Polska | polski

24.02.2015

Początek serii: Od analizy ryzyk do oznaczenia CE

W ramach naszej serii „Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku” prezentujemy poszczególne kroki wymagane na drodze do uzyskania oznaczenia CE.

W ramach naszej serii „Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku” prezentujemy poszczególne kroki wymagane na drodze do uzyskania oznaczenia CE. Poniższy artykuł prezentuje informacje na temat analizy ryzyk oraz koncepcji bezpieczeństwa.
 

Podstawowe zagadnienia prawne

Producenci maszyn są zobowiązani do przeprowadzenia procedury oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami norm. Umieszczając na produkcie znak CE producent maszyny lub osoba przez niego upoważniona potwierdza, że instalacja lub maszyna spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektywa maszynowa stanowi wzorzec w zakresie bezpieczeństwa pracy instalacji i maszyn wytwarzanych na terenie Unii Europejskiej. Określa unormowany poziom bezpieczeństwa, a tym samym gwarantuje swobodny przepływ towarów.
 

Krok 1: Analiza ryzyk jako zasadniczy aspekt bezpieczeństwa maszyn

Na wewnętrznym rynku europejskim producenci maszyn są zobligowani do dostarczania klientom wyłącznie produktów bezpiecznych. Nakłada to na nich obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka w sposób zgodny z wymaganiami dyrektywy maszynowej. Analiza ryzyk powinna uwzględniać:

  • aktualne normy zharmonizowane ;
  • określenie ograniczeń maszyny;
  • identyfikację wszystkich zagrożeń istniejących w poszczególnych fazach cyklu życia maszyny;
  • rzeczywiste oszacowanie i ocenę ryzyka;
  • wskazanie podejścia, którego zastosowanie pozwoli ograniczyć ryzyko.

Poziom ryzyka obliczany jest na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia oraz stopnia możliwych obrażeń.
 

Krok 2: Stworzenie koncepcji bezpieczeństwa

Koncepcja bezpieczeństwa opisuje wymagane środki techniczne mające zagwarantować bezpieczeństwo pracy maszyn w sposób zgodny z wymaganiami odpowiednich norm krajowych i międzynarodowych. Dobra koncepcja bezpieczeństwa pozwala zachować równowagę pomiędzy zabezpieczeniami maszyny i wydajnością pracy.

Koncepcja bezpieczeństwa uwzględnia między innymi kwestie wykorzystania osłonstałych i ruchomych, systemów przerywających pracę maszyn i instalacji, możliwości bezpiecznego odłączenia zasilania energii elektrycznej, a także cieczy i gazów pod ciśnieniem oraz wykrywania obecności pracowników w strefach niebezpiecznych.

Ciąg dalszy Już wkrótce druga część serii, poświęcona kwestiom projektu bezpieczeństwa i doboru komponentów bezpieczeństwa.
 

Dalsze informacje:

Analiza ryzyk

Koncepcja bezpieczeństwa

 

Bezpieczeństwo maszyn krok po kroku:  Analiza ryzyk i koncepcja bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl