Polska | polski

24.05.2016

W jaki sposób powiązane są ze sobą europejskie rozporządzenia, dyrektywy i normy?

Poszerz swoją wiedzę w zakresie legislacji/przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (UE) dla przemysłu maszynowego.

Występuje coraz ściślejsze powiązanie rozporządzeń, dyrektyw i normatywów w UE stosowanych w obszarze przemysłowym Rezultatem powyższych oddziaływań jest ograniczanie znaczenia i systematyczne zastępowanie lokalnych i krajowych legislacji. Ich miejsce coraz częściej zajmują ujednolicone regulacje europejskie.


Kwestie wymagające poszerzonej wiedzy

Unia Europejska formułuje ogólne założenia do osiągnięcia celów związanych z bezpieczeństwem ujętych w dyrektywach europejskich Bardziej szczegółowe wytyczne, jak zapewnić cele określone w dyrektywach, zostają zawarte w publikowanych przewodnikach – normach europejskich

Dyrektywy UE zajmują się wybranymi kwestiami z określonych obszarów wymiany towarów i usług. Są one wdrażane przez wszystkie państwa członkowskie jako obowiązkowe, jednak wdrożenie następuje za pośrednictwem własnych krajowych aktów prawnych. Mimo że tytuły mogłyby wskazywać na to, że są to cele i zalecenia, w praktyce te dokumenty mają moc prawną w obszarze UE.


Kiedy normy nabierają znaczenia prawnego?

Normy nie są aktami prawnymi, w związku z tym nie ma rygoru obowiązku ich stosowania, zapisy w nich zawarte nabierają znaczenia dopiero po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zanim nie zostaną przywołane w krajowych ustawach i rozporządzeniach. Są to publikacje, które nadają wytycznym norm znaczenia w sensie przewodników do spełnienia ogólnych wymagań z dyrektyw tzw. „domniemanie zgodności”. Oznacza to, że producent może założyć, iż dopełnił wymagań odpowiedniej dyrektywy pod warunkiem, że spełnił wytyczne normy. W języku formalnym i prawnym nazywa się to odwróceniem ciężaru dowodu. Tam, gdzie producent stosuje normę zharmonizowaną, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości konieczne jest udowodnienie niespełnienia przez niego wymagań.

Normy, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym, nie są uważane za zharmonizowane. Zatem domniemanie zgodności nie ma do nich zastosowania.

Jeśli żadne z ogłoszonych norm nie mają zastosowania - dotyczy to w szczególności innowacyjnych branż/ gałęzi przemysłowych - producent musi potwierdzić/wykazać niezależnie, że podjął niezbędne starania w celu spełnienia sformułowanych w odpowiednich dyrektywach celów związanych z bezpieczeństwem.

 

Dalsze informacje

Narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa w oparciu o normy

Usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Przepisy oraz wytyczne obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) dla przemysłu maszynowego
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl