(EU) 2019/1020 Markkinavalvonta-asetus ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus

Asetus tuotteiden markkinavalvonnasta ja vaatimustenmukaisuudesta

Erityisten tuotekohtaisten direktiivien ja asetusten - kuten konedirektiivi, EMC-direktiivi, pienjännitedirektiivi jne. - on myös otettava huomioon geneeriset tuoteasetukset, kun tuotteita saatetaan Euroopan markkinoille.

Niistä yksi on asetus - (EU) 2019/1020 tuotteiden markkinavalvonnasta ja vaatimustenmukaisuudesta, joka tuli voimaan heinäkuussa 2021 .

Asetukset ovat suoraan voimassa, koska niitä ei tarvitse ensin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä kuten direktiivejä.

Talouden toimijoiden rooli

Talouden toimijoiden rooli

Markkinavalvonta-asetuksessa säännellään eri talouden toimijoiden roolia: Valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja. Se määrittelee ja standardoi tehtävät, jotka liittyvät tuotteiden markkinoille saattamiseen.

Markkinavalvonta-asetuksen tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta CE-merkittyihin tuotteisiin ja suojella heitä vaarallisilta tuotteilta. Tämä tavoite on tarkoitus saavuttaa vahvistamalla markkinavalvontaa. Tavoitteena on myös varmistaa, että Euroopan sisämarkkinoilla on saatavilla ainoastaan vaatimukset täyttäviä tuotteita, jotka täyttävät Euroopan unionin korkeaa suojelun tasoa koskevat vaatimukset. Lisäksi luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille talouden toimijoille.

Asetuksessa annetaan markkinavalvonnalle paremmat välineet. Sähköiseen kaupankäyntiin ja verkkokauppaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Asetuksen (EU) 2019/1020 keskeiset säännökset

Neljäs artikla sisältää tärkeimmät suorat uudistukset valmistajille ja maahantuojille. Asetuksessa (EU) 2019/1020 säädetään, että tuotteita saa saattaa markkinoille vain, jos on olemassa EU:hun sijoittautunut taloudellinen toimija, jonka on oltava jokin seuraavista:

 • EU:hun sijoittautunut valmistaja
 • Maahantuoja (määritelmän mukaan sijoittautunut EU:hun), jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin
 • Valtuutettu edustaja, joka on sijoittautunut EU:hun ja jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus
 • EU:hun sijoittautunut palveluntarjoaja (erityisesti verkkokaupassa), jos valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja ei ole sijoittautunut EU:hun

Uutta on velvollisuus nimetä Euroopan unioniin sijoittautunut "valtuutettu edustaja", jos valmistaja ei itse ole sijoittautunut Euroopan unioniin.

Tulevaisuudessa taloudellisiin toimijoihin kuuluvat siis valmistajien, maahantuojien ja valtuutettujen edustajien lisäksi myös niin sanotut toteutuspalveluntarjoajat. Nämä ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka tarjoavat vähintään kahta seuraavista palveluista osana liiketoimintaa: Sellaisten tuotteiden varastointi, pakkaaminen, osoitteistaminen ja lähettäminen, joihin heillä ei ole omistusoikeuksia. Toteutuspalveluntarjoajien sisällyttämisellä on tarkoitus varmistaa, että aina on olemassa EU:n alueelle sijoittautunut taloudellinen toimija , joka vastaa velvoitteiden täyttämisestä.

Talouden toimijoiden velvollisuuksiin kuuluu erityisesti:

 • tarkistaa, onko kyseisestä tuotteesta laadittu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja säädetyt tekniset asiakirjat, ja arkistoida ne
 • Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on säilytettävä markkinavalvontaviranomaisten pyynnöstä. On varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan pyynnöstä asettaa markkinavalvontaviranomaisten saataville. Tekniset asiakirjat on laadittava kielellä, jota viranomainen ymmärtää helposti
 • Yhteistyö markkinavalvontaviranomaisten kanssa ja sen varmistaminen, että tarvittavat korjaavat toimet toteutetaan viipymättä vaatimustenvastaisuuden poistamiseksi tai, jos se ei ole mahdollista, tuotteen aiheuttamien riskien vähentämiseksi
 • Velvollisuus ilmoittaa vastuullisen taloudellisen toimijan nimi ja osoite tuotteessa tai sen pakkauksessa tai mukana seuraavissa asiakirjoissa
 • Jos on viitteitä vaarallisista tuotteista, velvollisuus ilmoittaa asiasta markkinavalvontaviranomaisille ja ryhtyä tarvittaessa korjaaviin toimiin

Mitä uutta siinä on?

Uutta tässä on se, että kaikki velvoitteet koskevat nyt yhtä lailla kaikkia talouden toimijoita. Kuvatut velvoitteet liittyvät tuotteisiin, jotka kuuluvat yhden tai useamman seuraavista direktiiveistä tai asetuksista soveltamisalaan, esimerkiksi:

 • 2006/42/EY Konedirektiivi
 • 2014/30/EU EMC-direktiivi
 • 2014/35/EU Pienjännitedirektiivi
 • 2014/68/EU Painelaitedirektiivi

Vaikutukset operaattoreille

Vaikutukset operaattoreille

Operaattorina sinun on ehdottomasti varmistettava, että EU:n alueelle tulevat vain sellaiset koneet, joita varten on nimetty selvä taloudellinen toimija . Jos näin ei ole, sinusta operaattorina tulee valtuutettu maahantuoja, ja sinun on täytettävä kaikki edellä mainitut velvollisuudet.

Miten voimme tukea sinua tässä?

Vuosien kokemuksella ja laajalla tietotaidolla Pilz voi tukea sinua koneiden ja laitosten elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tällä tavoin voimme taata sinulle viranomaisten vaatimustenmukaisuuden, kuten CE-merkintä Euroopassa . Toimimme monien yritysten valtuutettuina edustajina maailmanlaajuisesti - ota yhteyttä ja anna meidän neuvoa sinua ilman velvoitteita!

ota yhteyttä

Lisätietoja:

Palvelumme:

Kaikkien geneeristen tuoteasetusten yleiskatsaus

Yhteystiedot

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland

Puhelin: +358 10 3224030
Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

Tekninen tuki

Puhelin: +358 10 3224030 / +45 74436332
Sähköposti: support.fi@pilz.dk

Oliko tästä artikkelista hyötyä?