Polska | polski

28.07.2015

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku (4)

Czwarta część serii: Instrukcje obsługi i oznaczenie CE

Jakie kwestie należy uwzględnić w celu zagwarantowania bezpieczeństwa pracy maszyn? Przygotowaliśmy dla Ciebie informację zawierającą poszczególne kroki. Z czwartej i ostatniej części serii dowiesz się wszystkiego, co należy wiedzieć na temat instrukcji obsługi oraz oznaczenia CE.
 

Krok 7: Instrukcje obsługi

Instrukcje obsługi stanowią integralną część instalacji, maszyn i produktów. Błędy w instrukcji obsługi mogą mieć konsekwencje prawne, jeśli przyczyniły się do wypadku na maszynie.
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa są istotną częścią każdej instrukcji. Zgodnie z prawem muszą one informować o ryzyku resztkowym związanym z zagrożeniami, jakie powstały po zastosowaniu środków ochronnych . Konstruktorzy maszyn muszą mieć na uwadze również zagrożenia związane z „możliwym do przewidzenia niewłaściwym użytkowaniem maszyny” przez użytkownika. Dlatego też uważna analiza ryzyk stanowi solidną podstawę do sporządzenia instrukcji obsługi.
 

Krok 8: Oznaczenie CE

Przez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE producent lub osoba przez niego upoważniona ostatecznie potwierdza, że produkt spełnia wszystkie wymagania prawne Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz spełnia warunki w zakresie zapewnienia jego właściwości, w przypadku gdy używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Oznaczenie CE wymagane jest również dla wszystkich maszyn importowanych z krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej – niezależnie od roku produkcji. Za dołączanie znaku CE odpowiedzialny jest producent, ale w wielu wypadkach obowiązek ten spoczywa na osobie wprowadzającej maszynę do obrotu.
Jeśli pojedyncze maszyny, które posiadają już certyfikat CE, są ze sobą połączone tworząc zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności, w tym oznakowania CE należy przeprowadzić dla całego zespołu maszyn.


Więcej informacji:

Pierwsza część serii: Analiza ryzyk i koncepcja bezpieczeństwa
Druga część serii: Projekt bezpieczeństwa i wybór komponentów bezpieczeństwa
Trzecia część serii: Wdrożenie systemu i ponowna analiza ryzyk
Oznaczenie CE
 

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku:  Instrukcje obsługi i oznaczenie CE
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl