyśle obróbki drewna lub części elektrycznych pracujących w przestrzeni zagrożonej wybuchem. W przypadku niektórych maszyn przed ich wyprodukowaniem i użytkowaniem konieczne jest uzyskanie zgody ze strony odpowiedniego ministerstwa. Do tej kategorii należą kotły, dźwigi, zbiorniki ciśnieniowe lub windy.


Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga od producentów maszyn dostarczenia możliwie najbardziej wyczerpujących informacji dotyczących zagrożeń występujących podczas ich użytkowania, a także przeprowadzenia przez pracodawcę/użytkownika maszyny dokładnej oceny ryzyka.


Środki do oceny bezpieczeństwa przemysłowego oraz ryzyka

JISHA (Japanese Industrial Safety & Health Association - Japońskie stowarzyszenie ds. bezpieczeństwa i higieny pracy) jest głównym podmiotem wspierającym stosowanie oceny ryzyka i ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OSHMS) w Japonii. Na mocy japońskiego prawodawstwa każdy pracownik/użytkownik maszyn musi zapewnić wdrożenie środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracownicy zobowiązani są do wspierania wszelkich tego typu działań wykonywanych przez pracodawcę.

Metodologia oceny ryzyka jest określona w JIS - japońskich normach przemysłowych, zharmonizowanych z normami międzynarodowymi. Mimo że ocena ryzyka jest obowiązkowa przy stosowaniu pewnych materiałów chemicznych, to jednak w niektórych gałęziach przemysłu nie jest ona wymagana.


Dalsze informacje:

Przewodnik po normach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zakres usług Pilz
 

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów w Japonii
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl