Polska | polski

08.06.2016

Ustawy i normy obowiązujące w Australii/Oceanii

Światowy poziom bezpieczeństwa dla maszyn i zakładów

W Australii stany i terytoria odpowiadają za przygotowanie projektów ustaw dotyczących bezpieczeństwa i są odpowiedzialne za ich wdrażanie. Tym niemniej poszczególne ustawy dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i wiążące się z nimi wymagania są bardzo podobne. Obowiązujące ustawodawstwo jest oparte na Ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Określa ona zobowiązania pracowników o różnych zakresach obowiązków i zachowanie przez nich należytej staranności. Liczne przepisy i kodeksy postępowania dla różnych obszarów bezpieczeństwa objęte są stanowym ustawodawstwem dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy.


Przepisy jako reguła stosowania prawa

Kodeksy postępowania zwykle nie są prawnie wiążące. Jednakże w obowiązującym systemie prawnym są one często traktowane jako wzorzec do oceny środków podjętych przy projektowaniu bezpiecznego stanowiska pracy. Niespełnienie takiego wymagania może mieć w rezultacie bardzo poważne konsekwencje.


Które normy obowiązują prawnie?

Przepisy często odnoszą się również do norm australijskich tworzonych przez niezależną organizację o nazwie „Standards Australia”. Niemniej jednak, z kilkoma istotnymi wyjątkami, normy australijskie nie są prawnie wiążące. Dlatego też również sądy często mają je na uwadze, gdy zachodzi potrzeba oceny środków wymaganych do podjęcia w celu zmniejszenia ryzyka.


Najważniejsze normy

Jedną z najważniejszych norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn w Australii jest norma AS4024.1. Mimo że nie jest obowiązkowa, to jest ona doskonałym narzędziem obrony w sprawie dotyczącej niezachowania należytej staranności. Z drugiej zaś strony, niespełnienie tych wymagań może wiązać się z istotnymi konsekwencjami prawnymi.


Wiele norm australijskich opartych jest na normach międzynarodowych

W celu dostosowania do wymagań obowiązujących w skali międzynarodowej oficjalna polityka organizacji Standards Australia polega na przyjmowaniu (tam, gdzie jest to możliwe) norm międzynarodowych (ISO lub IEC). Natomiast normy obowiązujące w USA (normy ANSI) rzadko są zgodne z normami australijskimi, ISO lub EN, i nie mają większego znaczenia w Australii.


Dalsze informacje:

Przewodnik po normach dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Zakres usług Pilz

Ustawy i normy obowiązujące w Australii