Definities en veiligheidseisen conform de ATEX-richtlijn

Definities en veiligheidseisen conform de ATEX-richtlijn

De ATEX-richtlijn is aangepast aan het nieuwe Europese kaderrecht. Vanaf 20 april 2016 geldt daarom dat alleen nog nieuwe producten onder de nieuwe richtlijn beschikbaar mogen worden gesteld. De certificaten conform de ATEX-richtlijn 2014/34/EU worden vanaf 20 april 2016 afgegeven. De certificaten conform de oude ATEX-richtlijn 94/9/EG behouden hun geldigheid.

ATEX staat voor ATmosphères EXplosibles. Voor fabrikanten en exploitanten bestaan er twee centrale richtlijnen die dienen ter voorkoming van explosies en daardoor ter bescherming van mensen, milieu en vaste activa:

  • ATEX-richtlijn 2014/34/EU (relevant voor fabrikanten en hun producten)
  • ATEX-richtlijn 1999/92/EG (relevant voor exploitanten)

De productrichtlijn dient ter bescherming van mensen tegen explosiegevaren. De richtlijn regelt de basisveiligheidseisen bij het op de markt brengen van producten die worden ingezet in omgevingen met explosiegevaar. Hierbij inbegrepen zijn ook niet-elektrische apparaten. Door de toepasselijke conformiteitsbeoordelingsprocedures moet worden aangetoond dat aan de eisen van de richtlijn is voldaan.

Als aanvulling daarop dienen de voorschriften van de bedrijfsrichtlijn ertoe om personen te beschermen die worden blootgesteld aan explosieve atmosferen. Deze richtlijn stelt ook dat de werkgever een explosiebeveiligingsdocument als onderdeel van de gevarenbeoordeling moet vervaardigen.

Voorschriften van de bedrijfsrichtlijn zijn o.a.:

  • Primaire explosiebeveiliging: Vermindering resp. voorkoming van de vorming van explosieve atmosferen
  • Secundaire explosiebeveiliging: Vermijden van werkzame ontstekingsbronnen
  • Tertiaire explosiebeveiliging: Beperking van de gevolgen van een eventuele explosie tot een ongevaarlijke omvang

 

Titels van de ATEX-richtlijnen

ATEX-richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

ATEX-richtlijn 1999/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1999 betreffende minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en van de veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen.

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be